Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Bourne: Safeguarding the post office network in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"I would like to make it clear that, consistently through both previous Assemblies—and it will remain the case through the third and beyond—we have been strongly supportive of the post office network in Wales. Indeed, we have supported the Post Office and the Royal Mail without question. We approve of the system of universal delivery at uniform prices throughout Wales.

Chris Chapman made an extremely telling contribution when she talked about the unfair competition that the Post Office and the Royal Mail have to suffer. Therefore, I am sure that she will be interested—because I am sure that she does not know, and it may be that Helen Mary Jones does not know either—that Value Wales, which is a Welsh Assembly Government agency, has ensured that post work for Cardiff and Vale NHS Trust and Gwent Healthcare NHS Trust are handled by TNT, not Royal Mail.

This involves a total of 12,000 items per day. That is not something that central Government controls; that is controlled from here. If you really believe in the Royal Mail and in the post office network, and support it, why is that happening? Why is the DVLA—though I appreciate that this is not devolved—looking to ensure that the service is provided elsewhere?

We have had the lecture about how we wanted to privatise the Post Office. It was certainly discussed by us, but you were the ones who did it. Nevertheless, Royal Mail has our total support. It was you who pushed off postal services to TNT, to DHL, and other such companies.

You give money with one hand, but take it away with the other. It is hypocrisy of the highest order. I do not know whether Helen Mary Jones is comfortable with that business—I see that she is not, as she is shaking her head. I hope that she will ensure that her colleagues in Plaid Cymru raise it at Cabinet meetings because it seems quite extraordinary to me.

To refer on the one hand, as the Minister appeared to be doing, to what the wicked Tories did in Government, but then to say, 'Look what Labour is doing at Westminster; that is nothing to do with us, guv', does not strike me as terribly consistent. We have had talk for eight years now, and less talk now, admittedly, about this dynamic partnership between Westminster and the Welsh Assembly Government—so dynamic that they cannot agree on a baseline when it comes to the budget for this place.

A sum of £0.5 billion has gone astray and the Minister for Finance and Public Service Delivery treats it as if it is not of real concern to us. However, it certainly is of real concern to us. To come back to the issue, it is a Labour Government that has taken away benefit payments from Post Office accounts, withdrawn the sale of television licences from post offices, and ensured that it is only at large post offices that you can renew your car tax, passport, or driving licence.

Then the Government says, 'We need more business for post offices'. We certainly do. Please have a word with your Labour colleagues at Westminster to make sure that that can happen.

First, I am glad that you share my view that it is likely that we will have a Conservative Government again, and very soon. You can rest assured—because you know me—that I will be arguing that that should happen. We have been totally consistent in this place about persuading the party at Westminster and we have been quite clear that we would not have presided over these decisions. Therefore, reversing them is a strong possibility. However, I make no promise because reversing things is very different from whether you did it in the first place or not. There is no question of that.

To come back to the issue, do you really agree with the hiving off of business from Royal Mail for it to be given to TNT and DHL, for example, by your Government in Wales? It is your Government now; you are supporting this. Rhodri Glyn Thomas sits in the Cabinet. Presumably, he supports this too.

If you strongly support having an effective Welsh post office system you should vote for this motion and should not vote for the Labour amendment. We will be judging on the way that you vote. To make it clear, we have been wholly consistent on this for eight years. I hope that the party opposite—Plaid Cymru—is equally consistent."

"Hoffwn ddatgan yn glir ein bod ni, yn gyson drwy'r ddau Gynulliad blaenorol—a bydd hyn yn dal i fod yn wir drwy'r trydydd a thu hwnt—wedi bod yn gefnogol iawn i rwydwaith y swyddfeydd post yng Nghymru. Yn wir, yr ydym wedi cefnogi Swyddfa'r Post a'r Post Brenhinol yn ddi-gwestiwn. Cymeradwywn y system o gludiant cyffredin i bawb ar brisiau unffurf drwy Gymru gyfan.

Gwnaeth Chris Chapman gyfraniad hynod o arwyddocaol pan soniodd am y gystadleuaeth annheg y mae'n rhaid i Swyddfa'r Post a'r Post Brenhinol ei dioddef. Felly, yr wyf yn siwr y bydd ganddi ddiddordeb—oherwydd yr wyf yn siwr nad yw hi'n gwybod ac efallai na wyr Helen Mary Jones ychwaith—fod Gwerth Cymru, sy'n asiantaeth i Lywodraeth Cynulliad Cymru, wedi sicrhau y caiff gwaith post i Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro ac Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent ei wneud gan TNT, nid y Post Brenhinol.

Mae'r gwaith hwn yn golygu cyfanswm o 12,000 o eitemau y dydd. Nid rhywbeth y mae'r Llywodraeth ganolog yn ei reoli yw hynny; rheolir hynny oddi yma. Os ydych yn credu go iawn yn y Post Brenhinol ac yn rhwydwaith y swyddfeydd post, ac yn ei gefnogi, pam mae hynny'n digwydd? Pam mae'r DVLA—er y sylweddolaf nad yw hyn wedi'i ddatganoli—yn edrych i sicrhau y rhoddir y gwasanaeth i rywle arall?

Yr ydym wedi cael y ddarlith am y modd yr oedd arnom ni eisiau preifateiddio Swyddfa'r Post. Yn sicr fe drafodwyd hynny gennym, ond chi a'i cyflawnodd. Serch hynny, mae gan y Post Brenhinol ein cefnogaeth lwyr. Chi oedd y rhai a wthiodd wasanaethau post i ffwrdd i TNT, i DHL, a chwmnïau tebyg. Yr ydych yn rhoi arian gydag un llaw, ond yn ei gymryd i ffwrdd gyda'r llall. Rhagrith o'r radd flaenaf yw hyn. Ni wn a yw Helen Mary Jones yn gyfforddus gyda'r busnes hwnnw—gwelaf nad ydyw, gan ei bod yn ysgwyd ei phen.

Gobeithio y sicrhewch bod eich cyd-Aelodau ym Mhlaid Cymru'n codi'r mater yng nghyfarfodydd y Cabinet oherwydd mae'n ymddangos yn hollol hurt i mi.

Mae sôn ar y naill law, fel y gwnaeth y Gweinidog, mae'n debyg, am yr hyn a wnaeth y Torïaid drwg mewn Llywodraeth, ond dweud wedyn, 'Edrychwch beth mae Llafur yn ei wneud yn San Steffan; nid oes a wnelo hynny ddim byd â ni, wir yr', yn fy nharo i braidd yn anghyson. Yr ydym wedi clywed ers wyth mlynedd bellach, ac yn clywed llai erbyn hyn, rhaid cyfaddef, nag yr arferem, am y bartneriaeth ddeinamig hon rhwng San Steffan a Llywodraeth Cynulliad Cymru—mor ddeinamig fel na allant gytuno ar linell sylfaenol i'r gyllideb ar gyfer y lle hwn. Mae swm o £0.5 miliwn wedi mynd ar gyfeiliorn ac mae'r Gweinidog dros Gyllid a Chyflenwi Gwasanaethau Cyhoeddus yn ei drin fel pe na bai o wir gonsyrn i ni. Fodd bynnag, y mae'n sicr o wir gonsyrn i ni.

A dod yn ôl at y pwnc, Llywodraeth Lafur sydd wedi cymryd y gwaith o dalu budd-daliadau oddi wrth gyfrifon Swyddfa'r Post, wedi sicrhau na ellir cael trwydded deledu o swyddfeydd post, ac wedi sicrhau mai dim ond mewn swyddfeydd post mawr y gallwch adnewyddu'ch treth car, eich pasbort neu eich trwydded yrru. Wedyn dywed y Llywodraeth, 'Mae angen mwy o fusnes i swyddfeydd post'. Oes, yn sicr. Mynnwch air â'ch cyd-aelodau Llafur yn San Steffan i wneud yn siwr y gall hynny ddigwydd—

Yn gyntaf, yr wyf yn falch eich bod yn rhannu fy marn ei bod yn debygol y cawn Lywodraeth Geidwadol eto, a hynny'n fuan iawn. Gallwch fod yn dawel eich meddwl—oherwydd yr ydych yn f'adnabod i—y byddaf yn dadlau y dylai hynny ddigwydd. Yr ydym wedi bod yn gwbl gyson yn y lle hwn ynghylch perswadio'r blaid yn San Steffan ac yr ydym wedi bod yn gwbl eglur na fuasem ni wedi gwneud y penderfyniadau hyn.

Felly, mae gwrthdroi'r penderfyniadau'n bosibilrwydd cryf. Fodd bynnag, ni wnaf unrhyw addewid ar hynny oherwydd mae gwrthdroi pethau yn wahanol iawn i wneud rhywbeth yn y lle cyntaf neu beidio. Nid oes cwestiwn am hynny.

A dod yn ôl at y pwnc hwn, a ydych yn cytuno mewn gwirionedd â symud busnes oddi wrth y Post Brenhinol i TNT a DHL, er enghraifft, gan eich Llywodraeth chi yng Nghymru? Eich Llywodraeth chi yw hon yn awr; yr ydych chi'n cefnogi hyn. Mae Rhodri Glyn Thomas yn eistedd yn y Cabinet.

Rhaid tybio ei fod yntau'n cefnogi hyn hefyd. Os ydych yn gryf o blaid cael system swyddfeydd post effeithiol i Gymru dylech bleidleisio dros y cynnig hwn ac ni ddylech bleidleisio dros welliant Llafur. Byddwn yn eich barnu yn ôl y ffordd y pleidleisiwch. Er mwyn bod yn glir, yr ydym ni wedi bod yn gwbl gyson ar hyn ers wyth mlynedd. Gobeithio bod y blaid gyferbyn—Plaid Cymru—yr un mor gyson."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech