Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Morgan: Learning lessons from the E.coli outbreak

Speech to the National Assembly for Wales.

"I welcome this statement, and I thank the Minister for the update on the small task group that has been established to work with the acting chief medical officer on the work that you have asked him to undertake.

On the role of the acting chief medical officer, I draw your attention to the role of the CMO in Scotland during the Pennington inquiry. In that case, the CMO in Scotland, along with the CMO from the Department of Health in London, it being pre-devolution, had quite an influential role, because of the expert advice that they were able to offer.

I am keen to ensure that the acting CMO contributes not only to the work that you have asked him to undertake with the task group, but to the public inquiry when it is established.

I understand that you have been unable to appoint a new chief medical officer. Can you assure me that the failure to do so and the ongoing process will not hinder the ability of the acting chief medical officer and his department in any way to advise you in the role that you have requested, and that it will not hinder his role in advising the public inquiry once it is established?

I hope that the role of chief medical officer is one that we will retain in Wales, because past experience demonstrates that it is a valuable role for us to maintain.

On the lack of contact with Professor Pennington, and his work from 1996, has your team or the CMO's team examined the terms of reference that were established for that inquiry, with a view to making recommendations for the terms of reference in Wales?

I know that we need to look at the specific circumstances that are pertinent to what has happened in Wales, but there may be lessons to be learned from what was established through those terms of reference.

Can you provide some further information as to the exact role of the small task group that will assist the acting chief medical officer? I am delighted that Professor Stephen Palmer is to be involved.

Once again, it demonstrates the importance of getting expertise involved in the process. The task group will have a role to play, and the public inquiry will have a role to play, so can you assure me that there will not be any duplication?

For how long do you anticipate the task group working? Will it continue alongside the public inquiry, or will it cease before that? Obviously we do not want to two separate inquiries with two separate outcomes. We need to have one, definite, focused inquiry, with all resources aimed at that particular outcome."

"Croesawaf y datganiad hwn, a diolchaf i'r Gweinidog am y diweddariad ar y grwp gorchwyl bach a sefydlwyd i weithio gyda'r prif swyddog meddygol dros dro i gyflawni'r hyn y bu ichi ofyn iddo ymgymryd ag ef.

O ran rôl y prif swyddog meddygol dros dro, tynnaf eich sylw at rôl y prif swyddog meddygol yn yr Alban yn ystod ymchwiliad Pennington. Yn yr achos hwnnw, yr oedd gan y prif swyddog meddygol yn yr Alban, ynghyd â phrif swyddog meddygol yr Adran Iechyd yn Llundain, a hynny cyn y datganoli, rôl gymharol ddylanwadol, oherwydd y cyngor arbenigol y gallent ei gynnig.

Yr wyf yn awyddus i sicrhau bod y prif swyddog meddygol dros dro yn cyfrannu nid yn unig at y gwaith yr ydych wedi gofyn iddo ymgymryd ag ef gyda'r grwp gorchwyl, ond at yr ymchwiliad cyhoeddus hefyd pan gaiff ei sefydlu.

Deallaf na lwyddasoch i benodi prif swyddog meddygol newydd. A allwch fy sicrhau na fydd methu â gwneud hynny a'r broses sy'n mynd rhagddi yn atal y prif swyddog meddygol dros dro a'i adran mewn unrhyw ffordd rhag rhoi cyngor ichi yn y rôl y bu ichi ofyn amdani, ac na fydd yn ei atal rhag rhoi cyngor i'r ymchwiliad cyhoeddus unwaith y bydd wedi ei sefydlu?

Gobeithiaf y bydd rôl y prif swyddog meddygol yn un y byddwn yn ei chadw yng Nghymru, oherwydd mae'n dangos o brofiad ei bod yn rôl werthfawr inni ei chynnal.

O ran y diffyg cyswllt â'r Athro Pennington, a'i waith o 1996 ymlaen, a yw eich tîm neu dîm y prif swyddog meddygol wedi archwilio'r cylch gorchwyl a sefydlwyd ar gyfer yr ymchwiliad hwnnw, gyda'r nod o wneud argymhellion ar gyfer y cylch gorchwyl yng Nghymru?

Gwn fod angen inni edrych ar yr amgylchiadau penodol sy'n berthnasol i'r hyn sydd wedi digwydd yng Nghymru, ond efallai fod gwersi i'w dysgu o'r hyn a sefydlwyd drwy'r cylch gorchwyl hwnnw.

A allwch roi rhagor o wybodaeth o ran union rôl y grwp gorchwyl bach a fydd yn cynorthwyo'r prif swyddog meddygol dros dro? Yr wyf wrth fy modd bod yr Athro Stephen Palmer yn mynd i gymryd rhan yn hyn.

Unwaith eto, mae'n dangos pwysigrwydd cynnwys arbenigedd yn y broses. Bydd gan y grwp gorchwyl rôl i'w chwarae, a bydd gan yr ymchwiliad cyhoeddus rôl i'w chwarae, felly a allwch fy sicrhau na fydd unrhyw ddyblygu?

Am ba hyd yr ydych yn rhagweld y bydd y grwp gorchwyl yn gweithio? A fydd yn parhau ochr yn ochr â'r ymchwiliad cyhoeddus, neu a fydd yn dod i ben cyn hynny? Yn amlwg, nid ydym am gael dau ymchwiliad ar wahân gyda dwy set o ganlyniadau ar wahân.

Mae angen inni gael un ymchwiliad penodol ag iddo ffocws pendant ac mae angen i'r holl adnoddau fod wedi eu hanelu at y canlyniad penodol hwnnw."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech