Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Glyn Davies: Climate change debate is vitally important

Speech to the National Assembly for Wales.

"The subject of today's debate—sustainable development—is hugely important to the Assembly. However, the context for the debate, namely the impact of climate change, is probably the most important issue that faces the world. The argument about the fact of climate change has gone—there is a significant amount of climate change.

There will always be a debate about the extent to which that is a natural phenomenon—because there is always a natural phenomenon with climate change—and the degree to which that is caused by man. We can look back; geologists will tell us about the Ice Age, when there was a huge change.

We can also look back to more short-term historical issues. One can look back to eighteenth-century paintings, when people were skating on the River Thames; something has changed since then. We read that, in Roman times, they were making wine in the north of England. Clearly, there is a consistent change in the climate.

However, no-one can argue that, over the last century, there has been a steady increase in carbon dioxide in the atmosphere. That has to be of serious concern to us all, and we all have to take our responsibility for that. It is easy to consider this issue in world terms.

The degree of growth in China and India is phenomenal, compared with the little that we can do, and many people tell me—not people participating in this debate—that the impact that we can have is so small that it is almost not worth contemplating. We would all disagree with that, because every citizen of the world must recognise that there is a real threat to our very existence and we must all take responsibility for that.

I will touch on three points, the first of which is amendment 3. This is a very interesting amendment, but I think that it should go further. It is my view that issues relating to mitigating the impact of climate change will have to be taken outside the political arena.

Because of the capacity for frustrating the will of Government on an issue that will inevitably be unpopular, there must be some sort of an agreement on this outside politics. A measurement of exactly what is happening in terms of carbon dioxide is an essential part of enabling that to happen. If that does not happen, it will become almost impossible for us to deal with this issue.

Minor issues arise all the time. I spend the vast majority of my time in the Assembly on environment, planning and countryside issues and I find that new issues, on a relatively small scale, are consistently popping up.

In the Environment, Planning and Countryside Committee meeting last week, we looked at the way in which councils are now introducing fortnightly waste collections in an effort to encourage recycling.

Clearly, that will be unpopular, and is an opportunity to make capital out of a reduced service. Householders will be thinking, 'This is great', but that is an irresponsible attitude because we must promote recycling. If we do not, it is just not going to happen.

We must also find some way of taxing airline travel, which is a UK-wide issue. However, putting up air fares will be unpopular. There is easily an opportunity there, unless the decision is taken outside of politics, for stopping that. We can extend this argument to a number of other areas.

I hope that the Chancellor, in his budget tomorrow, adjusts the taxation system with regard to fuel more than anything else. That will also be very unpopular with some parts of the community, but I hope that no-one takes advantage of that to make if difficult for the Chancellor to do something that deals with the issue of climate change.

The other big point is the nuclear debate, which is now starting. Many people are saying that the only real way of tackling this issue at a world level is to go down the nuclear route. I am unconvinced about that and I am very suspicious about it, but if it has a serious impact on our carbon footprint, as human beings, I will accept it.

We must grasp the fact that there will have to be a serious debate in the open about this issue. It is taking place across all parties. I was reading yesterday about a former Scottish spokesman for the Liberal Democrats who is very pro-nuclear, so it is everywhere.

The debate must be open, we must deal with it and decide whether this is something that we must accept if we are to deal with what is probably the greatest problem currently facing our world."

"Mae pwnc y ddadl heddiw—datblygu cynaliadwy—yn bwysig eithriadol i'r Cynulliad. Fodd bynnag, cyd-destun y ddadl, sef effaith newid yn yr hinsawdd, fwy na thebyg yw'r pwnc pwysicaf sy'n wynebu'r byd. Diflannodd y ddadl am fodolaeth newid yn yr hinsawdd—mae'r hinsawdd yn newid yn sylweddol.

Byddwn yn dal i gael dadleuon ynghylch y graddau y mae hynny yn ffenomen naturiol—oherwydd y mae ffenomen naturiol wastad ynghlwm â newid yn yr hinsawdd—ac i ba raddau yr achoswyd hynny gan waith dyn. Gallwn edrych yn ôl; dywed daearegwyr wrthym am Oes yr Iâ, pan gafwyd newid enfawr. Gallwn edrych yn ôl hefyd at hanes mwy diweddar.

Gall rhywun edrych yn ôl i luniau o'r ddeunawfed ganrif, pan oedd pobl yn sglefrio ar yr Afon Tafwys; newidiodd pethau ers hynny. Darllenwn eu bod, yn oes y Rhufeiniad, yn gwneud gwin yng ngogledd Lloegr. Yn amlwg, y mae'r hinsawdd yn newid yn gyson.

Fodd bynnag, ni all neb ddadlau na chafwyd, dros y ganrif ddiwethaf, gynnydd cyson mewn carbon deuocsid yn yr atmosffer. Mae hynny'n rhwym o fod yn bryder difrifol inni oll, a rhaid inni oll ysgwyddo'r cyfrifoldeb am hynny. Hawdd yw ystyried y pwnc hwn mewn termau byd-eang.

Mae cyfradd twf Tsieina ac India yn rhyfeddol, o'i gymharu â'r mymryn y gallwn ni ei wneud, a dywed llawer o bobl wrthyf—nid pobl sy'n cymryd rhan yn y ddadl hon—bod yr effaith y gallwn ni ei gael mor fach fel nad yw bron yn werth ei ystyried. Byddem oll yn anghytuno â hynny, gan fod yn rhaid i bob dinesydd yn y byd sylweddoli fod gwir fygythiad i'n bodolaeth, a rhaid inni oll gymryd y cyfrifoldeb am hynny.

Cyffyrddaf â thri phwynt, a gwelliant 3 yw'r cyntaf. Mae hwn yn welliant diddorol iawn, ond tybiaf y dylai fynd ymhellach. Yn fy marn i, bydd yn rhaid cymryd pynciau sydd yn ymwneud â lliniaru effaith newid yn yr hinsawdd allan o'r maes gwleidyddol.

Oherwydd y gallu i rwystro ewyllys Llywodraeth ar fater a fydd o raid yn amhoblogaidd, rhaid cael rhyw fath o gytundeb am hyn y tu allan i wleidyddiaeth. Mae mesur yn union beth sy'n digwydd o ran carbon deuocsid yn rhan hanfodol o beri i hynny ddigwydd. Os na ddigwydd hyn, yna bydd bron yn amhosibl inni ymdrin â'r pwnc hwn.

Mae mân bynciau yn codi byth a hefyd. Byddaf yn treulio'r rhan fwyaf o bell ffordd o'm hamser yn y Cynulliad ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd, cynllunio a chefn gwlad, a sylwaf fod pynciau newydd, ar raddfa gymharol fach, yn dod i'r wyneb yn gyson.

Ym Mhwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad yr wythnos diwethaf, buom yn edrych ar y ffordd y mae cynghorau bellach yn cyflwyno casgliadau gwastraff bob pythefnos mewn ymdrech i annog ailgylchu. Yn amlwg, bydd hyn yn amhoblogaidd, ac mae'n gyfle i fanteisio ar lai o wasanaeth. Bydd deiliaid tai yn meddwl, 'Mae hyn yn wych', ond agwedd anghyfrifol yw honno oherwydd rhaid i ni hybu ailgylchu. Oni wnawn, ni fydd yn digwydd o gwbl.

Rhaid inni hefyd ganfod rhyw ffordd o drethu teithio mewn awyrennau, sydd yn fater i'r DU gyfan. Fodd bynnag, bydd codi prisiau teithiau awyr yn amhoblogaidd. Mae cyfle rhwydd yma i atal hynny, oni chymerir y penderfyniad y tu allan i wleidyddiaeth.

Gallwn ymestyn y ddadl hon i nifer o feysydd eraill. Gobeithiaf y bydd y Canghellor, yn ei gyllideb yfory, yn addasu'r gyfundrefn drethi o ran tanwydd yn anad un peth arall. Bydd hyn hefyd yn amhoblogaidd iawn gyda rhai carfannau o gymdeithas, ond gobeithio na fydd neb yn cymryd mantais o hynny i'w gwneud yn anodd i'r Canghellor wneud rhywbeth a fydd yn mynd i'r afael â phwnc newid yn yr hinsawdd.

Y pwynt mawr arall yw'r ddadl niwclear, sydd yn awr yn cychwyn. Dywed llawer mai'r unig ffordd wirioneddol o fynd i'r afael â'r pwnc hwn ar lefel byd-eang yw dilyn y llwybr niwclear. Nid wyf wedi f'argyhoeddi am hynny, ac yr wyf yn amheus iawn yn ei gylch, ond os caiff effaith sylweddol ar ein hôl troed carbon fel bodau dynol, fe'i derbyniaf.

Rhaid inni wynebu'r ffaith y bydd yn rhaid cael dadl ddifrifol ac agored am hyn. Mae'n digwydd ar draws y pleidiau. Yr oeddwn yn darllen ddoe am gyn-lefarydd yn yr Alban dros y Democratiaid Rhyddfrydol sydd yn gryf iawn o blaid niwclear, felly y mae ym mhobman. Rhaid i'r ddadl fod yn agored, rhaid inni fynd i'r afael â hi a phenderfynu a yw hyn yn rhywbeth mae'n rhaid inni dderbyn os ydym am fynd i'r afael â'r broblem fwyaf, o bosibl, sydd yn wynebu ein byd yn awr."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech