Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Glyn Davies: Hitting recycling targets in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Minister, you began your statement by appreciating the scale of the problem. We all agree that waste management is one of the biggest problems that we face.

I have two points to raise with regard to delivering answers to this serious problem. First, on achieving the targets, one of our problems is that many local authorities have not delivered to the extent that others have.

They have simply not taken the issue seriously enough.

What steps have you taken, or do you plan to take, to target these local authorities specifically—whether by providing help or by explaining why they have got to agree and move forward?

We will deliver more at a national level by bringing those laggards up to the level of the others.

What steps are you taking with those authorities that are not keeping pace with the average, as it were?

The second issue is that of making this a statutory responsibility. When it was discussed in the committee, I was not particularly happy with putting this on a statutory basis.

However, in the end, I agreed that we had to do so, simply because of the scale of the problem.

If we are to deal with the problem, we must recognise that there are big difficulties with regard to planning permission, and that there will be people who will not take difficult decisions. We must do something about that.

It depends on how long you assess the timescale to be. You have said that you are going to look at the matter and perhaps come back to it if it is not delivered.

We have seen years and years when it has not been delivered. It was not an easy decision for the committee to take, but we have now reached the stage where we have looked on for long enough.

It is now enough of a problem for us to have to put this on a statutory basis, so that we get delivery very quickly."

"Weinidog, dechreuasoch eich datganiad drwy sylweddoli maint y broblem. Mae pob un ohonom yn cytuno mai rheoli gwastraff yw un o'r problemau mwyaf yr ydym yn ei hwynebu.

Mae gennyf ddau bwynt i'w codi mewn perthynas ag atebion i'r broblem ddifrifol hon. Yn gyntaf, o ran cyrraedd y targedau, un o'n problemau yw nad yw pob awdurdod lleol mor weithgar â'i gilydd yn y maes hwn.

Nid yw pob un wedi ystyried y mater yn ddigon difrifol. Pa gamau yr ydych wedi eu cymryd, neu y bwriadwch eu cymryd, er mwyn targedu'r awdurdodau lleol hyn yn benodol—drwy gynnig cymorth neu drwy egluro pam bod rhaid iddynt gytuno a symud ymlaen?

Byddwn yn cyflawni mwy yn genedlaethol drwy wneud i'r awdurdodau diog hyn ddilyn esiampl y lleill. Pa gamau yr ydych yn eu cymryd gyda'r awdurdodau hynny sydd ar ei hôl hi, fel petai, o ran cyfartaledd?

Mae'r ail fater yn ymwneud â gwneud hyn yn gyfrifoldeb statudol. Pan drafodwyd hyn yn y pwyllgor, nid oeddwn yn orawyddus i osod hyn ar sail statudol.

Fodd bynnag, yn y diwedd, cytunais fod rhaid inni wneud hynny, yn syml iawn oherwydd maint y broblem.

Os ydym am ddelio gyda'r broblem, rhaid inni gydnabod bod anawsterau mawr o ran caniatâd cynllunio, ac y bydd rhai pobl yn gwrthod derbyn penderfyniadau anodd. Rhaid inni wneud rhywbeth ynglyn â hynny.

Mae'n dibynnu faint o amser yr ydych yn meddwl y bydd hyn yn ei gymryd. Yr ydych wedi dweud eich bod yn mynd i edrych ar y mater a dod yn ôl ato efallai os nad yw'r gwaith yn cael ei wneud. Yr ydym wedi gweld blynyddoedd ar flynyddoedd heb unrhyw beth yn cael ei wneud.

Nid oedd yn benderfyniad hawdd i'r pwyllgor, ond yr ydym wedi cyrraedd y pwynt yn awr lle yr ydym wedi treulio hen ddigon o amser yn edrych ar y broblem. Mae'r broblem mor ddifrifol yn awr nes bod rhaid inni osod hyn ar sail statudol, fel bod rhywbeth yn cael ei wneud yn sydyn iawn."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech