Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Bourne: Making the most of the new assembly building

Speech to the National Assembly for Wales.

"Today is a time to look forwards rather than look back. However, the Minister was generous enough to recognise that people had concerns about this building—she has just said so about the cost.

I happen to think that, if it had not been for us, this building would probably have cost more than it has.

Let us be clear. The people of Wales will not judge us on the quality of this building, but on whether the game is upped as a consequence of our being here.

We look to the Welsh Assembly Government, and to us all, to raise our game, otherwise this will all have been in vain.

As we all know, in the next Assembly elections, people will not vote on the quality of this building, but on the quality of the health service, education, and the transport system, and on jobs and rural affairs. These are the issues on which people decide how to vote.

To be positive, we must look forwards. This is a fine building—there is no doubt of that—and I am proud of the Welsh materials that are part of this building.

However, I sound a word of caution about public access. The Minister rightly said that there are many public areas here, but it is still possible for Assembly Members to come into the Siambr without walking through the Cwrt, which was not the case with the Chamber in the old building; we had to walk through the Neuadd to get to it. I hope that we are conscious of that, because it takes us away from the public somewhat, and I hope that that can be addressed.

On behalf of my group, I thank all those who have made the transition here so much easier, including those who have helped us with the information technology, and who have helped us into the new building.

It has been a pretty seamless transition so far, although perhaps someone needs to get a can of oil to one of the cameras behind us. When it moves, it sounds rather like someone gargling with Listerine. However, if that is the only thing that goes wrong, then let us say 'thank you' for that.

Today is a day on which we should look forward, not back. However, it is important that we deliver on the issues, as I am sure the Minister would agree.

It is not this building that is most important to the people of Wales; it is the issues that I have just outlined."

"Mae heddiw'n adeg i edrych ymlaen yn hytrach nag edrych yn ôl. Er hynny, bu'r Gweinidog yn ddigon hael i gydnabod bod pryderon gan bobl ynghylch yr adeilad hwn—mae newydd ddweud hynny ynghylch y gost.

Yr wyf yn digwydd meddwl y byddai'r adeilad hwn wedi costio'n fwy nag a wnaeth, yn ôl pob tebyg, oni bai amdanom ni.

Gadewch inni ddeall hyn. Ni fydd pobl Cymru'n ein barnu yn ôl ansawdd yr adeilad hwn, ond yn hytrach ar sail unrhyw welliant a geir o ganlyniad i'r ffaith ein bod yma. Disgwyliwn i Lywodraeth Cynulliad Cymru, ac i bawb ohonom, wella ein perfformiad neu, fel arall, bydd hyn oll wedi bod yn ofer.

Fel yr ydym oll yn gwybod, yn etholiadau nesaf y Cynulliad, nid yn ôl ansawdd yr adeilad hwn y bydd pobl yn pleidleisio, ond yn ôl ansawdd y gwasanaeth iechyd, addysg, a'r system drafnidiaeth, ac ar sail swyddi a materion gwledig. Ar sail y materion hynny y mae pobl yn pleidleisio.

Er mwyn bod yn gadarnhaol, rhaid inni edrych ymlaen. Adeilad gwych yw hwn—nid oes unrhyw amheuaeth am hynny—ac yr wyf yn falch o weld y deunyddiau o Gymru sydd yn rhan o'r adeilad hwn. Er hynny, seiniaf air o rybudd ynghylch mynediad i'r cyhoedd.

Yr oedd y Gweinidog yn iawn wrth ddweud bod llawer o fannau cyhoeddus yma, ond mae'n bosibl, er hynny, i Aelodau'r Cynulliad ddod i mewn i'r Siambr heb gerdded drwy'r Cwrt, ac nid felly yr oedd yn achos y Siambr yn yr hen adeilad; yr oedd yn rhaid inni gerdded drwy'r Neuadd i'w chyrraedd.

Yr wyf yn gobeithio ein bod yn ymwybodol o hynny, gan ei fod yn ein tynnu oddi wrth y cyhoedd i ryw raddau, ac yr wyf yn gobeithio y gellir rhoi sylw i hynny.

Ar ran fy ngrwp, yr wyf yn diolch i bawb a hwylusodd y symud i'r fan hon i'r fath raddau, gan gynnwys y rhai a'n helpodd gyda'r dechnoleg gwybodaeth, a'r rhai a'n helpodd i symud i'r adeilad newydd.

Bu'n newid eithaf llyfn hyd yma, er bod angen efallai i rywun fynd â thun olew at un o'r camerâu sydd y tu cefn i ni. Pan yw'n symud, mae'n swnio braidd yn debyg i rywun yn golchi ei geg â Listerine. Fodd bynnag, os mai hynny yw'r unig beth a aiff o'i le, gadewch inni ddweud 'diolch' am hynny.

Mae heddiw'n ddiwrnod pan ddylem edrych ymlaen, ac nid yn ôl. Fodd bynnag, mae'n bwysig inni fynd â'r maen i'r wal wrth drafod y pethau pwysig, fel y cytunai'r Gweinidog, yr wyf yn siwr. Nid yr adeilad hwn yw'r peth pwysicaf i bobl Cymru ond, yn hytrach, y materion yr wyf newydd eu disgrifio."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech