Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Bourne: Labour is running out of energy and ideas

Speech to the National Assembly for Wales.

"I also extend a welcome to the Secretary of State and ask him to pass on our best wishes to his wife, Elizabeth. We understand the pressure that he must be under at the moment and we are relieved that her situation is not more serious than could have been the case.

The Secretary of State went through his ritual of saying how marvellous the Labour Government has been and he talked about the dynamic partnership between Rhodri Morgan and Tony Blair.

We hear less and less of that from the First Minister as we draw ever closer to the Assembly elections, for, perhaps, obvious reasons. However, we do not mind reminding him of that and the electorate will certainly be reminded of that, because it has not delivered the benefits that the Secretary of State outlined in his statement.

There was also the ritual mention of John Redwood, which is always a sign of Labour panic. I have a John Redwood-o-meter and every time he is mentioned, I give another tick, because I know that they are panicking.

There was no mention of the leader, David Cameron, or of the Shadow Secretary of State—soon to be Secretary of State, I hope—Cheryl Gillan, who are determining devolution policy and who are running the show, as far as Wales is concerned, from the Westminster dimension. There was no mention of that. We have the same Redwood-o-meter when the First Minister is up against it.

First, I will deal with the issue of the constitutional changes brought about by the Government of Wales Act 2006. I take issue with the Secretary of State when he says that this settles matters for a generation. I do not know how long he means by 'a generation', but I have heard him say different things in different places, just as has been mentioned.

It does not settle things for a generation. We have a very fragile settlement, as some of your, perhaps, unguarded comments have indicated over the last few weeks. There is no certainty about how this will operate; it seems to depend on what you have had for breakfast and whether you are playing Peter the unionist or Peter bach the devolutionist as to whether or not you will give way on Orders in Council.

I was at Llandudno—and others were there too—when I heard you say that there would be no way that you would agree to a draft Order in Council on the issue of proportional representation in local government.

I will happily hear you say something different today, but I remember distinctly that that was what was said—others were there as well; Mick Bates certainly was. That is something that would be within our powers, and I would like to know on what basis you think that that could be blocked if it were requested. It is not on our agenda, but if it were asked for by a Government here, how could you block it there?

It is the Labour Party that is the anti-devolution party now. You talk about using reserve powers on Standing Orders; we hope to settle those here. We are discussing these with the First Minister as a back-stop. You have talked about dealing with regional Members in terms of a matter that is nothing to do with Westminster but is to do with our National Assembly for Wales.

You now purport to exercise a veto on draft Orders in Council on things that are within our competence. I would like to know on what basis you think that you can exercise these so-called rights. I put it to you that it may be a confusion of your two roles: your role in Northern Ireland, where there is a vacuum, and your role here, where there is no such vacuum.

We have an active, working National Assembly here. That may not be the case in Northern Ireland, although I hope that it is soon the case. However, there seems to be a confusion of your two very different roles.

Turning to the Queen's speech itself and the effect that this will have on Wales, I do not see this as a progressive, forward-looking Queen's speech; we have the usual legislative binge on law and order—not for the first time, and this only keeps cropping up because you have not been able to substitute words for action and, as a result, we keep getting a diet of measures on law and order.

There is a threat to jury trials, which I view with horror. There is still the prospect of ID cards and, even on the mental health measure—and I welcome a mental health measure—there are compulsory powers and no proper provision for therapy.

On climate change, there is a denial of the need for a year-on-year target, which most independent commentators say is necessary—that is not just David Cameron, who is the leader of the Conservative Party but also Tony Juniper, the executive director of Friends of the Earth. He is right.

Above all—and we will be voting against this particular amendment, because this is an issue that should be settled at Westminster—we have a Government that is mired in Iraq. There is no exit strategy, either literally or metaphorically, and that, I am afraid, is what this Government will be remembered for, in its dying days. Therefore, Secretary of State, we have a Government running out of steam, running out of ideas, and running out of time."

"Yr wyf innau hefyd yn estyn croeso i'r Ysgrifennydd Gwladol ac yn gofyn iddo anfon ein dymuniadau gorau at ei wraig, Elizabeth. Yr ydym yn deall y pwysau y mae'n sicr o fod danynt ar hyn o bryd ac yn falch iawn nad yw ei sefyllfa cynddrwg ag y gallai fod.

Aeth yr Ysgrifennydd Gwladol drwy ei ddefod o ddweud pa mor wych y mae'r Llywodraeth Lafur wedi bod a siaradodd am y bartneriaeth ddeinamig rhwng Rhodri Morgan a Tony Blair.

Yr ydym yn clywed llai a llai o hynny gan Brif Weinidog Cymru wrth inni nesáu at etholiadau'r Cynulliad, am resymau amlwg efallai. Fodd bynnag, ni waeth gennym ei atgoffa o hynny a bydd yr etholwyr yn sicr yn cael eu hatgoffa o hynny, oherwydd nid yw wedi darparu'r manteision y soniodd yr Ysgrifennydd Gwladol amdanynt yn ei ddatganiad.

Defod arall oedd y sôn am John Redwood, sydd o hyd yn arwydd bod Llafur yn mynd i banig. Mae gennyf fesurydd John Redwood a phob tro y sonnir amdano, byddaf yn rhoi tic arall, oherwydd gwn eu bod yn mynd i banig. Nid oedd sôn am yr arweinydd, David Cameron, nac am y Darpar Ysgrifennydd Gwladol—a fydd yn Ysgrifennydd Gwladol cyn bo hir, gobeithio—Cheryl Gillan, sy'n penderfynu'r polisi ar ddatganoli ac sy'n rhedeg y sioe, cyn belled ag y mae Cymru yn y cwestiwn, o ochr San Steffan.

Nid oedd sôn am hynny. Mae gennym yr un mesurydd John Redwood pan fydd pethau'n mynd yn fain ar Brif Weinidog Cymru.

Yn gyntaf, gwnaf ddelio â mater y newidiadau cyfansoddiadol a ddaeth yn sgîl Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Anghytunaf â'r Ysgrifennydd Gwladol pan fo'n dweud y bydd hyn yn setlo pethau am genhedlaeth. Ni wn beth y mae'n ei feddwl wrth 'genhedlaeth', ond yr wyf wedi ei glywed yn dweud gwahanol bethau mewn gwahanol leoedd, yn union fel yr ydym newydd glywed.

Nid yw'n setlo pethau am genhedlaeth. Mae gennym setliad bregus iawn, fel y mae rhai o'ch sylwadau, mwy byrfyfyr efallai, wedi ei awgrymu dros yr wythnosau diwethaf. Nid oes unrhyw sicrwydd ynghylch sut y bydd hyn yn gweithio; ymddengys ei fod yn dibynnu ar beth a gawsoch i frecwast ac a ydych yn chwarae rhan Peter yr undebwr neu Peter bach y datganolwr o ran a ydych am ildio ar Orchymyn yn y Cyfrin Gyngor neu beidio.

Yr oeddwn yn Llandudno—ac eraill hefyd—pan glywais chi'n dweud na fyddech byth yn cytuno i Orchymyn Cyfrin Gyngor drafft ar fater cynrychiolaeth gyfrannol mewn llywodraeth leol. Yr wyf yn berffaith fodlon eich clywed yn dweud rhywbeth gwahanol heddiw, ond yr wyf yn cofio'n glir yr hyn a ddywedasoch—yr oedd eraill yno hefyd; yr oedd Mick Bates yno'n sicr.

Mae hynny'n rhywbeth a fyddai o fewn ein pwerau, a hoffwn wybod ar ba sail y credwch y gallai gael ei rwystro pe gofynnwyd amdano. Nid yw ar ein hagenda, ond pe bai Llywodraeth yn y fan hyn yn gofyn amdano, sut y gallech ei rwystro yno?

Y Blaid Lafur yw'r blaid wrth-ddatganoli yn awr. Yr ydych yn sôn am ddefnyddio pwerau wrth gefn gyda Rheolau Sefydlog; yr ydym yn gobeithio setlo'r rheini yn y fan hyn.

Yr ydym yn trafod y rhain gyda Phrif Weinidog Cymru fel llinell derfyn. Yr ydych wedi siarad am ddelio ag Aelodau rhanbarthol yng nghyswllt mater nad oes a wnelo dim â San Steffan ond sydd a wnelo â'n Cynulliad Cenedlaethol ni.

Yr ydych yn awr yn awgrymu y byddwch yn defnyddio feto ar Orchmynion Cyfrin Gyngor drafft yng nghyswllt pethau yr ydym ni'n gymwys i'w gwneud. Hoffwn wybod ar ba sail yr ydych yn meddwl y gallwch ymarfer yr hawliau honedig hyn. Onid yw'n wir mai drysu rhwng eich dwy rôl ydych: eich rôl yng Ngogledd Iwerddon, lle ceir gwactod, a'ch rôl yma, lle nad oes y fath wactod.

Mae hwn yn Gynulliad Cenedlaethol gweithredol ac mae'n gweithio. Efallai nad yw hynny'n wir yng Ngogledd Iwerddon, er gobeithio y bydd cyn bo hir. Fodd bynnag, ymddengys bod dryswch rhwng y ddwy rôl dra gwahanol hon sydd gennych.

Gan droi at araith y Frenhines ei hun a'r effaith y bydd yn ei chael ar Gymru, nid wyf yn gweld hon yn araith flaengar sy'n edrych i'r dyfodol gan y Frenhines; mae gennym y sbri deddfwriaethol arferol ar gyfraith a threfn—nid am y tro cyntaf, a'r unig reswm y mae'n codi mor aml yw oherwydd eich methiant i fod cystal â'ch gair ac, o ganlyniad, yr ydym ar ddiet parhaus o fesurau cyfraith a threfn.

Mae treialon gan reithgor dan fygythiad, sy'n echrydus yn fy marn i. Mae cardiau ID yn dal i fod yn bosibilrwydd a, hyd yn oed gyda'r mesur iechyd meddwl—ac yr wyf yn croesawu mesur iechyd meddwl—ceir pwerau gorfodol a diffyg darpariaeth briodol ar gyfer therapi.

O ran y newid hinsawdd, gwrthodir bod angen targed o flwyddyn i flwyddyn, sy'n angenrheidiol yn ôl y rhan fwyaf o sylwebyddion annibynnol—nid David Cameron yn unig, sy'n arweinydd y Blaid Geidwadol ond hefyd Tony Juniper, cyfarwyddwr gweithredol Cyfeillion y Ddaear.

Mae'n gywir. Yn fwy na dim—a byddwn yn pleidleisio yn erbyn y gwelliant hwn, gan fod y mater hwn yn un y dylid ei setlo yn San Steffan—mae gennym Lywodraeth sydd mewn trafferth yn Irac. Nid oes strategaeth ymadael, boed honno'n un lythrennol neu'n un drosiadol, ac am hynny, mae arnaf ofn, y cofir y Llywodraeth hon, yn ei dyddiau olaf.

Felly, Ysgrifennydd Gwladol, mae gennym Lywodraeth sydd yn diffygio, yn mynd yn brin o syniadau, a'i hamser yn dod i ben."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech