Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Cairns: DARA workers betrayed by Labour

Speech to the National Assembly for Wales.

"This is very different from the fanfare and celebration when the turf was cut some years ago, which was conveniently before two key elections.

Do you believe that the staff and workers at the site have been betrayed? Julie Morgan's belief that it was a betrayal has already been mentioned, but do you believe that they have been betrayed, because you are the Minister here in Wales and it is your view that interests us at this late stage?

I want to share the regret that has already been expressed by the Minister and by other Members about the job losses and their impact, just weeks before Christmas.

The families and communities in Llantwit Major and Barry will feel the immediate impact, as well as the village of St Athan, where the economy depends on these jobs. It is the end of an era.

What staggers me most is the arrogance of the UK Government at a time when the House of Commons Select Committee on Defence is considering this matter, looking at the rationale and logic that the UK Government and Adam Ingram have taken.

The Government is arrogant to have announced this even before the committee has reported. Committee members were due to visit St Athan a week on Monday, when, I am confident, they would have come up with strong recommendations regarding the benefits of maintaining operations at the site—not only the fast jet operation, but the others.

The acceleration of the closure shows the UK Government's arrogance in the worst possible light. The operation has been salami-sliced over the years from several thousand employees a short time ago to the levels that you have reported.

That salami-slicing has taken away the best assets, namely the workers at the site. The superhangar is helpful and is a good asset, but, without doubt, an investor would be attracted by the skills of the people working there.

By salami-slicing in this way, the Government has given people the opportunity to leave the site to look for jobs elsewhere.

If it was determined to close the site, would it not have been far better to make an effort to sell it as a going concern? I have spoken to one major operator who said that the salami-slicing was a risk, as the staff would leave.

The superhangar is helpful, but the staff are its greatest asset. However, the way that the Government has gone about it—by increasing the speed of the closure—has taken away that opportunity.

The Government has not only slapped workers in the face by taking away their jobs; it has also taken away the hope and the prospect of a major aerospace investor coming to the site to make the best use of the mess that this Government has left.

I come back to my first question: do you agree that these people who work at DARA in St Athan have been betrayed?"

"Mae'r sefyllfa hon yn wahanol iawn i'r dathlu a welwyd rai blynyddoedd yn ôl pan dorrwyd y dywarchen gyntaf, a wnaed cyn dau etholiad allweddol yn gyfleus.

A gredwch fod staff a gweithwyr y safle wedi'u bradychu? Mae cred Julie Morgan mai brad ydoedd eisoes wedi'i grybwyll, ond a gredwch eu bod wedi'u bradychu, oherwydd chi yw'r Gweinidog yma yng Nghymru a'ch barn chi sydd o ddiddordeb inni yn awr?

Hoffwn rannu'r cydymdeimlad a fynegwyd eisoes gan y Gweinidog a chan Aelodau eraill ynghylch y colledion swydd a'u heffaith, ychydig wythnosau cyn y Nadolig.

Bydd y teuluoedd a'r cymunedau yn Llanilltud Fawr a'r Barri yn teimlo'r effaith gyntaf, yn ogystal â phentref Sain Tathan lle y mae'r economi yn dibynnu ar y swyddi hyn. Dyma ddiwedd cyfnod.

Yr hyn sy'n fy syfrdanu fwyaf yw natur drahaus Llywodraeth y DU ar adeg pan fo Pwyllgor Dethol Ty'r Cyffredin ar Amddiffyn yn ystyried y mater hwn, gan edrych ar y rhesymeg sy'n sail i benderfyniad Llywodraeth y DU ac Adam Ingram.

Mae'r Llywodraeth yn drahaus i gyhoeddi hyn hyd yn oed cyn i'r pwyllgor gyflwyno ei adroddiad. Yr oedd disgwyl i aelodau'r Pwyllgor ymweld â Sain Tathan wythnos i ddydd Llun, pan, yr wyf yn siwr, y byddent wedi llunio argymhellion cryf ynghylch manteision cynnal gweithrediadau ar y safle—nid dim ond y gweithrediad awyren gyflym, ond eraill.

Mae cyflymder cau'r safle yn dangos natur drahaus Llywodraeth y DU ar ei gwaethaf. Mae'r gweithrediad wedi'i gwtogi'n raddol dros y blynyddoedd o filoedd o gyflogeion beth amser yn ôl i'r lefelau a nodwyd gennych.

Mae'r cwtogi graddol hwn wedi cael gwared ar yr asedau gorau, sef gweithwyr y safle. Mae'r awyrendy mawr yn ddefnyddiol ac yn ased da, ond, yn ddiau, byddai buddsoddwr yn cael ei ddenu gan sgiliau'r bobl sy'n gweithio yno.

Drwy gwtogi'n raddol yn y ffordd hon, mae'r Llywodraeth wedi rhoi'r cyfle i bobl adael y safle i edrych am swyddi eraill. Os penderfynwyd cau'r safle, oni fyddai wedi bod yn llawer gwell i wneud ymdrech i'w werthu fel busnes byw?

Yr wyf wedi siarad ag un prif weithredwr a ddywedodd fod y cwtogi graddol yn risg, gan y byddai'r staff yn gadael. Mae'r awyrendy mawr yn ddefnyddiol, ond y staff yw ei ased mwyaf.

Fodd bynnag, mae'r ffordd y mae'r Llywodraeth wedi mynd ati—drwy gyflymu'r broses o'i gau—wedi dileu'r cyfle hwnnw.

Mae'r Llywodraeth nid yn unig wedi sarhau'r gweithwyr drwy gymryd eu swyddi; mae hefyd wedi chwalu'r gobaith a'r cyfle i ddenu prif fuddsoddwr awyrofod i'r safle i wneud y defnydd gorau o'r llanast y mae'r Llywodraeth hon wedi'i adael.

Dof yn ôl i'm cwestiwn cyntaf: a gytunwch fod y bobl hyn sy'n gweithio yn DARA yn Sain Tathan wedi cael eu bradychu?"

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech