Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Isherwood: Promoting the use of British Sign Language in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Although not all deaf people can use British Sign Language and although all people who can communicate in British Sign Language are not deaf, those in the deaf community across Wales and the United Kingdom for whom British Sign Language is the first or preferred language see themselves as a distinct cultural group deserving and requiring recognition accordingly.

As another member of the Assembly's all-party group on deaf issues, I welcome the Minister's statement today and its recognition of the priorities highlighted by all members of that group.

As the Welsh Conservative spokesman for equal opportunities, I acknowledge that recognition of British Sign Language by the Welsh Assembly Government in word and deed is necessary if its functions are to be exercised in accordance with the principle of equality of opportunity for all.

To achieve this, the Welsh Assembly Government has detailed a number of options for action. What timescale does the Minister propose to turn these options into a realistic and deliverable action plan?

The Cabinet task and finish group looking at British Sign Language interpreters in the public services in Wales, to which the Minister referred, recommended an increase in the number of interpreters from 12 to 64. I understand that the Assembly Government plans to enable 45 people to train as interpreters, so how does the Minister propose to reach the figure of 64 and by when?

The Assembly Government intends to publish advice on the service delivery of British Sign Language. How, and in what form, will consultation on this be carried out so that the views of BSL users and their representatives can be fully expressed and represented in the published advice that results?

What action will be taken to provide deaf-awareness training for public sector staff so that the barriers to understanding faced by BSL users when, for instance, communicating with health staff or reporting crime may be overcome?

What action will be taken to attract increasing numbers of people to undertake foundation-level BSL training, so that they can make BSL users comfortable in a service-delivery environment?

What consideration will be given to the professional and often self-employed status of BSL interpreters? How will initiatives involving information technology be used to promote digital inclusion within the Sign Wales initiative? Recognition of British Sign Language as a language in its own right was right and proper, but, working together, we must now plan for positive action to make this happen."

"Er na all pob un sy'n fyddar ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain ac er nad yw pawb all gyfathrebu trwy gyfrwng Iaith Arwyddion Prydain yn fyddar, gwêl y sawl yn y gymuned fyddar ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig sydd ag Iaith Arwyddion Prydain yn iaith gyntaf neu'n ddewis iaith eu hunain fel grwp diwylliannol ar wahân, sydd angen ei gydnabod felly.

Fel aelod arall o grwp amlbleidiol y Cynulliad ar bynciau byddardod, croesawaf ddatganiad y Gweinidog heddiw a'r ffaith ei fod yn cydnabod y blaenoriaethau a amlygwyd gan bob aelod o'r grwp hwnnw.

Fel llefarydd Ceidwadwyr Cymru ar gyfle cyfartal, yr wyf yn sylweddoli bod angen i Lywodraeth Cynulliad Cymru gydnabod Iaith Arwyddion Prydain mewn gair a gweithred os yw am arfer ei swyddogaethau yn unol ag egwyddor cydraddoldeb cyfle i bawb.

Er mwyn gwneud hyn, rhoes Llywodraeth Cynulliad Cymru fanylion nifer o ddewisiadau ar gyfer gweithredu. Pa amserlen sydd gan y Gweinidog mewn golwg i droi'r dewisiadau hyn yn gynllun gweithredu realistig y bydd modd ei gyflwyno?

Y mae grwp gorchwyl a gorffen y Cabinet a edrychodd ar ddehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y cyfeiriodd y Gweinidog ato, yn argymell cynyddu nifer y dehonglwyr o 12 i 64.

Deallaf fod Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu galluogi i 45 o bobl hyfforddi fel dehonglwyr, felly sut y bwriada'r Gweinidog gyrraedd y ffigwr o 64 ac erbyn pryd?

Bwriada Llywodraeth y Cynulliad gyhoeddi cyngor am gyflwyno gwasanaeth Iaith Arwyddion Prydain. Sut, ac ar ba ffurf, y cynhelir yr ymgynghori ar hyn fel bod modd mynegi barn defnyddwyr BSL a'u cynrychiolwyr yn llawn, a'i gynrychioli yn y cyngor cyhoeddedig a ddeillia ohono?

Pa gamau a gymerir i ddarparu hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth byddardod i staff y sector cyhoeddus fel y bydd modd goresgyn y rhwystrau rhag deall a wynebir gan ddefnyddwyr BSL wrth, er enghraifft, gyfathrebu â staff iechyd neu roi adroddiad am drosedd? Pa gamau a gymerir i ddenu mwy o bobl i ddilyn hyfforddiant lefel-sylfaenol mewn BSL fel y gallant wneud defnyddwyr BSL yn gartrefol mewn amgylchedd lle cyflwynir gwasanaeth?

Pa ystyriaeth a roddir i statws proffesiynol, a hunangyflogedig yn aml, dehonglwyr BSL? Sut y defnyddir mentrau sydd yn cynnwys technoleg gwybodaeth i hybu cynhwysedd digidol ym menter Arwydd Cymru? Yr oedd cydnabod Iaith Arwyddion Prydain yn iaith gyflawn ei hun yn hollol gywir, ond gan weithio ynghyd, rhaid inni yn awr gynllunio camau pendant i beri i hyn ddigwydd."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech