Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Graham: Learning pathways must lead to educational success

Speech to the National Assembly for Wales.

"It is perfectly clear—we are saying that you must get employers to tell you exactly what they need in terms of the skills to be developed. It is no good for you to set out things. That is not our intention.

I hope that it is something that you will consider in your final remarks. In saying so, we broadly welcome the objectives outlined in the report, although we note with a degree of concern that the Deputy Minister indicates in her introduction that there were time constraints placed upon her wider considerations of the proposed programme.

Perhaps they were time constraints largely forced on the Deputy Minister by the incorporation of Education and Learning Wales into the Assembly Government—political considerations not considerations solely for providing better education.

Setting those objections aside, the report contains an unnecessary amount of verbiage. Within the proposals put forward, we share two major concerns.

It is good to set aspirations for having 95 per cent of the people in Wales ready for university or high-skilled employment by the age of 25.

We must be realistic about the opportunities to allow people to take the education and the skills that they acquire into their workplaces, or be able to use them within their wider communities.

We require an action plan that fully recognises the value of vocational studies and which enables students to seek highly skilled employment, as well as the qualifications to prepare students for further and higher education studies.

We must set out clearly defined pathways to achieve that requirement. Sadly, these proposals are often confusing and layers overlap, preventing a pure clarity of direction.

I note that the proposals introduce learning coaches, but we need the Minister or her deputy to confirm the qualification pathway and reassure us that it is not a way of doing things on the cheap, as NUT Cymru fears.

The role of the teacher and a teaching qualification must not only be retained; it should also be enhanced.

Teachers groups have described the report as meaningless and lacking clarity. In responding to the points made during the debate, we hope that the Deputy Minister can provide that meaning and clarity.

We also need to incorporate more fully the impact of pupil exclusion and truancy on the overall attainment of qualifications, where they are for more skilful employment or as an entry into further or higher education.

The Deputy Minister also proposes recognition for partly completing a baccalaureate course, recognising our concerns about the numbers of students dropping out of the education pathway.

There are points that deserve welcoming, and we urge the Minister to take them forward. One of these is the acknowledgement of a need for a step change in employer engagement in the development of such pathways.

We must engage more effectively with the independent sector to ensure that we are meeting its requirements for jobs in our education pathways.

We need a role for the private sector, but it is not about wholesale privatisation; it is about acting as a spur and a challenge for innovation and improvement.

That was said by Bill Rammell, the Labour Minister of State for Lifelong Learning, Further and Higher Education.

We must see this report in the light of Sir Andrew Foster's comments about the United Kingdom education system as a whole.

Sadly, we continue to fall behind other countries, particularly those in the far east, in investing in the country's future through education. As he comments, we are not just 100 metres behind in the education race but we are in danger of being lapped.

These views, from a report commissioned by the Labour Westminster Government, specify the requirements outlined in the Conservative amendments, about wider engagement with the independent sector.

The report was prepared by the UK education Minister, who can fully focus on the best educational needs of students and not on trying to be different for the sake of it.

This view is increasingly shared by Welsh Labour MPs, as they see the variation in service provision between England and Wales, and conclude that this Labour Assembly administration is failing.

If the Deputy Minister can lead a pathway through the verbiage, ensure a more positive engagement with the independent sector, which directs curriculum content towards meeting those requirements, reassure teachers that their role will not be diminished, and outline how these proposals are better for Wales and not simply different for Wales, then we have a potential pathway forwards for all our students."

"Mae'n berffaith glir—dweud yr ydym bod yn rhaid ichi gael cyflogwyr i ddweud wrthych yn union yr hyn y maent ei angen o ran pa sgiliau i'w datblygu.

Ni ddeil ichi ragnodi pethau eich hun. Nid dyna ein bwriad. Gobeithio ei fod yn rhywbeth y byddwch yn ei ystyried yn eich sylwadau terfynol.

Wrth ddweud hynny, yr ydym yn croesawu'n fras yr amcanion a gyflwynir yn yr adroddiad, tra'n nodi gyda pheth pryder bod y Dirprwy Weinidog yn dweud yn ei rhagarweiniad na chafodd ddigon o amser i ystyried mwy ar y rhaglen arfaethedig. Efallai mai cyfyngiadau amser oeddent a orfodwyd yn bennaf ar y Dirprwy Weinidog yn dilyn ymgorffori Dysgu ac Addysgu Cymru o fewn Llywodraeth y Cynulliad—ystyriaethau gwleidyddol ac nid ystyriaethau i ddarparu gwell addysg yn unig.

Gan roi'r gwrthwynebiadau hynny heibio, mae'r adroddiad yn cynnwys gormodedd diangen o jargon. O fewn y cynigion gerbron, rhannwn ddau bryder sylweddol.

Mae'n beth da dyheu i gael 95 y cant o bobl Cymru yn barod ar gyfer prifysgol neu waith hyfedr erbyn eu bod yn 25 oed. Rhaid inni fod yn realistig ynghylch y cyfleoedd sy'n caniatáu i bobl drosglwyddo'r addysg a'r sgiliau a enillir ganddynt i'r gweithle, neu i fedru eu defnyddio o fewn eu cymunedau ehangach.

Yr ydym angen cynllun gweithredu sy'n cydnabod gwerth astudiaethau galwedigaethol yn llawn ac sy'n galluogi myfyrwyr i chwilio am gyflogaeth hyfedr, a hefyd i ennill y cymwysterau i'w paratoi ar gyfer astudiaethau addysg bellach ac uwch.

Rhaid inni gynnig llwybrau wedi eu diffinio'n glir i gyflawni'r gofyniad hwnnw. Yn drist, mae'r cynigion hyn yn aml yn ddryslyd ac yn gorgyffwrdd, gan atal unrhyw eglurder cyfeiriad gwirioneddol.

Nodaf fod y cynigion yn cyflwyno hyfforddwyr dysgu, ond yr ydym angen i'r Gweinidog neu ei Dirprwy gadarnhau'r llwybr cymhwyster, a'n sicrhau nad yw'n ffordd o wneud pethau'n rhatach, fel y mae Undeb Cenedlaethol yr Athrawon yng Nghymru yn ei ofni.

Rhaid sicrhau bod rôl yr athro a'r cymhwyster dysgu nid yn unig yn cael ei chadw; dylid hefyd ei gwella. Mae grwpiau athrawon wedi disgrifio'r adroddiad fel un diystyr ac aneglur.

Wrth ymateb i'r pwyntiau a wnaed yn ystod y drafodaeth, yr ydym yn gobeithio y gall y Dirprwy Weinidog ddarparu'r ystyr a'r eglurder hwnnw.

Hefyd mae angen inni ymgorffori'n llawnach yr effaith y mae gwahardd disgyblion a thriwantiaeth yn ei chael ar ennill cymwysterau yn gyffredinol, boed y rheini ar gyfer cael swydd sy'n gofyn am well sgiliau neu er mwyn symud ymlaen at addysg bellach neu uwch.

Mae'r Dirprwy Weinidog hefyd yn cynnig cydnabyddiaeth am gwblhau cwrs bagloriaeth yn rhannol, gan gydnabod ein pryderon ynghylch nifer y myfyrwyr sy'n rhoi'r gorau i'r llwybr addysg.

Mae yma bwyntiau sy'n haeddu cael eu croesawu, a phwyswn ar y Gweinidog i weithredu ar y rhain. Un ohonynt yw cydnabod bod angen newid gêr o ran ymgysylltiad cyflogwyr yn natblygiad y llwybrau hyn.

Rhaid inni ymgysylltu'n fwy effeithiol â'r sector annibynnol i sicrhau ein bod yn cwrdd â'i ofynion ar gyfer swyddi yn ein llwybrau addysg. Yr ydym angen rôl i'r sector preifat, ond nid cwestiwn o breifateiddio ar draws y bwrdd ydyw; mater o weithredu i herio a sbarduno arloesi a gwelliannau ydyw.

Dywedwyd hyn gan Bill Rammell, y Gweinidog Gwladol Llafur dros Ddysgu Gydol Oes, Addysg Bellach ac Uwch.

Rhaid inni weld yr adroddiad hwn yng ngoleuni sylwadau Syr Andrew Foster ar system addysg y Deyrnas Unedig ar y cyfan.

Yn drist, yr ydym yn parhau i lusgo ar ôl gwledydd eraill, yn enwedig rhai yn y dwyrain pell, o ran buddsoddi yn nyfodol ein gwlad drwy addysg. Fel y dywed, nid 100 metr ar ei hôl hi yn y ras addysg yr ydym; yr ydym mewn perygl o gael ein lapio.

Mae'r farn hon, mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y Llywodraeth Lafur yn San Steffan, yn nodi'r gofynion a gynigir yng ngwelliannau'r Ceidwadwyr, ynghylch ymgysylltu'n ehangach â'r sector annibynnol.

Paratowyd yr adroddiad gan Weinidog Addysg y DU, sy'n gallu canolbwyntio'n llawn ar anghenion addysgol gorau myfyrwyr ac nid ar geisio bod yn wahanol er ei fwyn ei hun. Yn gynyddol, mae Aelodau Seneddol Llafur Cymru yn rhannu'r farn hon, gan eu bod yn gweld y gwahaniaeth mewn gwasanaethau rhwng Cymru a Lloegr, ac yn dod i'r casgliad bod gweinyddiaeth Lafur y Cynulliad yn methu.

Os gall y Dirprwy Weinidog dorri llwybr drwy'r jargon, sicrhau ymgysylltu mwy cadarnhaol â'r sector annibynnol, sy'n cyfeirio cynnwys y cwricwlwm at gwrdd â'r gofynion hynny, tawelu meddyliau athrawon i'w darbwyllo na thanseilir eu rôl, ac egluro sut y mae'r cynigion hyn yn well i Gymru ac nid ond yn wahanol i Gymru, yna bydd gennym lwybr posibl ymlaen i'n myfyrwyr i gyd."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech