Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Millar: Ensuring local NHS services in North Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"I also welcome today's statement and the announcement of the additional reviews of the NHS in north Wales. I am particularly pleased that you recognise that some of the proposals for the NHS have been 'underdeveloped and under described'; that is the best way that I have ever heard of saying that they were half-baked.

The secondary care proposals for north Wales were not properly costed and were not discussed with local authorities prior to their publication, which is a serious problem. I am pleased that you have just said in answer to Sandy Mewies that you think that there needs to be more engagement with local authorities, because there are knock-on effects and implications for local authorities in providing and planning their services. The secondary care review proposals were put forward pretty much as a fait accompli by the people who produced them in north Wales.

I appreciate and welcome the reinforcement of your commitment today to visit Abergele Hospital in the near future; I look forward to you setting a date for that. It would be good for you to see at first hand the overwhelming public concern regarding the closure plans, the opposition to them, and the level of concern that exists among clinicians.

I know that we have spoken in the past about the gagging orders that were handed out to some of the senior clinicians, particularly at Abergele Hospital, by the trust. It is important that you have the opportunity to listen to them during your visit to hear precisely what their concerns are. While they all accept that there are some clinical governance issues on the Abergele site, you must remember that the hospital has a fantastic reputation, excellent patient outcomes and very low levels of hospital-acquired infections.

Many of the clinicians do not accept that closure is the only solution to those problems. That is partly why the secondary care review was so half-baked in coming forward with proposals to close Abergele Hospital. There was no alternative proposal to invest in the premises to bring them up to proper modern clinical standards and no alternative uses were proposed either. Those alternatives should have been put in the document so that people could consider them properly.

I am happy to hear about the appointment of the Academy of Medical Royal Colleges to consider the clinical governance issues. I hope that it will also be able to freely discuss the clinical issues with the clinicians on site and that the trust will be instructed by you, as Minister with responsibility for health, to allow free, fair and frank discussion with the clinicians during the course of the review.

We should not overlook today the effect of the uncertainty around the future of the hospital on staff members. I would appreciate hearing from the Minister what she is doing to continue to communicate with members of staff to ensure that they are fully informed, and with their unions to ensure that they are engaged in the process and still asked to contribute to the ongoing reviews.

I was also pleased to hear confirmation of what I have already been told privately, namely that safety levels at Ysbyty Glan Clwyd are paramount and that the hospital is a safe place in which to be treated, despite the problems on the site. I look forward to the outcome of the review, which will be published in December, as regards the future of the site. There are opportunities to make significant improvements there. My constituents will obviously welcome the outcome of that review.

One area that you did not mention today was the situation at H.M. Stanley Hospital in St Asaph. You will be aware, Minister, that I have raised concerns with you about the stroke rehabilitation service that is currently sited there and the fact that the proposal to relocate the service to Ysbyty Glan Clwyd, which I agree with in itself, actually allows for a reduction in the number of beds, which is of particular concern, especially given the report from the Royal College of Physicians.

It found that patients in Wales are more likely to die or suffer severe disablement as a result of a stroke than patients in England, and it concluded that there are insufficient stroke rehabilitation services in the country. I am concerned about that and perhaps you could give me some more feedback on that in your response.

I support Karen Sinclair's calls to ensure that a review of the primary care process for establishing new primary care buildings is looked at. I know that you are acutely aware of the problems that I am facing in Abergele regarding the local GP surgery. I am trying to get a design for the practice approved by the Design Commission for Wales. However, it keeps throwing back all sorts of totally unreasonable requests for changes to the plans, which the local GPs are entirely happy with.

I accept that we are in danger of review fatigue in the NHS, given all the reviews that have been announced, but I wonder if you would also commission a review into some of the waste and the bureaucratic nightmare that we have in the Welsh NHS.

I just want to ask whether there will be an opportunity to review the various tiers of management in the NHS in Wales and, if so, when that will take place."

"Yr wyf finnau hefyd yn croesawu'r datganiad hwn heddiw a'r cyhoeddiad ynglyn â'r adolygiadau ychwanegol o'r GIG yn y Gogledd. Yr wyf yn falch iawn eich bod yn cydnabod bod rhai o'r cynigion ar gyfer y GIG wedi bod 'yn annatblygedig ac yn arwynebol'; dyna'r ffordd orau a glywais erioed o ddweud eu bod yn annigonol. Nid oedd y cynigion ar gyfer gofal eilaidd yn y Gogledd wedi'u costio'n briodol ac ni chawsant eu trafod gydag awdurdodau lleol cyn eu cyhoeddi, sy'n broblem ddifrifol. Yr wyf yn falch eich bod newydd ddweud wrth ateb Sandy Mewies eich bod yn meddwl bod angen ymwneud mwy ag awdurdodau lleol, oherwydd mae effeithiau dilynol a goblygiadau i awdurdodau lleol wrth iddynt ddarparu a chynllunio ar gyfer eu gwasanaethau. Cyflwynwyd y cynigion ar gyfer yr adolygiad o ofal eilaidd fel fait accompli fwy neu lai gan y bobl a'u lluniodd yn y Gogledd.

Yr wyf yn falch iawn o'ch clywed yn cadarnhau heddiw y byddwch yn ymweld ag Ysbyty Abergele yn y dyfodol agos; edrychaf ymlaen i'ch gweld yn pennu dyddiad ar gyfer hynny. Byddai'n dda ichi weld drosoch eich hun y pryder aruthrol sydd ymhlith y cyhoedd ynglyn â'r cynlluniau i gau'r ysbyty, y gwrthwynebiad i'r cynlluniau, a'r pryder sydd ymhlith clinigwyr. Gwn ein bod wedi siarad yn y gorffennol am y modd y mae'r ymddiriedolaeth wedi siarsio rhai o'r uwch glinigwyr i gau eu cegau, yn enwedig yn Ysbyty Abergele.

Mae'n bwysig eich bod yn cael cyfle i wrando arnynt yn ystod eich ymweliad er mwyn clywed beth yn union yw eu pryderon. Er eu bod i gyd yn derbyn bod rhywfaint o broblemau llywodraethu clinigol ar safle Abergele, rhaid ichi gofio bod gan yr ysbyty enw da iawn, bod y canlyniadau ar gyfer y cleifion yn rhagorol ac mai ychydig iawn o heintiadau sy'n cael eu dal yn yr ysbyty.

Mae llawer o'r clinigwyr yn gwrthod derbyn mai cau'r ysbyty yw'r unig ffordd o ddatrys y problemau hyn. Dyna'n rhannol pam mae'r adolygiad o ofal eilaidd mor annigonol wrth gyflwyno cynigion i gau ysbyty Abergele. Nid oedd cynnig arall i fuddsoddi yn yr eiddo er mwyn sicrhau ei fod yn cyrraedd y safonau clinigol modern priodol ac ni chynigiwyd unrhyw ddefnydd arall y gellid ei wneud ohono ychwaith. Dylai'r dewisiadau amgen hynny fod wedi'u cynnwys yn y ddogfen fel bod modd i bobl eu hystyried yn briodol.

Yr wyf hefyd yn falch o glywed bod Academi'r Colegau Brenhinol Meddygol wedi'i phenodi i ystyried y materion llywodraethu clinigol. Yr wyf yn gobeithio y bydd hefyd yn gallu trafod y materion clinigol yn rhwydd gyda'r clinigwyr ar y safle ac y byddwch chi, fel Gweinidog â chyfrifoldeb dros iechyd, yn cyfarwyddo'r ymddiriedolaeth i ganiatáu trafodaeth rwydd, teg a gonest gyda'r clinigwyr yn ystod yr adolygiad.

Ni ddylem heddiw anwybyddu effaith yr ansicrwydd ynglyn â dyfodol yr ysbyty ar aelodau o'r staff. Byddwn yn falch o glywed gan y Gweinidog yr hyn y mae'n ei wneud er mwyn parhau i gyfathrebu ag aelodau o'r staff er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr holl wybodaeth, ac â'u hundebau er mwyn sicrhau eu bod yn ymwneud â'r broses ac yn dal i gael cyfle i gyfrannu at yr adolygiadau sy'n cael eu gwneud.

Yr oeddwn hefyd yn falch o glywed cadarnhad o'r hyn sydd eisoes wedi'i ddweud wrthyf yn breifat, sef bod safonau diogelwch yn Ysbyty Glan Clwyd yn uchel iawn a bod yr ysbyty'n lle diogel i gael triniaeth, er gwaetha'r problemau ar y safle. Yr wyf yn edrych ymlaen i glywed canlyniad yr adolygiad, a fydd yn cael ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr, a gweld beth fydd dyfodol y safle. Mae cyfleoedd ar gyfer gwelliannau sylweddol yno. Bydd fy etholwyr wrth gwrs yn croesawu canlyniad yr adolygiad hwnnw.

Un maes na chyfeiriasoch ato heddiw oedd y sefyllfa yn Ysbyty H.M. Stanley yn Llanelwy. Byddwch yn ymwybodol, Weinidog, fy mod wedi mynegi pryder wrthych ynglyn â'r gwasanaeth gwella ar ôl strôc sydd ar y safle ar hyn o bryd a'r ffaith bod y cynnig i symud y gwasanaeth i Ysbyty Glan Clwyd, yr wyf yn cytuno ag ef ynddo'i hunain, mewn gwirionedd yn golygu gostyngiad yn nifer y gwelyau, sy'n peri cryn bryder, yn enwedig ac ystyried yr adroddiad gan Goleg Brenhinol y Meddygon.

Canfu'r adroddiad fod cleifion yng Nghymru'n fwy tebygol o farw neu o ddioddef anabledd difrifol o ganlyniad i strôc na chleifion yn Lloegr, a daeth i'r casgliad nad oes digon o wasanaethau gwella ar ôl strôc yn y wlad. Mae hynny'n peri pryder imi ac efallai y gallech roi ychydig bach mwy o adborth imi ynglyn â hynny yn eich ymateb.

Yr wyf yn cefnogi cais Karen Sinclair i sicrhau bod adolygiad o'r broses gofal sylfaenol ar gyfer sefydlu adeiladau gofal sylfaenol newydd yn cael ei ystyried. Gwn eich bod yn ymwybodol iawn o'r problemau yr wyf yn eu hwynebu yn Abergele â'r feddygfa leol. Yr wyf yn ceisio cael Comisiwn Dylunio Cymru i gymeradwyo dyluniad ar gyfer y practis. Fodd bynnag, mae'n gwneud ceisiadau cwbl afresymol o hyd ac o hyd am newidiadau i'r cynlluniau, er bod y meddygon teulu lleol yn berffaith fodlon â hwy.

Yr wyf yn derbyn bod perygl inni flino ar adolygiadau yn y GIG, ac ystyried yr holl adolygiadau sydd wedi cael eu cyhoeddi, ond tybed a fyddech hefyd yn comisiynu adolygiad i rywfaint o'r gwastraff a'r hunllef fiwrocrataidd sydd gennym yn GIG Cymru?

Hoffwn ofyn a fydd cyfle i adolygu'r gwahanol haenau rheoli yn y GIG yng Nghymru ac, os bydd, pa bryd y bydd hynny'n digwydd."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech