Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Isherwood: Labour has failed to fight crime in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Violent crime and anti-social behaviour are wrecking lives. Overall recorded crime across England and Wales is 9 per cent higher than before devolution, but in north Wales it is up 23 per cent, and up 32 per cent in Dyfed Powys.

The increase in violent crime ranges from 15 per cent in Gwent, to 149 per cent in north Wales—these are official Home Office figures. Conwy Borough Council reports that 53 per cent of people had experienced crime, but that only 21 per cent had reported these crimes because of a lack of expected action.

The truth is that we will not deal with crime until we reform the police—most of us would agree with that.

More resources must be matched by better performance. Police forces must be made more accountable to local communities. The Government says that it does not want a national police force, but it seems to be steadily extending bureaucracy and taking more and more control of local policing.

That trend will be reinforced if the Home Secretary implements his scheme to amalgamate police forces into regional units. This scheme, as we have heard, has been driven through too fast without proper debate or consultation and recognition of the cost.

For those reasons, the North Wales Police Authority wrote to the Home Secretary on 20 December with a series of questions. That letter has not been answered, or had not been by last Friday, and I will, therefore, pose the questions again today.

How would the cost of restructuring be met—not just the level 2 gap, but also the cost of reorganisation, which we heard would involve five to 10 years before any savings would accrue?

How would the difference in precept between the different authorities be harmonised in a fair way? What impact would these proposals have for governance on a national and regional basis in Wales? How would resources be fairly distributed in Wales and what would the force command structure look like? Those were their questions and I will now add a few of my own.

Do you, Minister, support a single Welsh force, in principle? Why are the proposed regional forces based on the European model for regional government rather than on operational reality, as reported by chief constables and authorities?

Why are these changes being rushed through without the Royal Commission called for by bodies such as the Police Federation of England and Wales, to include an independent evaluation of the role of community safety officers? Why have alternative proposals by the Association of Police Authorities and by our own chief constables in Wales for increased efficiencies through shared services apparently been ignored?

What proposals exist to make police chiefs formally accountable to local communities? Finally, what alternative consideration has been given to conducting some policing functions at UK level, where, for example, the fight against terrorism requires UK co-ordination?"

"Mae troseddau treisiol ac ymddygiad anghymdeithasol yn dinistrio bywydau. Mae troseddau a gofnodir yng Nghymru a Lloegr ar y cyfan 9 y cant yn uwch nag yr oedd cyn datganoli, ond mae 23 y cant yn uwch yng ngogledd Cymru, a 32 y cant yn uwch yn Nyfed Powys.

Mae'r cynnydd mewn troseddau treisiol yn amrywio o 15 y cant yng Ngwent i 149 y cant yng ngogledd Cymru—dyma ffigurau swyddogol y Swyddfa Gartref. Mae Cyngor Bwrdeistref Conwy yn nodi bod 53 y cant o bobl wedi profi trosedd, ond mai dim ond 21 y cant oedd wedi eu cofnodi am nad oeddynt yn disgwyl i unrhyw gamau gael eu cymryd.

Y gwir yw na fyddwn yn mynd i'r afael â throseddau nes y byddwn wedi diwygio'r heddlu—byddai'r rhan fwyaf ohonom yn cytuno â hynny. Rhaid cyfateb mwy o adnoddau â pherfformiad gwell.

Dywed y Llywodraeth nad yw am gael gwasanaeth heddlu cenedlaethol, ond ymddengys ei bod yn ymestyn biwrocratiaeth yn raddol a rheoli plismona lleol fwyfwy.

Caiff y duedd honno ei hatgyfnerthu os bydd yr Ysgrifennydd Cartref yn gweithredu ei gynllun i uno heddluoedd a chreu unedau rhanbarthol. Mae'r cynllun hwn, fel yr ydym wedi clywed, wedi'i gyflwyno yn rhy gyflym heb gynnal dadl nac ymgynghoriad priodol a heb gydnabod y gost.

Am y rhesymau hynny, ysgrifennodd Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru at yr Ysgrifennydd Cartref ar 20 Rhagfyr gyda chyfres o gwestiynau. Nid atebwyd y llythyr hwnnw, neu nid oedd wedi'i ateb ddydd Gwener diwethaf, a byddaf, felly, yn gofyn y cwestiynau unwaith eto heddiw. Sut y byddai'r gost o ailstrwythuro yn cael ei thalu—nid dim ond bwlch lefel 2, ond hefyd y gost o ad-drefnu, a fyddai'n golygu bod angen i bump i 10 mlynedd fynd heibio cyn i unrhyw arbedion gael eu cronni yn ôl yr hyn a glywsom?

Sut y byddai'r gwahaniaeth mewn praesept rhwng yr awdurdodau gwahanol yn cael ei unioni'n deg? Pa effaith y byddai'r cynigion hyn yn ei chael ar lywodraethu yng Nghymru yn genedlaethol ac yn rhanbarthol? Sut y byddai adnoddau yn cael eu dosbarthu'n deg yng Nghymru a beth fyddai strwythur rheoli'r heddlu? Dyna oedd eu cwestiynau hwy ac ychwanegaf rai o'm cwestiynau i yn awr.

A ydych chi, Weinidog, yn cefnogi un heddlu yng Nghymru, mewn egwyddor? Pam mae'r heddluoedd rhanbarthol arfaethedig yn seiliedig ar y model Ewropeaidd ar gyfer llywodraeth ranbarthol yn hytrach nag ar realiti gweithredol, fel yr adroddwyd gan brif gwnstabliaid ac awdurdodau? Pam mae'r newidiadau hyn yn cael eu rhuthro heb y Comisiwn Brenhinol y gelwir amdano gan gyrff megis Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr, i gynnwys gwerthusiad annibynnol o rôl swyddogion diogelwch cymunedol? Pam yr anwybyddwyd cynigion amgen gan Gymdeithas Awdurdodau'r Heddlu a'n prif gwnstabliaid ni ein hunain yng Nghymru, yn ôl pob tebyg, am well effeithlonrwydd drwy wasanaethau a rennir? Pa gynigion sy'n bodoli i wneud prif swyddogion yr heddlu yn atebol i gymunedau lleol yn ffurfiol? Yn olaf, pa ystyriaeth amgen a roddwyd i gyflawni rhai swyddogaethau plismona ar lefel y DU, er enghraifft, lle mae angen cydgysylltu'r frwydr yn erbyn terfysgaeth ledled y DU?"

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech