Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Millar: Labour lacks ambition and courage to make green switch

Speech to the National Assembly for Wales.

"I agree entirely with Elin Jones on the matter of the scope of this legislative competence Order. Having looked at the scope, I was astonished to see that the title on our agenda today was the 'Green Switch legislative competence Order'.

It is hardly worthy of that title, because it excludes significant things that could be done in order to tackle the very immediate problem of global warming and to improve our lot by making a contribution towards reducing carbon emissions.

It is all very well for the Minister to wish to appear to be tough on grime and tough on the causes of grime, but I am not sure whether this LCO will make a big difference. My party has no objection to the proposed LCO, but I must ask why existing powers available to this institution to deal with these issues are not being used effectively.

No-one denies that we need to do more to address the vital issue of climate change and other environmental issues and to address the concerns and problems that have been raised in the Chamber today; these are quality-of-life issues that affect people's daily lives.

That is why our post boxes are full of letters from constituents about litter, dog fouling, noise nuisance and so on. However, the fact is that there are tools in the toolbox already, and we are failing to use them. For example, there were more than 40,000 incidents of fly-tipping in Wales last year, but only one in 100 are brought to prosecution. Why is that rate so low?

The Keep Wales Tidy campaign reports that some 86 per cent of streets in Wales suffer from smoking-related litter. That survey was carried out before the recent smoking ban was introduced; we now see streets in our towns and cities that have been turned into ashtrays because there was no foresight with regard to the litter that would be created by the ban.

On recycling rates, it is great to have good targets to aim for, but although things are improving across Wales, they are simply not good enough. I have to ask whether this legislative competence Order will improve the opportunity to deal with these issues effectively in future.

Environmental protection is already a devolved matter, and the tools provided, when used, can be very effective in dealing with many of the issues that have been raised. What Wales needs is more action on these matters, and not just words. We need better enforcement, and not necessarily more legislation.

I must put this question to the Minister: what will she do to ensure that existing legislation to tackle the issues that she has identified is enforced? Will the Minister give us some examples of the sorts of measures that she feels can be developed as a result of this legislative competence Order to address particular problems?"

"Cytunaf ag Elin Jones yn llwyr ar gwestiwn ehangder y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol hwn. Wedi edrych ar yr ehangder fe'm syfrdanwyd o weld mai'r teitl ar ein hagenda heddiw oedd 'Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol y Newid Gwyrdd'.

Go brin ei fod yn deilwng o'r teitl hwnnw, oherwydd mae'n hepgor pethau arwyddocaol y gallasid eu gwneud er mwyn mynd i'r afael â phroblem agos iawn cynhesu byd-eang ac i wella'n rhan drwy wneud cyfraniad tuag at leihau allyriadau carbon.

Popeth yn iawn i'r Gweinidog ddymuno ymddangos yn ddigyfaddawd ar fater budreddi ac ar achosion budreddi, ond nid wyf yn siwr a wnaiff y Gorchymyn hwn wahaniaeth mawr. Nid oes gan fy mhlaid unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol a gynigir, ond rhaid imi ofyn pam nad yw pwerau presennol sydd ar gael i'r sefydliad hwn i ddelio â'r materion hyn yn cael eu defnyddio'n effeithiol.

Nid oes neb yn gwadu bod angen inni wneud mwy i fynd i'r afael â chwestiwn hollbwysig newid yn yr hinsawdd a materion amgylcheddol eraill ac i fynd i'r afael â'r pryderon a'r problemau a godwyd yn y Siambr heddiw; materion ansawdd bywyd yw'r rhain sy'n effeithio ar fywydau beunyddiol pobl.

Dyna pam y mae ein blychau post yn llawn o lythyrau oddi wrth etholwyr am sbwriel, baw ci, niwsans swn ac ati. Fodd bynnag, y ffaith yw bod arfau yn y blwch arfau eisoes, ac nid ydym yn eu defnyddio. Er enghraifft, cafwyd dros 40,000 achos o dipio anghyfreithlon yng Nghymru y llynedd, ond dim ond un mewn 100 a gaiff ei erlyn. Pam mae'r gyfradd honno mor isel?

Dywed ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus fod rhyw 86 y cant o strydoedd Cymru'n dioddef o sbwriel ysmygu. Gwnaethpwyd yr arolwg hwnnw cyn cyflwyno'r gwaharddiad diweddar ar ysmygu; erbyn hyn gwelwn strydoedd yn ein trefi a'n dinasoedd sydd wedi'u troi'n flychau llwch am na ragwelwyd y sbwriel a gâi ei greu gan y gwaharddiad.

O ran cyfraddau ailgylchu, mae'n wych cael targedau da i anelu atynt, ond er bod pethau'n gwella ledled Cymru, yn y bôn nid ydynt yn ddigon da. Rhaid gofyn a wnaiff y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol hwn wella'r cyfle i ddelio â'r materion hyn yn effeithiol yn y dyfodol.

Mae gwarchod yr amgylchedd eisoes yn fater sydd wedi'i ddatganoli, a gall yr arfau sydd ar gael, o'u defnyddio, fod yn effeithiol iawn ar gyfer delio â llawer o'r materion a godwyd. Yr hyn sydd ei angen ar Gymru yw mwy o weithredu ar y materion hyn, ac nid geiriau'n unig. Mae angen gwell gorfodaeth, ac nid mwy o ddeddfwriaeth o reidrwydd. Rhaid imi ofyn y cwestiwn hwn i'r Gweinidog: beth a wnaiff hi i sicrhau y gweithredir deddfwriaeth bresennol i fynd i'r afael â'r pynciau a enwodd?

A wnaiff y Gweinidog roi enghreifftiau inni o'r mathau o fesurau y mae hi'n teimlo y gellir eu datblygu yn sgîl y Gorchymyn cymhwysedd deddfwriaethol hwn i fynd i'r afael â phroblemau penodol?"

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech