Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Morgan: Violence against NHS staff will not be tolerated

Speech to the National Assembly for Wales.

"I start by thanking the Minister for this afternoon's statement. I believe, as do my colleagues, that a statement to the effect that you will take a zero-tolerance approach to people who are violent or aggressive towards NHS staff is long overdue.

The Assembly and the Government have a duty to ensure that NHS staff, working to provide healthcare in whatever form or setting that may be, can do so within a safe working environment. I welcome the fact that you are undertaking this initiative, although I am naturally suspicious of the creation of task-and-finish groups, and I certainly accept the strategic way in which you want to look at this issue, by setting some of the aims and objectives for that task-and-finish group.

I do not disagree with the three elements of looking at incident reporting, taking action against perpetrators, and providing support for staff after an incident has occurred. However, I do have some questions about what is happening at present and what needs to be addressed by the task-and-finish group.

You said, in terms of the first element, that the NHS must ensure that all incidents, including all types of violence and aggression, are reported. However, surely there is current guidance that says that NHS trusts should ensure that aggression towards and attacks on staff are recorded.

Is there a problem with the way in which information is recorded at present? Is no priority given to ensuring that this information is recorded, from the point of view of NHS trusts? The guidance is surely there, because the NHS trusts have a legal duty, as employers. Are there any concerns about the way in which guidance is, or is not, being used by the NHS?

The second element was taking action against perpetrators of violence, and I do not think that anybody here would disagree with that. You stated that guidance would be developed to ensure that the NHS has robust systems. However, guidance must surely exist at the moment for that.

If somebody is violent or aggressive towards a member of staff, does not the NHS trust, as an employer, have a legal duty to pursue a legal claim or case with the police and the Crown Prosecution Service against the individual who perpetrated the offence? I accept that it is a good idea to look at this, but surely that work should already be under way, and NHS trusts should already be doing that. I am concerned by the way in which you have written this statement: it suggests to me that this work is not happening at the moment.

The third element is the part that is often overlooked by the NHS and that is what we should all be concerned about, namely the emotional effect that such attacks, violence and aggression have on members of staff.

We have been relying far too heavily in recent years on agency nurses to fill the gaps in provision, and we cannot afford to see large numbers of the nursing profession—if we take the acute sector for example—not willing, too scared or too emotionally drained to go to work, and perhaps seeking medical help and support from doctors as a result of what has happened to them. We simply cannot afford to lose good people from the NHS, and I think that supporting them in whatever way we can will be valuable.

At this stage, I want to flag up the fact that we often seem to consider attacks on NHS staff as a problem purely for the acute sector. I am pleased that primary care is now being looked at, but we should also consider the large number of professionals who work in the field of mental health, because, for a variety of reasons, more acute levels of violence and aggression tend to come from such patients.

We must also consider the nurses and other allied health professionals whom we expect to deliver services in the community. Many of them work in isolation, and do not have a large number of people working around them, on hospital wards; they are out there, delivering services, sometimes on their own. I would like to see how you intend to provide support services for those people.

This is a step in the right direction; we accept that. I am slightly suspicious about task and finish groups, but if it leads to a better framework for reporting incidents, ensures that action is taken against perpetrators and provides support for staff, we on this side of the Chamber will support it.

In addition, I would like you take on board the point that it is the legal duty of the NHS to pursue claims now against perpetrators who act in a violent or aggressive manner towards NHS staff. In addition to this work, I ask you to look at a range of measures that could be implemented quickly in Wales to ensure that NHS trusts in particular fulfil their legal duties."

"Dechreuaf drwy ddiolch i'r Gweinidog am y datganiad y prynhawn yma. Yr wyf fi'n credu, fel y mae fy nghyd-Aelodau, ei bod yn hen bryd cael datganiad i'r perwyl na fyddwch yn dangos unrhyw oddefgarwch at bobl sy'n ymddwyn yn dreisgar neu'n ymosodol tuag at staff y GIG.

Mae'r Cynulliad a'r Llywodraeth dan ddyletswydd i sicrhau bod staff y GIG, sy'n gweithio i ddarparu gofal iechyd ar ba bynnag ffurf neu ym mha bynnag leoliad y gallai fod, yn gallu gwneud hynny mewn amgylchedd gweithio diogel. Yr wyf yn croesawu'r ffaith eich bod yn ymgymryd â'r cynllun hwn, er fy mod yn amheus, wrth gwrs, o weld creu grwpiau gorchwyl a gorffen, ac yr wyf yn sicr yn derbyn y dull strategol yr ydych yn dymuno ei ddefnyddio i ystyried y mater hwn, drwy osod rhai o'r nodau ac amcanion ar gyfer y grwp gorchwyl a gorffen hwnnw.

Nid wyf yn anghytuno ar y tair elfen, sef ystyried y broses o roi gwybod am ddigwyddiadau, cymryd camau yn erbyn tramgwyddwyr, a darparu cymorth i staff ar ôl digwyddiad. Fodd bynnag, mae gennyf rai cwestiynau am yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd a'r hyn y mae angen i'r grwp gorchwyl a gorffen ymdrin ag ef.

Dywedasoch, yng nghyd-destun yr elfen gyntaf, fod rhaid i'r GIG sicrhau y rhoddir gwybod am yr holl ddigwyddiadau, gan gynnwys pob math o drais ac ymddygiad ymosodol. Fodd bynnag, mae'n sicr bod arweiniad cyfredol sy'n dweud y dylai ymddiriedolaethau'r GIG sicrhau y cofnodir unrhyw ymddygiad ymosodol ac ymosodiadau yn erbyn staff. A oes anhawster o ran y modd y cofnodir gwybodaeth ar hyn o bryd?

Oni roddir blaenoriaeth i sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei chofnodi, o safbwynt ymddiriedolaethau'r GIG? Mae'n sicr bod arweiniad ar gael, gan fod dyletswydd gyfreithiol ar ymddiriedolaethau'r GIG, fel cyflogwyr. A oes unrhyw bryderon ynghylch y modd y mae'r arweiniad yn cael ei ddefnyddio, neu heb gael ei ddefnyddio, gan y GIG?

Yr ail elfen oedd cymryd camau yn erbyn y rhai sy'n cyflawni trais, ac nid wyf yn credu bod neb yma a anghytunai â hynny. Dywedasoch y byddai arweiniad yn cael ei ddatblygu i sicrhau bod systemau cadarn gan y GIG.

Fodd bynnag, mae'n rhaid bod arweiniad ar gael ar gyfer hynny ar hyn o bryd. Os bydd rhywun yn ymddwyn yn dreisgar neu'n ymosodol tuag at aelod staff, onid yw'r ymddiriedolaeth GIG dan ddyletswydd, fel cyflogwr, i ddwyn hawliad neu achos cyfreithiol gyda'r heddlu a Gwasanaeth Erlyn y Goron yn erbyn yr unigolyn a gyflawnodd y trosedd? Yr wyf yn derbyn ei bod yn syniad da ystyried hyn, ond dylai'r gwaith hwnnw fod yn mynd rhagddo eisoes yn sicr, a dylai ymddiriedolaethau'r GIG fod yn gwneud hynny'n barod. Yr wyf yn bryderus ynghylch y modd yr ydych wedi ysgrifennu'r datganiad hwn: mae'n awgrymu i mi nad yw'r gwaith hwn yn digwydd ar hyn o bryd.

Y drydedd elfen yw'r rhan a anghofir yn aml gan y GIG ac am hynny y dylem oll bryderu, sef yr effaith emosiynol a gaiff ymosodiadau, trais ac ymddygiad ymosodol o'r fath ar aelodau staff. Buom yn dibynnu ormod o lawer yn y blynyddoedd diwethaf ar nyrsys asiantaeth i lenwi'r bylchau yn y ddarpariaeth, ac ni allwn fforddio gweld niferoedd mawr o nyrsys—os cymerwn y sector acíwt yn enghraifft—sy'n amharod, yn rhy ofnus neu wedi'u llethu'n ormodol yn emosiynol i fynd i'r gwaith, ac efallai'n ceisio cymorth meddygol a chefnogaeth gan feddygon o ganlyniad i'r hyn sydd wedi digwydd iddynt.

Ni allwn fforddio colli gweithwyr da yn y GIG, ac yr wyf yn credu y bydd yn fuddiol inni eu cefnogi ym mha bynnag fodd y gallwn.

Yr wyf yn dymuno tynnu sylw'n awr at y ffaith ein bod yn aml yn ystyried bod ymosodiadau ar staff y GIG yn broblem i'r sector acíwt yn unig. Yr wyf yn falch bod gofal sylfaenol yn cael ei ystyried yn awr, ond dylem hefyd ystyried y nifer mawr o weithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl, oherwydd, am amryw o resymau, tueddir i gael lefelau mwy difrifol o drais ac ymddygiad ymosodol gan gleifion o'r fath.

Rhaid inni hefyd ystyried y nyrsys a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n berthynol i iechyd y disgwyliwn iddynt ddarparu gwasanaethau yn y gymuned. Mae llawer ohonynt yn gweithio ar wahân, ac nid oes ganddynt nifer mawr o bobl yn gweithio o'u cwmpas, mewn wardiau ysbytai; maent allan yn daparu gwasanaethau, weithiau ar eu pen eu hun. Hoffwn weld sut yr ydych yn bwriadu darparu gwasanaethau cymorth i'r bobl hynny.

Mae hwn yn gam yn y cyfeiriad iawn; yr ydym yn derbyn hynny. Yr wyf braidd yn amheus o grwpiau gorchwyl a gorffen, ond os bydd yn arwain at well fframwaith i roi gwybod am ddigwyddiadau, yn sicrhau y cymerir camau yn erbyn y troseddwyr ac yn rhoi cefnogaeth i staff, byddwn ni ar ochr hon y Siambr yn ei gefnogi.

Hefyd, hoffwn ichi ystyried y pwynt ei bod yn ddyletswydd gyfreithiol ar y GIG yn awr i fynd ar drywydd hawliadau yn erbyn troseddwyr sy'n ymddwyn mewn modd treisgar neu ymosodol tuag at staff y GIG.

Yn ogystal â'r gwaith hwn, gofynnaf ichi edrych ar ystod o fesurau y gellid eu cyflwyno'n gyflym yng Nghymru i sicrhau bod ymddiriedolaethau'r GIG, yn enwedig, yn cyflawni eu dyletswyddau cyfreithiol."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech