Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Isherwood: Tackling binge drinking in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"I am certainly going to be frank. We have listened to your statement and we understand the difficulty of your position, given that this follows ill-conceived and damaging legislation imposed on us all by the Westminster Government.

How do you propose to deal with the lethal cocktail that will be created by a combination of weaker gambling laws and 24-hour licensing laws?

With Home Office figures showing that, overall, violent crime in Wales is up 64 per cent since devolution, how will weakening the laws on late licensing help to tackle increased crime, nuisance and disorder?

With licensing transferred from magistrates courts to local authorities, at huge costs to licensees and council tax payers, how will we curb binge drinking when applications are automatically granted unless an objection is made, but only certain people are allowed to object?

In fact, only residents living in the immediate vicinity can object, but I have been approached by residents in these circumstances who are telling me that approval is being routinely granted despite objections.

How will this help to curb binge drinking? How will councillors not being allowed to object to applications in their own ward and in their own right help to curb binge drinking?

How will binge drinking be tackled when councils are prevented from staggering closing times across an area by the 180-page Whitehall guidance that they must follow?

How will binge drinking be curbed when councils cannot object to 'temporary event notices' for controversial raves or festivals of up to 500 people?

How will binge drinking be curbed when few powers are being given to hold pubs and clubs responsible for rowdy or drunk customers once they are outside their premises, even if the nuisance was caused by their serving them alcohol?

On a related matter, what action are you taking following the call by the Royal National Institute for Deaf People and the Trades Union Congress to ensure that local authorities enforce the noise at work regulations, so that employers carry out their legal duty to protect bar workers from prolonged and excessive noise.

Will the £3 million provided to support the all-Wales school programme extend to highly effective voluntary sector schemes, run often by ex-offenders and addicts, such as the Drug Informed Choice Education programme and the Touchstone 12 programme, which are working in schools in north Wales?

How will serious binge drinking be tackled when the number of detoxification beds in north Wales is reduced?

A lack of medical cover has forced low-occupancy rates; they are not losing beds because of low-occupancy rates themselves. How will binge drinking be curbed, when the Welsh Assembly Government failed to intervene to support highly traumatised ex-servicemen with serious associated substance-misuse problems and the only civilian rehabilitation and respite centre available to them in the UK was forced to close two weeks ago, without appropriate emergency provision being put in place for the transitional period?"

"Yr wyf yn sicr yn mynd i fod yn agored. Yr ydym wedi gwrando ar eich datganiad a deallwn anhawster eich sefyllfa, o ystyried bod hyn yn dilyn deddfwriaeth wael a niweidiol a osodwyd arnom gan Lywodraeth San Steffan.

Sut yr ydych yn cynnig ymdrin â'r cyfuniad peryglus a grëir drwy gyfuno cyfreithiau gamblo gwannach a chyfreithiau trwyddedu 24 awr?

Gyda ffigurau'r Swyddfa Gartref yn dangos, ar y cyfan, bod troseddau treisgar yng Nghymru wedi cynyddu 64 y cant ers datganoli, sut y bydd gwanhau'r cyfreithiau ar drwyddedu hwyr yn helpu i fynd i'r afael â chynnydd mewn troseddu, niwsans ac anhrefn?

Gyda thrwyddedu wedi'i drosglwyddo o lysoedd yr ynadon i awdurdodau lleol, am gost enfawr i drwyddedigion a thalwyr y dreth gyngor, sut y byddwn yn rheoli goryfed pan roddir ceisiadau yn awtomatig oni wneir gwrthwynebiad, ond dim ond rhai pobl sy'n cael gwrthwynebu?

Mewn gwirionedd, dim ond trigolion sy'n byw yn yr ardal gyfagos a all wrthwynebu, ond mae trigolion wedi dod ataf o dan yr amgylchiadau hyn gan ddweud wrthyf bod cymeradwyaeth yn cael ei rhoi'n rheolaidd er gwaethaf gwrthwynebiadau.

Sut y bydd hyn yn helpu i reoli goryfed? Sut y bydd cynghorwyr nad ydynt yn cael gwrthwynebu ceisiadau yn eu ward eu hunain ac ohonynt eu hunain yn helpu i reoli goryfed?

Sut yr eir i'r afael â goryfed pan rwystrir cynghorau rhag trefnu amseroedd cau gwahanol ar draws ardal drwy'r canllaw 180 tudalen o Whitehall y mae'n rhaid iddynt ei ddilyn?

Sut y rheolir goryfed pan na all cynghorau wrthwynebu 'hysbysiadau digwyddiadau dros dro' ar gyfer rêfs neu wyliau dadleuol ar gyfer hyd at 500 o bobl? Sut y rheolir goryfed pan nad oes ond ychydig o bwerau'n cael eu rhoi i ddal tafarndai a chlybiau'n gyfrifol am gwsmeriaid stwrllyd neu feddw pan fyddant y tu allan i'w heiddo, hyd yn oed os achoswyd y niwsans drwy iddynt werthu alcohol iddynt?

Ar fater cysylltiedig, pa gamau gweithredu yr ydych yn eu cymryd yn dilyn yr alwad gan Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Chynghrair yr Undebau Llafur i sicrhau bod awdurdodau lleol yn gorfodi'r rheoliadau swn yn y gwaith, fel bod cyflogwyr yn cyflawni eu dyletswydd gyfreithiol i ddiogelu'r rhai sy'n gweithio mewn bariau rhag swn parhaus a gormodol.

A gaiff y £3 miliwn a ddarparwyd i gefnogi rhaglen ysgolion Cymru gyfan ei ymestyn i gwmpasu cynlluniau hynod effeithiol yn y sector gwirfoddol, a gaiff eu rhedeg yn aml gan gyn-droseddwyr a phobl a fu'n gaeth i gyffuriau ac alcohol, fel y rhaglen Addysg Cyffuriau Dewis Hyddysg a'r rhaglen Touchstone 12, sy'n gweithio mewn ysgolion yn y gogledd?

Sut y gellir mynd i'r afael ag achosion difrifol o oryfed pan fo nifer y gwelyau dadwenwyno yn y gogledd yn gostwng?

Mae prinder staff meddygol wedi gorfodi cyfraddau isel; nid ydynt yn colli gwelyau oherwydd y cyfraddau isel eu hunain.

Sut y gellir ffrwyno achosion o oryfed, pan fo Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi methu ag ymyrryd i gefnogi cyn-filwyr sydd wedi'u trawmateiddio yn ddifrifol a chanddynt broblemau camddefnyddio sylweddau difrifol cysylltiedig a phan fu'n rhaid i'r unig ganolfan adfer a seibiant sydd ar gael iddynt yn y DU gau bythefnos yn ôl, heb fod darpariaeth frys briodol ar gael yn ystod y cyfnod trosglwyddo?"

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech