Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Glyn Davies: Labour's blow to the Welsh economy

Speech to the National Assembly for Wales.

"I was a member of the WDA for a period of about five years, which, in part, coincided with a period of low morale there.

Two consequences flow from that. One is a residual, personal attachment to the staff of the WDA, and the other is some understanding of the impact that low morale has on performance.

I always accepted that there should be change in the WDA, even when I was involved with it. I particularly welcomed the open appointment process.

I also think that it was right that the Government should review the WDA and other organisations following the establishment of the National Assembly.

These principles are right, but what I bitterly object to, as does everybody else on this side of the Chamber, is the way in which the First Minister has handled this. It has been an utterly disgraceful handling of this important issue in the new devolved Wales.

Like Ieuan Wyn Jones earlier, I have never, in all the years that I have watched politics, seen a Minister avoid responsibility for his actions, and behave in such a cavalier manner with regard to his own duties, in the way that the Minister for Economic Development and Transport has done on this issue.

I have not received the report that Alun Cairns has shown you, but senior members of the WDA have contacted me to talk about the way they feel that they are treated and hung out to dry whenever the slightest thing goes wrong.

There is no question that morale is at a desperately low level and, last week, we saw the absolute apex of this kind of behaviour when the Minister announced a due diligence report without even telling the chairman.

I am very surprised that the chairman feels able to continue in his position. It is appalling, and I have never seen anything like it.

However, we are where we are. We have a Government that has created a total shambles, and the real concern is that this will pose a serious threat to the economy of Wales.

We must find some way out of this. There must be some way, in the future, of harnessing the independent expertise that exists in Wales.

I accept that the only way of doing that is through some independent panel operating under the responsibility of the Minister.

If we do not have some way of harnessing expertise, what we have seen happening in the WDA in terms of its negative performance and of things going downhill, will continue even further.

My final point is that, across the world—I travelled across the world with WDA—the name of the WDA was internationally respected.

To cast that aside, as the Minister seems to do, would be to deliver a huge blow to the economy of Wales, all as a result of his ego. That, and nothing else, is behind this."

"Yr oeddwn yn aelod o'r WDA am gyfnod o ryw bum mlynedd, a gyd-darodd yn rhannol â chyfnod o forâl isel yno.

Mae dau ganlyniad yn deillio o hynny. Un ohonynt yw ymlyniad personol gweddilliol â staff y WDA, a'r llall yw rhywfaint o ddealltwriaeth o effaith morâl isel ar berfformiad.

Derbyniais bob amser y dylai fod newid yn y WDA, hyd yn oed pan oeddwn yn rhan ohono. Croesewais y broses benodi agored yn arbennig.

Credaf hefyd ei bod yn briodol i'r Llywodraeth adolygu'r WDA a sefydliadau eraill ar ôl sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r egwyddorion hyn yn gywir, ond yr hyn yr wyf yn ei wrthwynebu'n llwyr, fel pawb arall ar yr ochr hon o'r Siambr, yw'r ffordd y mae'r Prif Weinidog wedi ymdrin â hyn. Mae'r ffordd yr ymdriniodd â'r mater pwysig hwn ar ôl datganoli yng Nghymru yn gwbl warthus.

Fel Ieuan Wyn Jones yn gynharach, nid wyf erioed wedi gweld Gweinidog, yn yr holl flynyddoedd yr wyf wedi gwylio gwleidyddiaeth, yn osgoi cyfrifoldeb am ei gamau gweithredu, ac yn ymddwyn mewn ffordd mor ddi-hid tuag at ei ddyletswyddau ei hun, yn y ffordd y mae'r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth wedi ymddwyn yn y mater hwn.

Nid wyf wedi cael yr adroddiad y mae Alun Cairns wedi'i ddangos ichi, ond mae uwch aelodau o'r WDA wedi cysylltu â mi i siarad am y ffordd y maent yn teimlo y cânt eu trin a'u beio pan fydd y peth lleiaf yn mynd o chwith.

Yn ddi-au, mae morâl yn arbennig o isel ac, yr wythnos diwethaf, gwelsom y gwaethaf o'r math hwn o ymddygiad pan gyhoeddodd y Gweinidog adroddiad diwydrwydd dyladwy heb ddweud wrth y cadeirydd hyd yn oed.

Yr wyf yn synnu'n fawr bod y cadeirydd yn teimlo y gall aros yn ei swydd. Mae'n ofnadwy, ac nid wyf erioed wedi gweld dim fel hyn.

Fodd bynnag, dyma'r sefyllfa sydd ohoni. Mae Llywodraeth gennym sydd wedi creu llanastr llwyr, a'r pryder mwyaf yw y bydd hyn yn fygythiad difrifol i economi Cymru.

Rhaid inni ddod o hyd i ffordd o ddatrys hyn. Rhaid bod rhyw ffordd, yn y dyfodol, o fanteisio ar yr arbenigedd annibynnol sy'n bodoli yng Nghymru.

Derbyniaf mai'r unig ffordd o wneud hynny yw drwy ryw banel annibynnol sy'n gweithredu o dan gyfrifoldeb y Gweinidog.

Os nad oes gennym ryw ffordd o fanteisio ar arbenigedd, bydd yr hyn yr ydym wedi'i weld yn y WDA o ran ei berfformiad negyddol a'r sefyllfa yn gwaethygu yn parhau.

Fy mhwynt olaf yw bod parch rhyngwladol yn y gorffennol tuag at enw'r WDA ledled y byd—teithiais ledled y byd gyda'r WDA.

Byddai bwrw hynny i'r neilltu, yr ymddengys bod y Gweinidog yn ei wneud, yn ergyd fawr i economi Cymru, a hynny o ganlyniad i'w hunanfalchder ef. Dyna sydd wrth wraidd hyn, a dim byd arall."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech