Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Williams: Householders need relief from Welsh revaluation

Speech to the National Assembly for Wales.

"This revaluation has seen council tax rise by nearly 10 per cent this year, without any corresponding rise in the levels or quality of service to the public.

While the Welsh Assembly Government has increased obligations on local authorities, it has failed to give them the additional resources needed to fulfil them.

This is despite six successive rises in average council tax bills—one for each year of the Assembly's existence. I recognise that changes brought in by the Welsh Assembly Government need to be adequately funded if they are to make a difference. However, an additional stealth tax is not the answer.

We need to look at those on fixed low incomes, worst affected by this rise, specifically the elderly—as you alluded to earlier, Minister. The elderly have seen no corresponding rise in their pensions to match the dramatic increase in the council tax burden.

Such rises are unacceptable for those people who will never realise the inflated worth of the houses in which they live and have raised their families. Furthermore, the Welsh Assembly Government risks inflicting damaging psychological blows on the elderly by making them face the prospect of having to sell the homes that this revaluation is making it impossible for them to live in.

These council tax increases effectively price low-income families out of the housing market. Similarly, young couples are left facing yet another barrier to simply getting one foot on the property ladder.

Overall, Welsh rates may still be lower than those in England, but so too are Welsh average incomes, and the standard of living, which combine to make this increase all the more unreasonable for our taxpayers.

Looking at the bigger picture, it is clear that our experience in Wales has been little more than a test-run for England. The result is that England's revaluation, scheduled for 2007, has now been put off, for purely political reasons, until after the next general election.

That decision that will need the amendment of the Local Government Act 2003. This aptly demonstrates the severity and inequality of the changes in Wales, which experienced its last revaluation some nine years ago, while England continues to use a 14-year-old valuation.

I call on the Welsh Assembly Government to freeze any further changes to the existing system, and take serious action to redress the failings that have unfairly targeted the most vulnerable.

Promises of a revenue-neutral revaluation that would create as many winners as losers, have not come to pass, and the Welsh Assembly Government now has a great responsibility to deliver urgent relief to Welsh taxpayers.

In conclusion, Minister, I hope that you will support these amendments and rectify the absurd position that we currently face."

"O ganlyniad i'r ymarfer ailbrisio hwn cynyddodd y dreth gyngor bron 10 y cant eleni, heb unrhyw gynnydd cyfatebol yn lefelau nac ansawdd y gwasanaeth i'r cyhoedd.

Er bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynyddu rhwymedigaethau ar awdurdodau lleol, methodd â rhoi'r adnoddau ychwanegol sydd eu hangen i'w cyflawni, a hynny er gwaethaf chwe chynnydd yn olynol mewn biliau treth gyngor ar gyfartaledd—un ar gyfer pob blwyddyn o fodolaeth y Cynulliad.

Yr wyf yn cydnabod bod angen ariannu'r newidiadau a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn ddigonol er mwyn iddynt wneud gwahaniaeth. Fodd bynnag, nid treth lechwraidd ychwanegol yw'r ateb.

Mae angen inni ystyried y rhai sy'n cael incwm isel sefydlog, y mae'r cynnydd hwn wedi effeithio arnynt fwyaf, yr henoed yn benodol—fel y cyfeiriasoch yn gynharach, Weinidog. Nid yw'r henoed wedi gweld unrhyw gynnydd yn eu pensiynau i gyfateb i'r cynnydd sylweddol ym maich y dreth gyngor.

Mae cynnydd o'r fath yn annerbyniol i'r bobl hynny na fyddant byth yn sylweddoli gwerth chwyddedig y cartrefi y maent yn byw ynddynt a lle maent wedi magu eu teuluoedd.

Ymhellach, mae perygl y bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn rhoi ergyd seicolegol andwyol i'r henoed drwy wneud iddynt wynebu'r posibilrwydd o orfod gwerthu'r cartrefi y mae'r ymarfer ailbrisio hwn yn ei gwneud yn amhosibl iddynt fyw ynddynt.

Mae'r cynnydd hwn yn y dreth gyngor yn golygu na all teuluoedd ar incwm isel fforddio prynu ty. Yn yr un modd, mae parau ifanc yn gorfod wynebu rhwystr arall eto i bob diben i gael un droed ar yr ysgol eiddo.

Yn gyffredinol, efallai fod cyfraddau yng Nghymru yn is na'r rhai yn Lloegr o hyd, ond mae hynny hefyd yn wir am incymau cyfartalog yng Nghymru, a'r safon byw, sy'n cyfuno i wneud y cynnydd hwn hyd yn oed yn fwy afresymol i'n trethdalwyr.

Gan edrych ar y darlun ehangach, mae'n amlwg mai ffug-ymarfer i Loegr oedd ein profiad yng Nghymru. O ganlyniad i hynny, gohiriwyd yr ymarfer ailbrisio yn Lloegr, a drefnwyd ar gyfer 2007, am resymau gwleidyddol yn unig, tan ar ôl yr etholiad cyffredinol nesaf.

Bydd angen diwygio Deddf Llywodraeth Leol 2003 oherwydd y penderfyniad hwnnw. Mae hyn yn dangos i'r dim ddifrifoldeb ac annhegwch y newidiadau yng Nghymru, lle y cafwyd yr ailbrisio diwethaf tua naw mlynedd yn ôl, tra bod Lloegr yn parhau i ddefnyddio prisiad a wnaed 14 mlynedd yn ôl.

Galwaf ar Lywodraeth Cynulliad Cymru i rewi unrhyw newidiadau pellach i'r system bresennol, a chymryd camau difrifol i gywiro'r methiannau sydd wedi targedu'r rhai mwyaf diamddiffyn a hynny'n annheg.

Ni chyflawnwyd addewidion o ailbrisio refeniw niwtral lle y byddai cymaint ar eu hennill ag a fyddai ar eu colled, ac mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gyfrifoldeb pwysig i roi rhyddhad ar frys i drethdalwyr yng Nghymru.

I gloi, Weinidog, gobeithiaf y byddwch yn cefnogi'r gwelliannau hyn ac yn unioni'r sefyllfa hurt yr ydym yn ei hwynebu ar hyn o bryd."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech