Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Cairns: The future of energy provision in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"No-one would question the energy needs of the Welsh economy, or even the history, as the Minister has said, or even the amount of consideration that the Welsh Assembly Government has given to the development of energy sources. However, we would certainly question the Government's conclusions and logic.

The 4 TWh target was set following the Minister's acceptance of the former Economic Development Committee's report on energy policy. As Welsh Conservatives, we have stated clearly that the only route to deliver that target at this time, in the absence of a broader approach from the Minister, was through wind energy.

That is why we are so familiar with the TAN 8 debate and the mass opposition from the public. The energy route-map is the consequence of that original target, which Plaid Cymru and the Liberal Democrats supported.

I do not wish to repeat the wind power debate, because we have had it on several occasions. However, it is equally relevant to this debate.

Of course, we would say that there is an overemphasis on wind power, as I have said in almost every debate relating to energy.

One of our consistent criticisms of the Government has been the damage that wind power would cause to the tourist economy. The Minister rejected this, quoting the Spanish authorities as saying that there had been no impact on the numbers of visitors in their areas.

Following his visits to Spain, the Minister talked about how well it had supported Spain's tourism industry.

Minister, anyone could logically work out that they would say that when they are selling the turbines to you. The Government is not looking after the interests of Wales or the tourism industry.

However, that is enough about wind for the moment. No doubt, we will have plenty from the Minister when he comes to his winding-up speech.

The key issue in the debate is the attitude of the private sector and the unions, because our economy depends on them. At a time when energy needs and dependence have never been more unsure, they need the greatest level of certainty that we can offer.

That can be provided only by carrying out a candid appraisal of where we are, what changes we need to bring about, and how we are going to get there.

This document does not offer any of these objectives in any way, because it is not an honest paper. Despite the fact that nearly 30 per cent of Wales's energy output comes from nuclear sources, the document fails to mention what Digby Jones called 'the N word'.

I am not necessarily an advocate for nuclear power, but when it makes up a third of our energy output, you need to recognise it, Minister.

I am advocating a debate that needs to happen in the same way as the one that the Prime Minister had I am an advocate for the debate. If Carwyn Jones heard the Minister, he would know that he said that he wants a debate.

That being the case, why is that not mentioned in the document? Ignoring 30 per cent of power output—just pretending that it is not there—has done more damage to the Welsh economy and more damage to our future prosperity than many of the statements that you have made in the hope of building confidence in the economy.

I was at the recent Confederation of British Industry annual lunch when Sir Digby Jones highlighted this issue. It was one of the most effective and well-received speeches that Sir Digby Jones has made in Wales.

The First Minister was also present at the lunch at which Sir Digby Jones spoke. I was embarrassed listening to his contribution, and I have nothing to do with this document.

He ridiculed the document that was put in front of us because it ignores 30 per cent of our power output. He also recognises that if we are to achieve the 20 per cent renewables target.

Even if we achieve the target of 20 per cent, taking away the nuclear power that will be decommissioned by 2010 will, as he rightly said, leave us in a negative net position.

It is not unusual to note the inconsistency from Plaid Cymru: it is clearly happy to stand up and criticise nuclear power, yet a different message comes from the leader of the opposition when it comes to Anglesey and the Wylfa Power Station and the jobs at Anglesey Aluminium Metal Ltd, which depend on that power station. That inconsistency begs many questions.

A great opportunity is offered by the energy terminals at Milford Haven. Clearly, the storage capacity that we have here compared with other countries in Europe, as well as the lack of deregulation of the market in Europe, would contribute enormously to our future energy prospects.

However, this document is not honest as it is written, because it ignores 30 per cent of our energy output."

"Ni fyddai neb yn amau anghenion ynni economi Cymru, na hyd yn oed yr hanes, fel y dywedodd y Gweinidog, na hyd yn oed faint o ystyriaeth y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi'i rhoi i ddatblygu ffynonellau ynni. Fodd bynnag, byddem yn sicr yn amau casgliadau a rhesymeg y Llywodraeth.

Pennwyd y targed 4 TWh ar ôl i'r Gweinidog dderbyn adroddiad y cyn- Bwyllgor Datblygu Economaidd ar bolisi ynni.

Fel Ceidwadwyr Cymru, yr ydym wedi datgan yn glir mai'r unig ffordd o gyflawni'r targed hwnnw ar yr adeg hon, yn absenoldeb ymagwedd ehangach gan y Gweinidog, oedd drwy ynni o'r gwynt. Dyna'r rheswm yr ydym mor gyfarwydd â dadl nodyn cyngor technegol 8 a'r gwrthwynebiad helaeth gan y cyhoedd.

Mae'r trywydd ynni wedi deillio o'r targed gwreiddiol hwnnw, a gefnogwyd gan Blaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Ni fyddai neb yn amau anghenion ynni economi Cymru, na hyd yn oed yr hanes, fel y dywedodd y Gweinidog, na hyd yn oed faint o ystyriaeth y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi'i rhoi i ddatblygu ffynonellau ynni.

Fodd bynnag, byddem yn sicr yn amau casgliadau a rhesymeg y Llywodraeth. Pennwyd y targed 4 TWh ar ôl i'r Gweinidog dderbyn adroddiad y cyn- Bwyllgor Datblygu Economaidd ar bolisi ynni.

Fel Ceidwadwyr Cymru, yr ydym wedi datgan yn glir mai'r unig ffordd o gyflawni'r targed hwnnw ar yr adeg hon, yn absenoldeb ymagwedd ehangach gan y Gweinidog, oedd drwy ynni o'r gwynt.

Dyna'r rheswm yr ydym mor gyfarwydd â dadl nodyn cyngor technegol 8 a'r gwrthwynebiad helaeth gan y cyhoedd. Mae'r trywydd ynni wedi deillio o'r targed gwreiddiol hwnnw, a gefnogwyd gan Blaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Nid wyf am ailadrodd y ddadl ar ynni'r gwynt, oherwydd ein bod wedi'i chlywed ar sawl achlysur. Fodd bynnag, mae yr un mor berthnasol i'r ddadl hon. Wrth gwrs, byddem yn dweud bod gormod o bwyslais ar ynni'r gwynt, fel y dywedais ym mron pob dadl sy'n ymwneud ag ynni.

Un o'r pethau yr ydym wedi beirniadu'r Llywodraeth yn gyson yn ei gylch fu'r niwed y gallai ynni'r gwynt ei achosi i'r economi twristiaid. Bu i'r Gweinidog wrthod hyn, gan ddyfynnu bod yr awdurdodau yn Sbaen wedi dweud na fu unrhyw effaith ar nifer yr ymwelwyr â'u hardaloedd.

Yn dilyn ei ymweliadau â Sbaen, siaradodd y Gweinidog am ba mor dda yr oedd wedi cefnogi diwydiant twristiaeth Sbaen.

Weinidog, byddai unrhyw un yn gallu tybio'n rhesymegol y byddent yn dweud hynny pan oeddent yn ceisio gwerthu'r tyrbinau ichi.

Nid yw'r Llywodraeth yn gwarchod buddiannau Cymru na'r diwydiant twristiaeth. Fodd bynnag, dyna ddigon am wynt am y tro. Yn ddi-au, cawn ddigon o wyntyllu gan y Gweinidog pan fydd yn dirwyn ei araith i ben.

Y mater allweddol yn y ddadl hon yw agwedd y sector preifat a'r undebau, am fod ein heconomi yn dibynnu arnynt. Ar adeg pan na fu anghenion ynni a'r ddibyniaeth ar ynni erioed yn fwy ansicr, mae angen y sicrwydd mwyaf arnynt y gallwn ei gynnig.

Dim ond drwy gynnal arfarniad gonest o'n sefyllfa, y newidiadau y mae angen inni eu cyflwyno, a sut yr ydym yn mynd i gyflawni hynny y gellir rhoi'r sicrwydd hwnnw.

Nid yw'r ddogfen hon yn cynnig unrhyw un o'r amcanion hyn mewn unrhyw ffordd, oherwydd nad yw'n bapur gonest. Er gwaethaf y ffaith y daw bron 30 y cant o allbwn ynni Cymru o ffynonellau niwclear, nid yw'r ddogfen yn crybwyll 'y gair sy'n dechrau ag N', fel y dywedodd Digby Jones.

Nid wyf o reidrwydd yn hyrwyddo ynni niwclear, ond am mai at un rhan o dair o'n hallbwn ynni ydyw, rhaid ichi ei gydnabod, Weinidog.

Yr wyf yn hyrwyddo dadl y mae angen ei chynnal yn yr un ffordd â'r un a gafodd Prif Weinidog y DU. Yr wyf yn hyrwyddo'r ddadl.

Pe bai Carwyn Jones wedi clywed y Gweinidog, byddai'n gwybod ei fod wedi dweud ei fod am gael dadl. Os felly, pam na chrybwyllir hynny yn y ddogfen?

Mae anwybyddu 30 y cant o allbwn pwer—gan esgus nad yw'n bodoli—wedi gwneud mwy o niwed i economi Cymru a mwy o newid i'n ffyniant yn y dyfodol na llawer o'r datganiadau a wnaethoch i geisio ennyn hyder yn yr economi.

Yr oeddwn yn bresennol yng nghinio blynyddol Cydffederasiwn Diwydiant Prydain yn ddiweddar pan amlygodd Syr Digby Jones y mater hwn. Yr oedd yn un o'r areithiau mwyaf effeithiol a llwyddiannus a wnaeth Syr Digby Jones erioed yng Nghymru.

Yr oedd y Prif Weinidog hefyd yn bresennol yn y cinio lle y siaradodd Syr Digby Jones. Creodd ei gyfraniad embaras imi, ac nid oes unrhyw gysylltiad gennyf â'r ddogfen hon.

Bu iddo watwar y ddogfen a gyflwynwyd ger ein bron oherwydd ei bod yn anwybyddu 30 y cant o'n hallbwn pwer. Mae'n cydnabod hefyd, er mwyn inni gyflawni'r targed o ran ynni adnewyddadwy o 20 y cant.

Hyd yn oed os byddwn yn cyflawni'r targed o 20 y cant, bydd dileu'r ynni niwclear a gaiff ei ddadgomisiynu erbyn 2010, fel y dywedodd, a hynny'n gywir, yn ein gadael mewn sefyllfa net negyddol.

Nid yw'n anarferol nodi'r anghysondeb gan Plaid Cymru: mae'n amlwg ei bod yn fodlon sefyll a beirniadu ynni niwclear, ond eto daw neges wahanol gan arweinydd yr wrthblaid wrth sôn am Ynys Môn a Gorsaf Bwer yr Wylfa a'r swyddi yn Anglesey Aluminium Metal Cyf, sy'n dibynnu ar yr orsaf bwer honno.

Mae'r anghysondeb hwnnw'n codi llawer o gwestiynau.

Cynigir cyfle gwych gan y terfynfeydd ynni yn Aberdaugleddau. Mae'n amlwg y byddai'r adnoddau storio sydd gennym yma o'u cymharu ag adnoddau storio gwledydd eraill yn Ewrop, yn ogystal â diffyg dadreoli'r farchnad yn Ewrop, yn cyfrannu'n helaeth at ein cyfleoedd ynni yn y dyfodol.

Fodd bynnag, nid yw'r ddogfen hon mor onest yn y ffordd y mae wedi'i hysgrifennu, gan ei bod yn anwybyddu 30 y cant o'n hallbwn ynni."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech