Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Isherwood: Securing equal pay in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Thirty years after the creation of the Equal Opportunities Commission, the Sex Discrimination Act 1975 and the Equal Pay Act 1970, it is a matter of disappointment and concern for us all that we still face an average 12 per cent pay gap between men and women in Wales and a 31 per cent pay gap in part-time work.

In tackling this, we must tackle the underlying causes in a constructive and sustainable manner and positively promote equality among public sector employers.

What action is the Minister taking to ensure independent job evaluations so that jobs may be ranked and rewarded on the basis of their content rather than on the person employed?

What positive action are you taking to ensure equal access and inclusion in the recruitment process and in subsequent career development?

What action are you taking to remove the barriers, such as job advertising and gender stereotyping, that may prevent a suitable candidate from applying for a job because of their gender?

What action are you taking to encourage different public-sector bodies to co-operate in developing and delivering equality of opportunity?

A health trust in north Wales has told me that it is establishing good practice with local authorities and others on that basis.

Mothers who work should not be made to feel guilty, but neither should mothers who choose to stay at home.

What action are you taking to expand the range of childcare choices made available, ensuring that the Government does not seek a monopoly and that voluntary and private-sector providers are not crowded out?

What action are you taking to protect the careers of women who want to take time off to look after their children? What action are you taking to promote flexible working?

One of the reasons why many women do not go back to work after having a baby is that flexibility is not an option. This can be a loss to them, their employer, and to the economy, as you stated.

What action are you taking to combat the culture of secrecy about pay that holds sway in too many workplaces? Almost 1.5 million women across the UK are excluded from pension entitlements.

What representations are you making to colleagues in Westminster to ensure that the reform of the pension system provides a fairer deal for women who take time out of work to care for children or elderly relatives? What action are you taking to include employers' organisations in the equal pay campaign?

As the Equal Opportunities Commission's Commissioner for Wales states, we need to build on the passion, courage and determination shown by men and women in challenging adversity and pursuing fairness and justice. We now need practical measures delivered on a cross-party basis that will deliver equal pay for all."

"Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl creu'r Comisiwn Cyfle Cyfartal a gwneud Deddf Gwahaniaethu ar sail Rhyw 1975 a Deddf Cyflog Cyfartal 1970, testun siom a phryder i ni i gyd yw ein bod yn dal i wynebu bwlch cyflog o 12 y cant, ar gyfartaledd, rhwng dynion a menywod yng Nghymru a 31 y cant o fwlch cyflog mewn cysylltiad â gwaith rhan amser.

Wrth fynd i'r afael â hyn, rhaid inni ddelio â'r achosion sylfaenol mewn modd adeiladol a chynaliadwy a hybu cydraddoldeb ymysg gweithwyr y sector cyhoeddus.

Pa gamau y mae'r Trefnydd yn eu cymryd i sicrhau y ceir gwerthusiadau annibynnol o swyddi fel y gellir graddio swyddi a rhoi cyflog ar sail eu cynnwys yn hytrach na'r sawl sydd wedi ei gyflogi?

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i sicrhau mynediad cyfartal a chynhwysiant yn y broses recriwtio ac wrth ddatblygu gyrfa ar ôl hynny? Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i dynnu'r rhwystrau, fel y rhai sydd yn ymwneud â hysbysebu swyddi a stereoteipio ar sail rhyw, a allai atal ymgeisydd addas rhag ymgeisio am swydd oherwydd ei ryw?

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i gymell gwahanol gyrff yn y sector cyhoeddus i gydweithredu wrth ddatblygu a sicrhau cyfle cyfartal? Mae ymddiriedolaeth iechyd yn y Gogledd wedi dweud wrthyf ei bod yn sefydlu arferion da gydag awdurdodau lleol ac eraill ar y sail honno.

Ni ddylai mamau orfod teimlo'n euog os ydynt yn gweithio, ond ni ddylai mamau sydd yn dewis aros gartref ychwaith. Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i ofalu bod mwy o ddewis ar gael o ran gofal plant, gan sicrhau nad yw'r Llywodraeth yn ceisio cael monopoli ac na chaiff darparwyr y sectorau gwirfoddol a phreifat eu gwthio o'r neilltu?

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i warchod gyrfaoedd menywod sydd yn dymuno cael amser i ffwrdd i ofalu am eu plant? Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i hybu dulliau gweithio hyblyg? Un o'r rhesymau sydd gan lawer o fenywod dros beidio ag ailddechrau gweithio ar ôl geni plentyn yw nad oes hyblygrwydd ar gael. Gall hynny fod yn golled iddynt hwy, i'w cyflogwr, ac i'r economi, fel y dywedasoch.

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i ymladd yn erbyn yr arferion cyfrinachgar ynghylch cyflogau sydd yn gyffredin mewn gormod o weithleoedd? Mae bron 1.5 miliwn o fenywod ledled y DU heb hawliau pensiwn. Pa sylwadau yr ydych yn eu cyflwyno i'ch cyd-Weinidogion yn San Steffan i sicrhau y bydd y diwygio ar y system bensiynau'n rhoi gwell bargen i fenywod sydd yn cymryd amser i ffwrdd o'r gwaith i ofalu am blant neu berthnasau oedrannus?

Pa gamau yr ydych yn eu cymryd i gynnwys cyrff cyflogwyr yn yr ymgyrch dros gyflog cyfartal? Fel y dywed Comisiynydd y Comisiwn Cyfle Cyfartal dros Gymru, rhaid inni adeiladu ar sail yr angerdd, y dewrder a'r penderfyniad a amlygwyd gan ddynion a menywod wrth herio helbulon a cheisio tegwch a chyfiawnder. Yn awr, mae arnom angen mesurau ymarferol ar sail drawsbleidiol a fydd yn sicrhau cyflog cyfartal i bawb."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech