Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

David Davies: Labour continues to fail Welsh NHS

Speech to the National Assembly for Wales.

"I begin by saying that after nearly seven years as an Assembly Member, I never cease to be amazed by the audacity of those in the Welsh Labour administration, who, like a bunch of the proverbial brass primates, seem to be blind, deaf and dumb to the chaos that they have caused in the NHS since the Assembly was set up some seven years ago.

We have seen one catastrophe after another. We have seen rising levels of MRSA and a huge number of complaints about the GP out-of-hours service, which may have contributed to the increase in 999 calls.

That in itself increases the number of people attending accident and emergency units, but the four-hour target to see patients quite often means that people arriving at hospitals in ambulances are not accepted.

The ambulances are left piled up outside hospitals such as the Royal Gwent Hospital unable to get people admitted. Throughout all of this, the overarching problem is the totally unacceptable length of waiting lists.

What the Member opposite should explain is why he is still using these completely erroneous figures. Yes, hospitals were shut down; they were shut down to be refurbished or replaced by other hospitals.

The Member opposite is making a serious and silly mistake. Most of us—although perhaps not him—are aware that there are plans afoot to once again reconfigure the hospital situation in Wales.

It will almost inevitably mean that some hospitals will close down in the near future, hopefully to be replaced by other hospitals.

If the Member is going to make political points such as this every time a hospital closes down, he should not be surprised if they come back to haunt him in a few years' time when his administration begins the same process.

I suggest to the Members opposite that they may care to look at what their colleagues in New Labour in England are doing.

I would be the last person to suggest that they are doing a good job with the health service—not considering the amount of money that they have put into it.

However, I would be the first to say that they are doing a much better job. The fact is that waiting lists are a third of the length of lists in Wales, partly because they are willing to embrace ideas such as using the private sector to get operations done. They do not have the same problems with the provision of immediate healthcare because they have nurse-led walk-in centres.

There are Members here from Plaid Cymru, the Liberal Democrat Party, the Conservative Party and even from independent groups that have political views that are very far from mine, but all of us are prepared to say that we want to see a scheme in Wales that has worked successfully under the Labour Party in England.

Why is it that the Labour Party in Wales cannot see that too?"

"Dechreuaf drwy ddweud fy mod, ar ôl bron i saith mlynedd fel Aelod o'r Cynulliad, yn dal i ryfeddu at hyfdra'r rhai hynny yng ngweinyddiaeth y Blaid Lafur, sydd, fel y mwncïod pres diarhebol, yn ymddangos fel pe baent yn ddall, yn fyddar ac yn fud i'r llanastr y maent wedi ei achosi yn y GIG ers pan sefydlwyd y Cynulliad ryw saith mlynedd yn ôl.

Yr ydym wedi gweld un drychineb ar ôl y llall. Yr ydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr achosion o MRSA a nifer aruthrol o gwynion am y gwasanaeth y tu allan i oriau meddygon teulu, a allai fod wedi cyfrannu tuag at y cynnydd yn nifer y galwadau 999.

Mae hyn ynddo'i hun yn cynyddu nifer y bobl sy'n mynychu uned damweiniau ac achosion brys, ond mae'r targed o bedair awr ar gyfer gweld cleifion yn aml iawn yn golygu nad yw pobl sy'n cyrraedd yr ysbytai mewn ambiwlans yn cael eu derbyn.

Mae'r ambiwlansys yn sefyll yn rhes y tu allan i ysbytai fel Ysbyty Brenhinol Gwent ac yn methu â chael pobl i mewn. Drwy'r cyfan oll, y broblem fawr yw'r rhestrau aros annerbyniol o faith.

Yr hyn y dylai'r Aelod gyferbyn ei egluro yw pam ei fod yn dal i ddefnyddio'r ffigurau cwbl gyfeiliornus hyn. Do, caewyd ysbytai; caewyd hwy er mwyn eu hailwampio neu er mwyn agor ysbytai eraill yn eu lle.

Mae'r Aelod gyferbyn yn gwneud camgymeriad difrifol a gwirion. Mae'r rhan fwyaf ohonom—er nad yw hynny'n wir amdano ef efallai—yn ymwybodol bod cynlluniau ar y gweill i ail-gyflunio'r sefyllfa gydag ysbytai yng Nghymru unwaith eto.

Mae hyn bron yn sicr o olygu y bydd rhai ysbytai'n cau yn y dyfodol agos, gydag ysbytai eraill gobeithio yn dod i gymryd eu lle. Os yw'r Aelod yn mynd i wneud pwyntiau gwleidyddol fel hyn bob tro y mae ysbyty'n cau, ni ddylai synnu os dônt yn ôl i aflonyddu arno ymhen ychydig flynyddoedd pan fydd ei weinyddiaeth ef yn dechrau'r un broses.

Awgrymaf wrth yr Aelodau gyferbyn eu bod yn edrych ar yr hyn y mae eu cyd-aelodau o Lafur Newydd yn ei wneud yn Lloegr.

Fi fyddai'r person diwethaf i awgrymu eu bod yn gwneud gwaith da gyda'r gwasanaeth iechyd—heb ystyried faint o arian y maent wedi ei fuddsoddi ynddo. Fodd bynnag, fi fyddai'r cyntaf i ddweud eu bod yn gwneud gwaith llawer gwell. Y ffaith amdani yw bod eu rhestrau aros draean maint y rhestrau aros yng Nghymru, yn rhannol gan eu bod yn barod i dderbyn syniadau fel defnyddio'r sector preifat i wneud llawdriniaethau.

Nid oes ganddynt yr un problemau â darparu gofal iechyd uniongyrchol gan fod ganddynt ganolfannau galw-mewn sy'n cael eu harwain gan nyrsys.

Mae Aelodau yma o Blaid Cymru, Plaid y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Geidwadol a hyd yn oed o grwpiau annibynnol sydd â safbwyntiau gwleidyddol gwahanol iawn i'm rhai i, ond mae pob un ohonom yn barod i ddweud ein bod eisiau gweld cynllun yng Nghymru sydd wedi gweithio'n llwyddiannus dan y Blaid Lafur yn Lloegr. Pam na all y Blaid Lafur yng Nghymru weld hynny hefyd?"

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech