Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Morgan: Speeding up access to cancer drugs

Speech to the National Assembly for Wales.

"I welcome this serious debate, which we should engage in without the usual party-political knockabout that we are used to in Plenary. I know that there are differences of opinion about how drugs can be licensed and then approved.

All Members would want to ensure that clinical safety is the first priority of any approval system for a new drug.

Admittedly, value for money is also important, but clinical safety is paramount. I accept that there are problems in the way the system operates.

I suppose that, if the granting of a licence occurred the same time as the approval from NICE, then the average approval time of 18 months would not necessarily be a huge problem, but there clearly is a difficulty in the differences in the timescales.

In looking at this issue, even members of Assembly Government will accept that there is a problem that needs to be addressed. My understanding is that the Government is minded to accept the amendment to the motion. If that is the case, then I am keen to hear how the Government intends to put that amendment into practice.

If you regret the fact that this particular drug has not been permitted across the cancer networks, then I am keen to hear from the Minister as what guidance he intends to issue to ensure that this does not continue along the lines of being a postcode lottery, as it has been in the past.

The provision of cancer services in Wales is one of those issues about which you can truly say that the national health service is not actually national. Provision is hit and miss, depending on where you live.

I am delighted, therefore, that the Health and Social Services Committee will undertake a review of cancer services, and I hope that it will look at the process and speed of diagnosis as well as the availability of treatment and drugs.

Also, I sincerely hope that it will look at palliative care. Through that committee review, we have an ideal opportunity to start putting some of these wrongs right.

One problem, which relates as much to the commissioning and provision of drugs as it does to general cancer services, is the commissioning role of the various bodies. Local health boards have a commissioning role in adult services, Health Commission Wales has a role in children's services, and then these cancer networks lie somewhere in between.

It is a convoluted, confused and rather bizarre process for the commissioning of cancer services. We need to look at that when we start looking at how we can alter the review of drugs. In doing so, we need to come up with some ideas as to how we can make the system simpler, and we should certainly ensure, and continue to ensure, that patient and clinical safety are paramount."

"Yr wyf yn croesawu'r ddadl ddifrifol hon, y dylem oll gymryd rhan ynddi heb y cecru pleidiol yr ydym yn gyfarwydd ag ef yn y Cyfarfod Llawn. Gwn fod gwahaniaeth barn am sut i drwyddedu cyffuriau ac yna eu cymeradwyo.

Byddai pob Aelod yn dymuno sicrhau mai diogelwch clinigol yw prif flaenoriaeth unrhyw drefn gydnabyddedig o gymeradwyo cyffur newydd. Wrth gwrs, mae gwerth am arian yn bwysig, ond diogelwch clinigol sydd bwysicaf. Yr wyf yn derbyn bod problemau gyda'r ffordd y mae'r drefn yn gweithio.

Mae'n debyg, petai rhoi trwydded yn digwydd ar yr un pryd â chymeradwyaeth gan NICE, na fyddai'r cyfartaledd amser cymeradwyo o 18 mis o raid yn broblem enfawr, ond mae'n amlwg bod anhawster yn codi gyda'r gwahaniaethau yn yr amser.

O edrych ar y pwnc hwn, bydd hyd yn oed aelodau o Lywodraeth y Cynulliad yn derbyn bod yma broblem sydd angen ei thrin. Deallaf fod y Llywodraeth yn barod i dderbyn y gwelliant i'r cynnig. Os felly, yr wyf felly yn awyddus i glywed sut y bwriada'r Llywodraeth weithredu'r gwelliant hwnnw.

Os yw'n resyn gennych na roddwyd caniatâd i'r cyffur arbennig hwn ar draws y rhwydweithiau canser, yna yr wyf yn awyddus i glywed gan y Gweinidog pa ganllawiau y bwriada eu cyhoeddi er mwyn gofalu na pharheir ar drywydd y loteri cod post, fel yn y gorffennol. Mae darparu gwasanaethau canser yng Nghymru yn un o'r materion hynny y gallwch ddweud yn wir nad yw'r gwasanaeth iechyd gwladol mewn gwirionedd yn un i'r holl wlad.

Mater o siawns yw'r ddarpariaeth, a'r siawns yn dibynnu ar ble'r ydych yn byw. Yr wyf wrth fy modd, felly, y bydd y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn adolygu gwasanaethau canser, a mawr obeithiaf y bydd yn edrych ar broses a chyflymder diagnosis yn ogystal ag ar y driniaeth a'r cyffuriau sydd ar gael. Hefyd, gobeithiaf o'r galon y bydd yn bwrw golwg ar ofal lliniarol.

Trwy'r adolygiad hwnnw gan bwyllgor, mae gennym gyfle heb ei ail i ddechrau cywiro rhai o'r beiau hyn.

Un broblem, sy'n ymwneud yn gymaint â chomisiynu a darparu cyffuriau ag â gwasanaethau canser yn gyffredinol, yw rôl gomisiynu'r gwahanol gyrff. Mae gan fyrddau iechyd lleol rôl gomisiynu mewn gwasanaethau oedolion, mae gan Gomisiwn Iechyd Cymru rôl mewn gwasanaethau plant, ac yna mae'r rhwydweithiau canser hyn yn gorwedd rywle rhyngddynt.

Mae'n broses ddyrys, ddryslyd a braidd yn rhyfedd o gomisiynu gwasanaethau canser. Rhaid i ni edrych ar hynny pan fyddwn yn edrych ar sut i newid y broses adolygu cyffuriau. Wrth wneud hynny, rhaid i ni feddwl am syniadau i symleiddio'r drefn, ac yn sicr, dylem ofalu, a pharhau i ofalu, mai diogelwch clinigol a diogelwch y claf sydd flaenaf."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech