Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Morgan: Support for Welsh care standards watchdog

Speech to the National Assembly for Wales.

"I welcome the report and the work of the Care Standards Inspectorate for Wales. I would like to pay tribute to its professionalism, attention to detail and commitment to raising standards. I feel that these reports add a considerable amount of weight not only to the work of the Assembly Government, but to the scrutiny that the Assembly can undertake of the way in which services are provided to some of the most vulnerable groups of adults and children in society.

Its job as an organisation is not an easy one; we know that there have been some rapid changes in the mixture of provision in Wales in recent years.

Between 2003 and 2004, the number of registered adult care home places fell by some 1,124. Between 2004 and 2005, there was a further loss of 642 adult care home places. According to the CSIW report, it appears that the reduction in the number of care homes—bearing in mind that we seem to have lost 144 registered adult care homes in the last year—has slowed down significantly.

However, as was the case last year, the service remains fluid. For people involved in service provision, whether they run homes or are trained in the social care professions, this fluidity points to a degree of uncertainty, which I suspect is not particularly helpful for those trying to plan provision. Thank goodness it has slowed down, as I do not think that we could afford to lose many more places or many more homes. If this worrying reduction in capacity is not slowed down or halted, things do not bode well for the future.

In children's services, there are examples of good practice and improvements in care. However, a significant minority of homes do not meet the regulations. Some 14 per cent of homes had child protection policies that did not meet regulatory requirements.

More worryingly, 29 per cent of homes had not undertaken reviews of the quality of care as required by the regulations. I am delighted that the Minister has accepted the amendment that refers to this, but it merely outlines what is in the report.

In terms of adult services, I welcome the improvements on last year's areas of concern, particularly with regard to staffing. However, the training of staff remains an issue for the sector.

It is of particular concern that, in terms of adult protection, there has been an increase in the number of investigations. There were 161 investigations relating to physical abuse, and 154 investigations relating to neglect. When you consider the overall number of people in adult care homes, this is obviously a small number.

However, it remains the case that too many people face too many problems. While the overall number of people working in this area of social care do so with care and with the utmost of respect, there are clearly problems that still need to be addressed.

Whatever the difficulties faced by staff working in these circumstances, the figures are still unacceptable. I believe that they warrant further consideration by the Assembly Government of how we can ensure that staff are aware of their obligations, to ensure that we have the right sort of people entering the profession and that they are properly rewarded for the difficult job that they do.

I will comment briefly on the welcome shift in emphasis on the provision of domiciliary care. We know that there has been a shift towards provision by voluntary and private organisations and that there has been an expansion of domiciliary care provision.

We must ensure that there is an appropriate mix between what can be provided to an elderly person in his or her own home and the level of provision needed for someone who needs to go into a residential care home.

There are some people who cannot be cared for in their own homes simply because of the pressure that it puts on family members, or because they have particular care needs. In looking at those needs on a case-by-case basis, it is important to ensure that we have an appropriate mix of provision so that those who can be cared for within their own home environment can have that provision, and those who need more specialist care can have it when they need it.

There is a problem with the mix at present; we are not getting it right. I welcome the limited improvements, but we have a long way to go."

"Yr wyf yn croesawu'r adroddiad a gwaith Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru. Hoffwn dalu teyrnged i'w phroffesiynoldeb, ei sylw i fanylion a'i hymrwymiad i godi safonau. Teimlaf fod yr adroddiadau hyn yn cyfrannu llawer iawn, nid yn unig i waith Llywodraeth y Cynulliad, ond hefyd o ran y modd y mae'n galluogi'r Cynulliad i graffu ar y ffordd y darperir gwasanaethau i rai o'r grwpiau o oedolion a phlant sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.

Mae ei dasg fel sefydliad yn bell o fod yn hawdd; gwyddom fod y cyfuniad o ddarpariaethau sydd ar gael yng Nghymru wedi newid yn sydyn iawn yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Rhwng 2003 a 2004, gwelwyd gostyngiad o 1,124 yn nifer y lleoedd mewn cartrefi gofal cofrestredig ar gyfer oedolion. Rhwng 2004 a 2005, collwyd 642 yn rhagor o leoedd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion. Ymddengys, yn ôl adroddiad ASGC, bod y gostyngiad yn nifer y cartrefi gofal—a ninnau, mae'n ymddangos, wedi colli 144 o gartrefi gofal cofrestredig ar gyfer oedolion y llynedd—wedi arafu cryn dipyn.

Fodd bynnag, fel y llynedd, mae'r gwasanaeth yn dal i fod yn ansefydlog. I'r bobl sy'n ymwneud â darparu gwasanaeth, pa un a ydynt yn rhedeg cartrefi neu'n bobl sydd wedi eu hyfforddi yn y proffesiynau gofal cymdeithasol, mae'r ansefydlogrwydd hwn yn achosi rhywfaint o ansicrwydd, a byddwn yn tybio nad yw hynny'n helpu llawer ar y rhai hynny sy'n ceisio cynllunio darpariaeth.

Diolch byth ei fod wedi arafu, oherwydd nid wyf yn credu y gallem fforddio colli llawer mwy o leoedd na llawer mwy o gartrefi. Oni ellir arafu neu atal y gostyngiad hwn yn nifer y lleoedd, nid yw pethau'n argoeli'n dda ar gyfer y dyfodol.

O ran gwasanaethau plant, ceir enghreifftiau o ymarfer da a gwelliannau mewn gofal. Fodd bynnag, mae lleiafrif arwyddocaol o gartrefi nad ydynt yn cydymffurfio â'r rheoliadau. Yr oedd gan oddeutu 14 y cant o'r cartrefi bolisïau amddiffyn plant nad oeddent yn cydymffurfio â'r gofynion rheoleiddio.

Yn fwy pryderus, nid oedd 29 y cant o'r cartrefi wedi adolygu ansawdd y gofal fel sy'n ofynnol dan y rheoliadau. Yr wyf yn falch bod y Gweinidog wedi derbyn y gwelliant sy'n cyfeirio at hyn, ond nid yw'n gwneud fawr mwy nag amlinellu'r hyn sydd yn yr adroddiad.

O ran gwasanaethau i oedolion, croesawaf y gwelliannau i'r meysydd a oedd yn achosi pryder y llynedd, yn enwedig o ran staffio. Fodd bynnag, mae hyfforddi staff yn dal i fod yn broblem i'r sector. Un mater sy'n peri cryn bryder, o ran amddiffyn oedolion, yw'r cynnydd yn nifer yr ymchwiliadau.

Cynhaliwyd 161 o ymchwiliadau yn ymwneud â chamdriniaeth gorfforol, a 154 o ymchwiliadau yn ymwneud ag esgeulustod. O ystyried yr holl bobl sydd mewn cartrefi gofal ar gyfer oedolion, mae'n amlwg bod y ffigurau hyn yn isel iawn. Fodd bynnag, y ffaith amdani yw bod gormod o bobl yn wynebu gormod o broblemau.

Er bod y rhan fwyaf o'r bobl sy'n gweithio yn y maes gofal cymdeithasol hwn yn gwneud hynny â gofal, ac â'r parch mwyaf, mae'n amlwg bod problemau i'w datrys o hyd. Beth bynnag yw'r anawsterau a wynebir gan staff sy'n gweithio yn yr amgylchiadau hyn, mae'r ffigurau'n dal i fod yn annerbyniol.

Credaf eu bod yn teilyngu ystyriaeth bellach gan Lywodraeth y Cynulliad o'r modd y gallwn sicrhau bod staff yn ymwybodol o'u cyfrifoldebau, er mwyn sicrhau bod y math iawn o bobl yn ymuno â'r proffesiwn a'u bod yn cael eu gwobrwyo'n briodol am y gwaith anodd y maent yn ei wneud.

Yr wyf am gyfeirio'n fyr at y newid pwyslais sydd i'w groesawu o ran darparu gofal yn y cartref. Gwyddom fod symudiad wedi bod tuag at ddarpariaeth gan sefydliadau gwirfoddol a phreifat a bod y ddarpariaeth gofal yn y cartref wedi ei hehangu.

Rhaid inni sicrhau cyfuniad priodol o ran yr hyn y gellir ei ddarparu i berson oedrannus yn ei gartref ei hun a'r ddarpariaeth sydd ei hangen ar gyfer rhywun y mae angen iddo fynd i gartref gofal preswyl. Mae rhai pobl na ellir gofalu amdanynt yn eu cartrefi eu hunain, yn syml iawn oherwydd y pwysau y mae hynny'n ei roi ar aelodau o'r teulu, neu oherwydd bod ganddynt anghenion gofal penodol.

Wrth edrych ar yr anghenion hyn fesul achos, mae'n bwysig sicrhau bod gennym ddarpariaeth sydd â chymysgedd addas fel bod modd darparu ar gyfer y rhai y gellir gofalu amdanynt yn eu cartrefi eu hunain, ac fel y gellir cynnig gofal mwy arbenigol i'r rhai y mae arnynt ei angen yn ôl y gofyn. Mae rhywbeth o'i le ar y cymysgedd ar hyn o bryd; nid ydym yn ei gael yn iawn. Croesawaf yr ychydig welliannau a fu, ond mae gennym lawer o waith i'w wneud."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech