Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Williams: Tackling the menace of fly-tipping in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"I welcome the regulations and the responsibility that they will place on households in terms of disposing of their waste. However, I will comment on a few areas.

The information provided by the Flycapture database shows that a significant number of household fly-tipping incidents have been recorded in England and Wales. Will the Minister provide information as to how many incidents in Wales resulted in prosecution?

I also seek reassurance from the Minister that we will see local authorities and the Environment Agency making full use of the new regulations in order to actively pursue prosecutions against fly-tipping offenders.

In my local area, I, unfortunately, regularly see the dumping of large bulky items, such as mattresses, white goods and building rubble.

I stress the importance of more local authorities offering kerbside collection services for larger items, and ensuring that all households are informed about the collection options available to them, be they municipal or private.

I find it ridiculous that a minority are willing to travel several miles into the country to dump waste that could easily be disposed of legally. The new duty of care has to go hand in hand with raising awareness so that the most is made of legitimate waste-disposal sites.

Given the number of times that I have seen grass cuttings and garden waste being dumped, there is clearly a long way to go in terms of educating households. I also find it rather absurd that many people travel to garden centres simply to buy compost, after throwing away something that they could easily produce themselves.

There needs to be more effort to promote home composting schemes, particularly as the majority of households that produce green waste would also benefit from that.

Certain local authorities have had success in supporting households by providing compost bins and advice on taking care of garden waste. These schemes should be extended to other areas so that less green waste ends up in landfill or being fly-tipped.

These regulations are a positive step in the right direction. However, to bring about a real reduction in the number of fly-tipping offences, they must be accompanied by awareness-raising initiatives among households, and the willingness of local authorities and the Department for Environment, Planning and Countryside to prosecute offenders."

"Croesawaf y rheoliadau a'r cyfrifoldeb y byddant yn ei roi ar aelwydydd o safbwynt gwaredu eu gwastraff, Serch hynny, gwnaf sylwadau ar rai meysydd.

Mae'r wybodaeth a ddarparwyd gan gronfa ddata Flycapture yn dangos bod nifer sylweddol o ddigwyddiadau o dipio anghyfreithlon o aelwydydd wedi eu cofnodi yng Nghymru a Lloegr. A wnaiff y Gweinidog ddarparu gwybodaeth ynghylch faint o ddigwyddiadau yng Nghymru a arweiniodd at erlyniad?

Yr wyf hefyd yn ceisio sicrwydd oddi wrth y Gweinidog y byddwn yn gweld awdurdodau lleol ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn gwneud defnydd llawn o'r rheoliadau newydd er mwyn mynd yn ddyfal ar drywydd erlyniadau yn erbyn troseddwyr tipio anghyfreithlon.

Yn fy ardal leol, yr wyf fi, yn anffodus, yn gweld eitemau swmpus mawr yn cael eu tipio yn rheolaidd, eitemau megis matresi, nwyddau gwyn a rwbel adeiladu.

Pwysleisiaf bwysigrwydd cael rhagor o awdurdodau lleol yn cynnig gwasanaethau casglu ochr-ffordd ar gyfer eitemau mwy, a sicrhau bod pob aelwyd yn ymwybodol o'r opsiynau casglu sydd ar gael iddynt, boed y rhai hynny yn rhai bwrdeistrefol neu breifat.

Mae'n hurt, i mi, fod lleiafrif yn barod i deithio nifer o filltiroedd i'r wlad i dipio gwastraff a allai'n hawdd gael ei waredu'n gyfreithlon.

Rhaid i'r ddyletswydd gofalu newydd fynd law yn llaw â chynyddu ymwybyddiaeth fel y gwneir y gorau o safleoedd gwaredu gwastraff cyfreithlon. O gofio'r nifer o droeon y gwelais wastraff gerddi a glaswellt wedi ei dorri yn cael ei dipio, mae'n amlwg bod cryn ffordd i fynd i addysgu aelwydydd.

Mae hefyd braidd yn afresymol, i mi, fod pobl yn teithio i ganolfannau garddio yn unswydd i brynu compost, ar ôl taflu rhywbeth y gallent ei gynhyrchu eu hunain yn hawdd. Rhaid bod rhagor o ymdrech i hybu cynlluniau compostio gartref, yn enwedig oherwydd y gallai'r rhan fwyaf o aelwydydd sy'n cynhyrchu gwastraff gwyrdd hefyd elwa ar hyn.

Mae rhai awdurdodau lleol penodol wedi cael llwyddiant yn cefnogi aelwydydd drwy ddarparu biniau compost a chyngor ar ofalu am wastraff gerddi. Dylai'r cynlluniau hyn gael eu hymestyn i ardaloedd eraill fel bod llai o wastraff gwyrdd yn cyrraedd safleoedd tirlenwi neu'n cael ei dipio'n anghyfreithlon.

Mae'r rheoliadau hyn yn gam cadarnhaol i'r cyfeiriad iawn. Fodd bynnag, i sicrhau gostyngiad gwirioneddol yn nifer y troseddau tipio anghyfreithlon rhaid cael, i gyd-fynd â hwy, gynlluniau cynyddu ymwybyddiaeth ymysg aelwydydd, a sicrhau parodrwydd awdurdodau lleol ac Adran yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad i erlyn troseddwyr."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech