Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Melding: Supporting mental health services in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"It is most apposite in the week in which we celebrated World Mental Health Day and have seen the publication of the auditor general's report on adult mental health services.

I remind the Chamber that the condition of child and adolescent psychiatry is really worrying. Some of the most intractable waiting lists are in this area, and that needs to be in our minds when we are discussing mental health in general.

The message—from the various events that we have attended this week with those who provide mental health services and help people who have, or are recovering from, a condition, and from what the auditor general has said—is that a good commissioning system is at the heart of good mental health services.

That means getting out there and ensuring that you know what is needed in the community to support the whole person who is suffering from whatever the illness is. There are various models, such as the Tidal Model, which take the approach of putting the patient at the heart of the care programme. That is what we need to do.

It takes a lot of local initiative and attention; it is not a case of medicating people and telling them to stay at home until they get better. It requires a huge amount of effort related to housing, back-to-work schemes, leisure facilities and so on.

I was very pleased that the auditor general emphasised the fact that health promotion needs to be much more vigorous in this area, so that good mental health and wellbeing is advanced, and the general public, whether ill or not, understands the issues around mental health better. Currently, only half of LHBs have effective mental health promotion strategies, and we need to improve on that."

"Mae'n ddatganiad addas iawn mewn wythnos pan ddathlwyd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd a chyhoeddwyd adroddiad yr archwilydd cyffredinol ar wasanaethau iechyd meddwl i oedolion.

Hoffwn atgoffa'r Siambr bod cyflwr gwasanaethau seiciatreg i blant a'r glasoed yn peri pryder mawr. Mae rhai o'r rhestri aros mwyaf anhydrin i'w gweld yn y maes hwn, ac mae angen inni gofio hynny wrth drafod iechyd meddwl yn gyffredinol.

Y neges—o'r amrywiol ddigwyddiadau y gwnaethom eu mynychu yr wythnos hon gyda'r rhai sy'n darparu gwasanaethau iechyd meddwl a'r rhai sy'n helpu pobl â chyflwr iechyd meddwl neu sy'n gwella o gyflwr iechyd meddwl, ac o'r hyn a ddywedodd yr archwilydd cyffredinol—yw bod system gomisiynu dda wrth wraidd gwasanaethau iechyd meddwl da.

Mae hynny'n golygu edrych y tu allan a sicrhau eich bod yn gwybod beth sydd ei angen yn y gymuned i roi cefnogaeth lawn i unigolyn sy'n dioddef o ba salwch bynnag. Mae amrywiol fodelau, fel y Model Llanw, sy'n rhoi'r claf wrth wraidd y rhaglen gofal.

Dyna'r hyn y mae angen inni ei wneud. Mae angen llawer o flaengaredd a sylw yn lleol; nid yw'n golygu rhoi meddyginiaeth i bobl a dweud wrthynt am aros gartref nes y byddant yn gwella. Mae'n gofyn am lawer iawn o ymdrech o ran tai, cynlluniau dychwelyd i'r gwaith, cyfleusterau hamdden ac ati.

Yr oeddwn yn falch iawn i'r archwilydd cyffredinol bwysleisio'r ffaith bod angen i'r broses hybu iechyd fod yn llawer mwy trwyadl yn y maes hwn, fel bod iechyd meddwl da a lles yn gwella, a bod y cyhoedd, pa un a ydynt yn sâl ai peidio, yn deall y materion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl yn well.

Ar hyn o bryd, dim ond hanner y BILl sy'n meddu ar strategaethau hybu iechyd meddwl effeithiol, ac mae angen inni wella hynny."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech