Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Jones: Securing the Commonwealth Games for Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Wales has a strong case for holding the Commonwealth Games. We already have experience of hosting many world-class events here and we now boast some of the most fantastic world-class sporting facilities.

There is no doubt in my mind nor in that of my party that Wales has a real chance of success in any bid that it would put forward to host the games.

In 2004, the First Minister shared our vision of Wales as a world-class sporting nation that was willing, ready and able to host the games, and to bring this prestigious event back to Wales for the first time since 1958.

However, we have chosen to put forward this motion as our Conservative Party debate because we are deeply concerned that the Minister for Culture, Welsh Language and Sport does not share this vision, having ruled out the possibility of Wales hosting the event in the near future.

Although it states in 'Climbing Higher' that the Government is looking to achieve sustainable success in the global sporting arena, it concerns us that it has now lost that vision.

It seems that the Government likes to talk about how important sport is to our nation, but when it comes down to putting its words into action for the benefit of our nation, the Government does not deliver.

Hosting the games would have major economic benefits, and would bring in a lot of investment, as was the case in Manchester, where 16,000 jobs were created, tourism brought in £22 million, and the city secured more than £600-million-worth of private and public investment.

Many people would visit Wales if we hosted the games. In 2002, 3,863 athletes made the trip to Manchester. The closing ceremony alone was attended by a sell-out crowd of 38,000 people.

If it is the cost of hosting the games that concerns you, Minister, surely you can see that the money that will come back after that initial investment would be significantly higher in terms of inward investment, tourism and so on. The benefits far outweigh any reservations that the Government might have.

As well as further solidifying Wales's place on the world sporting map, hosting the Commonwealth Games would also serve to ignite the interest of the people of Wales—particularly the young—in sport; they would find new sporting heroes and would want to emulate the athletes.

At a time when all Members are deeply concerned about the state of the health of our nation, and with childhood obesity levels higher in Wales then anywhere else, surely we should be looking to encourage sporting activity in any way possible.

As we have seen from hosting other sporting events, hosting events in Wales increases sporting activity significantly. What better way is there for us to develop mass participation in sport and physical activity than by getting the nation behind an event such as the Commonwealth Games.

It would inspire the nation to get involved with sport and instil a national pride in sport and in what can be achieved.

Sport has always been important to Wales. It has crossed divides and has brought communities together. We have an opportunity to leave a legacy for Wales.

Consider the huge economic benefits: increased tourism; a chance to develop sporting facilities to benefit communities right across Wales; to involve people in sport from grassroots level; to allow our elite athletes the very best chance to succeed; to further enhance our nation's major-event capability; and to solidify Wales's place on the world sporting map.

I hope that the Government will support the idea of hosting the games in principle and will get together with the relevant stakeholders to sort out how much it would cost.

I am sure that you will agree that the initial cost of hosting the games would be far outweighed by the benefits that they would bring to Wales, both economically and by interesting people in sport. I am sure that, as a member of the Culture, Welsh Language and Sport Committee, you would agree with me on that.

Attracting the Ryder Cup and Ashes to Wales has shown what can be done when all interested groups work together.

I call on the Welsh Assembly Government to support a Welsh Commonwealth Games bid. What we need is political leadership from the First Minister—who, unfortunately, is not here—from the Minister for Culture, Welsh Language and Sport, and from the Assembly Government.

If the First Minister is determined to bring the games to Wales, now is the time for him to show it.

I hope that this Government grasps the opportunity today to show that it also shares the vision that we, the Welsh Conservative Party, the other Assembly political groups and the nation, share."

"Y mae gan Gymru achos cryf dros gynnal Gemau'r Gymanwlad. Cawsom brofiad eisoes o groesawu nifer o achlysuron o safon gorau'r byd yma, a bellach, gallwn hawlio bod gennym rai o'r cyfleusterau chwaraeon rhagorol a mwyaf blaengar yn y byd.

Nid oes amheuaeth yn fy meddwl i na'm plaid bod gan Gymru obaith gwirioneddol o lwyddo mewn unrhyw gais a fyddai'n cael ei wneud i gynnal y gemau.

Yn 2004, yr oedd y Prif Weinidog yn rhannu ein gweledigaeth o Gymru fel cenedl chwaraeon o safon ryngwladol a oedd yn awyddus, yn barod ac yn alluog i gynnal y gemau, ac i ddod â'r digwyddiad mawreddog hwn yn ôl i Gymru am y tro cyntaf ers 1958.

Fodd bynnag, yr ydym wedi dewis cyflwyno'r cynnig hwn fel dadl y Blaid Geidwadol gan ein bod yn bryderus iawn nad yw'r Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon yn rhannu'r weledigaeth hon, gan iddo ddiystyru'r posibilrwydd y gallai Cymru gynnal y digwyddiad yn y dyfodol agos.

Er ei fod yn datgan yn 'Dringo'n Uwch' fod y Llywodraeth yn gobeithio gweld llwyddiant cynaliadwy yn y maes chwaraeon byd-eang, mae'n achos pryder inni ei bod bellach wedi colli'r weledigaeth honno.

Ymddengys fod y Llywodraeth yn hoffi siarad am bwysigrwydd chwaraeon i'n cenedl, ond pan ddaw'n fater o roi ei geiriau ar waith er budd ein cenedl, nid yw'r Llywodraeth yn cyflawni dim.

Byddai cynnal y gemau'n golygu manteision economaidd sylweddol, a byddent yn denu llawer o fuddsoddiad, fel a welwyd yn achos Manceinion, lle crëwyd 16,000 o swyddi, denodd twristiaeth £22 miliwn, a sicrhaodd y ddinas werth dros £600 miliwn mewn buddsoddiad preifat a chyhoeddus. Byddai llawer o bobl yn ymweld â Chymru pe baem yn cynnal y gemau.

Yn 2002, teithiodd 3,863 o athletwyr i Fanceinion. Gwerthwyd pob un o'r 38,000 o docynnau ar gyfer y seremoni i gloi'r gemau yn unig. Os mai'r gost o gynnal y gemau sy'n eich poeni, Weinidog, yr wyf yn siwr y gallwch weld y bydd yr arian a ddaw yn ôl yn dilyn y buddsoddiad cychwynnol yn llawer mwy o ran mewnfuddsoddiad, twristiaeth ac yn y blaen. Mae'r buddiannau'n llawer mwy nag unrhyw amheuon a all fod gan y Llywodraeth.

Yn ogystal â chadarnhau lle Cymru ymhellach ar fap chwaraeon y byd, byddai cynnal Gemau'r Gymanwlad hefyd yn fodd i ennyn diddordeb pobl Cymru—yn enwedig yr ifanc—mewn chwaraeon; byddent yn darganfod arwyr chwaraeon newydd a byddent am efelychu'r athletwyr.

Ar adeg pan fo'r holl Aelodau'n bryderus dros ben ynglyn â chyflwr iechyd ein cenedl, a chyda lefelau gordewdra ymhlith plant yn uwch yng Nghymru nag yn unman arall, yr wyf yn sicr y dylem fod yn ymdrechu i annog pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon mewn unrhyw ffordd bosibl. Fel a welwyd yn sgîl cynnal digwyddiadau chwaraeon eraill, mae cynnal digwyddiadau yng Nghymru'n arwain at gynnydd sylweddol mewn gweithgarwch chwaraeon.

Pa ffordd well sydd inni o ddatblygu cyfranogiad torfol mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol na thrwy sicrhau cefnogaeth y genedl i ddigwyddiad megis Gemau'r Gymanwlad? Byddai'n ysbrydoli'r genedl i gymryd rhan mewn chwaraeon ac yn ennyn balchder cenedlaethol mewn chwaraeon a'r hyn y gellir ei gyflawni.

Mae chwaraeon wedi bod yn bwysig i Gymru erioed. Mae wedi goresgyn rhaniadau ac wedi dod â chymunedau at ei gilydd. Mae gennym gyfle i adael rhywbeth o bwys i Gymru.

Ystyriwch y buddiannau economaidd: cynnydd mewn twristiaeth; cyfle i ddatblygu cyfleusterau chwaraeon er budd cymunedau ledled Cymru; denu pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon ar lawr gwlad; rhoi'r cyfle gorau posibl i'n hathletwyr elitaidd i lwyddo; rhoi hwb ychwanegol i allu ein cenedl i gynnal digwyddiadau mawr; a chadarnhau lle Cymru ar fap chwaraeon y byd.

Gobeithiaf y bydd y Llywodraeth yn cefnogi'r syniad o gynnal y gemau mewn egwyddor ac y bydd yn ymuno â'r rhanddeiliaid perthnasol i ganfod faint y byddai'n ei gostio.

Yr wyf yn siwr y byddwch yn cytuno y bydd y manteision i Gymru o gynnal y gemau'n llawer mwy na'r gost gychwynnol, o safbwynt economaidd ac o ran ennyn diddordeb pobl mewn chwaraeon. Yr wyf yn siwr, fel aelod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, y byddwch yn cytuno â mi ar hynny.

Mae denu Cwpan Ryder a gemau'r Lludw i Gymru wedi dangos yr hyn y gellir ei gyflawni pan fo'r holl grwpiau perthnasol yn gweithio gyda'i gilydd.

Galwaf ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi cais gan Gymru i gynnal Gemau'r Gymanwlad. Yr hyn sydd ei angen arnom yw arweiniad gwleidyddol gan y Prif Weinidog—sydd, yn anffodus, yn absennol—gan y Gweinidog dros Ddiwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon, a chan Lywodraeth y Cynulliad. Os yw'r Prif Weinidog yn benderfynol o ddod â'r gemau i Gymru, dyma'r amser iddo ddangos hynny.

Gobeithiaf y bydd y Llywodraeth hon yn manteisio ar y cyfle heddiw i ddangos ei bod hithau hefyd yn rhannu'r weledigaeth yr ydym ni, Plaid Geidwadol Cymru, grwpiau gwleidyddol eraill y Cynulliad a'r genedl yn ei rhannu."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech