Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Millar: Strengthening legislation to combat climate change

Speech to the National Assembly for Wales.

"Thank you, Minister, for your statement today. I am grateful for your update to Members on what is such an important Bill. Like you, we are heartened to see it making progress through the parliamentary process, unlike the LCO on environmental protection and waste management.

You are probably aware that the Welsh Conservatives fully support this Bill, partly because it is our party and its lobbying in Westminster that brought about the Bill in the first place. Therefore, we naturally, on the whole, welcome what the Bill has to offer.

In your statement, you referred to your discussions with the Sustainability Committee, and the committee's recommendations in respect of the Bill. I was pleased that you took on board all of the comments that we made in committee and made strong representations to the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs.

The recommendations made by the committee included concerns with regard to aviation and international shipping emissions, and I know that you are also concerned about those. Have you had any further discussions about aviation and international shipping emissions in your more recent discussions with your UK counterpart?

I would be grateful, Minister, if you could clarify a few further points. The Bill contained a number of provisions to establish carbon budget periods of around five years. I would be grateful if you could outline the explanation given by the Secretary of State for a five-year budget period, and whether you endorse that, given your commitment to annual reduction targets in Wales as part of the One Wales Government's commitments.

As it stands, it is something of a not-in-my-term-of-office period. It will be difficult for people to be held accountable should there be a change of Government, or a change of ministerial portfolios, for example, after a change of Government.

In addition, the committee recommended that the target for reducing greenhouse gases be set as a specific figure rather than a range of figures. I think that the figures for carbon reduction by 2020 ranged from 26 per cent to 32 per cent. Admittedly, you stated in your written response to the committee that you would support any decision to remove the perceived upper limit of the 2020 reduction target.

What explanation has the Secretary of State given for using the lower range of that target as the base figure rather than the upper range, especially given new scientific evidence, which seems to increasingly add weight to the need for bigger carbon dioxide reductions?

Finally, Minister, could you indicate at this stage—and I know that it is quite early in the process—how you are minded to use the provisions in the Bill that relate to the powers to establish a Wales-wide carbon trading scheme, should the Bill receive Royal Assent?

From the evidence that we are hearing from all sorts of independent quarters, it seems that personal carbon trading schemes in particular would have a major impact on reducing carbon dioxide emissions from Wales and helping the Government to achieve its targets. Perhaps you could give us an early indication as to your thoughts on that."

"Diolch, Weinidog, am eich datganiad heddiw. Yr wyf yn ddiolchgar am y diweddariad a roesoch i'r Aelodau ynglyn â'r Mesur tra phwysig hwn. Fel chi, mae'n galondid inni ei weld yn mynd ar ei hynt drwy'r broses seneddol, yn wahanol i'r Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol ar ddiogelu'r amgylchedd a rheoli gwastraff.

Mae'n siwr eich bod yn gwybod bod y Ceidwadwyr Cymreig yn llwyr gefnogi'r Mesur hwn, yn rhannol oherwydd mai ein plaid ni a lobïo ganddi yn San Steffan a arweiniodd at y Mesur yn y lle cyntaf. Felly, yn naturiol ddigon, yr ydym, ar y cyfan, yn croesawu'r hyn y mae'r Mesur yn ei gynnig.

Yn eich datganiad, cyfeiriasoch at y trafodaethau a gawsoch gyda'r Pwyllgor Cynaliadwyedd, ac argymhellion y pwyllgor ynghylch y Mesur. Yr oeddwn yn falch eich bod wedi derbyn yr holl sylwadau a wnaethom yn y pwyllgor a'ch bod wedi cyflwyno sylwadau cryfion gerbron yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Yr oedd argymhellion y pwyllgor yn cynnwys pryderon ynghylch allyriadau awyrennau a llongau rhyngwladol, a gwn eich bod chwithau hefyd yn pryderu ynglyn â hynny. A gawsoch ragor o drafodaethau ynglyn â allyriadau awyrennau a llongau rhyngwladol yn eich trafodaethau mwy diweddar gyda'ch cyd-Weinidog yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig?

Byddwn yn ddiolchgar, Weinidog, pe gallech egluro ychydig o bwyntiau eraill. Yr oedd y mesur yn cynnwys nifer o ddarpariaethau i sefydlu cyfnodau cyllidebau carbon o oddeutu pum mlynedd. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech amlinellu'r esboniad a gafwyd oddi wrth yr Ysgrifennydd Gwladol parthed cyfnod cyllidebol o bum mlynedd, ac a ydych yn cymeradwyo hynny, ac ystyried eich ymrwymiad chithau i dargedau gostwng blynyddol yng Nghymru fel rhan o ymrwymiadau Llywodraeth Cymru'n Un.

Fel y mae, nid yw'n rhywbeth a gaiff ei gyflawni yn ystod eich cyfnod yn y swydd. Bydd yn anodd dal neb yn atebol os bydd newid Llywodraeth, neu os bydd portffolau Gweinidogion yn newid, er enghraifft, ar ôl newid Llywodraeth.

Hefyd, argymhellodd y pwyllgor y dylid gosod y targed ar gyfer gostwng nwyon ty gwydr fel ffigur penodol yn hytrach nag ystod o ffigurau. Credaf fod y ffigurau a oedd yn ymwneud â lleihau carbon erbyn 2020 yn amrywio rhwng 26 y cant a 32 y cant. Rhaid cyfaddef, dywedasoch yn eich datganiad ysgrifenedig i'r pwyllgor y byddech yn cefnogi unrhyw benderfyniad i ddiddymu cyfyngiad uchaf targed gostwng 2020.

Pa esboniad a gafwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros ddefnyddio ystod isaf y targed hwnnw'n ffigur sylfaen yn hytrach na'r ystod uchaf, yn enwedig ac ystyried y dystiolaeth wyddonol newydd, sydd i'w gweld yn rhoi pwys ar yr angen am ostyngiadau mwy mewn carbon deuocsid?

Yn olaf, Weinidog, a allwch roi syniad inni ar hyn o bryd—a gwn ei bod yn weddol gynnar yn y broses—sut yr ydych yn bwriadu defnyddio'r darpariaethau yn y Mesur sy'n ymwneud â'r pwerau i sefydlu cynllun masnachu carbon i Gymru gyfan, os rhoddir Cydsyniad Brenhinol i'r Mesur?

Yn ôl y dystiolaeth yr ydym yn ei chlywed o gylchoedd annibynnol o bob math, mae'n ymddangos y byddai cynlluniau masnachu carbon personol, yn benodol, yn cael effaith fawr o ran lleihau allyriadau carbon deuocsid yng Nghymru a helpu'r Llywodraeth i gyrraedd ei thargedau. Efallai y gallech roi gwybod inni'n fuan am eich barn am hynny."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech