Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Bourne: A united Welsh voice backs London

Speech to the National Assembly for Wales.

"I also thank the First Minister for his statement, which I support and applaud. I also pay tribute to the Prime Minister and the Government at Westminster for the calm and determined way that they have responded to last week's terrorist outrages.

On behalf of the Welsh Conservatives, I extend deepest sympathy to the families and friends bereaved by the mindless barbarity that we saw last week. I would also like to pay tribute to those who work in the emergency services and, indeed, to those who work for London transport, who are continuing to work as normal insofar as they can. I think that they are extraordinary.

The resilience of the people of London is a matter of great pride. I felt great pride when I heard on Wednesday that London had won the 2012 Olympic games for Britain.

I felt even greater pride in my country when I saw the response of Londoners and of ordinary people going about their business in the aftermath of these awful outrages.

The First Minister referred quite rightly to the 60 years commemoration event that took place last weekend, and to the importance of faiths coming together and expressing our shared horror and solidarity in the face of the dreadful terrorism that we have seen.

It was an occasion not just for honouring the veterans of world war two, but for signalling our shared solidarity, as a country, in the face of such horror.

The First Minister quite rightly referred to the importance of the Interfaith Council for Wales and I hope, as I am sure will be the case, that if it needs to meet speedily, we can enable it to do so, just as it did on the first occasion that it met in the aftermath of 9/11.

It has been a valuable body, and I pay tribute to First Minister for organising it and the work that he has done in that regard. It is worth remembering on such occasions that what unites us as a country is far greater than what divides us."

"Diolchaf innau hefyd i'r Prif Weinidog am ei ddatganiad, yr hwn yr wyf yn ei gefnogi ac yn ei gymeradwyo. Talaf deyrnged hefyd i Brif Weinidog a Llywodraeth San Steffan am ymateb mewn modd mor dawel a phenderfynol i'r erchyllwaith a gyflawnwyd gan y terfysgwyr yr wythnos diwethaf.

Ar ran Ceidwadwyr Cymru cynigiaf y cydymdeimlad dwysaf i'r teuluoedd a'r cyfeillion a amddifadwyd gan y farbariaeth wallgof a welsom yr wythnos diwethaf.

Hoffwn dalu teyrnged hefyd i weithwyr y gwasanaethau brys ac, yn wir, i'r rhai sy'n gweithio i gludiant yn Llundain, sy'n dal i weithio'n normal i'r graddau y medrant. Credaf eu bod yn eithriadol.

Mae dycnwch pobl Llundain yn ennyn balchder mawr. Teimlais yn hynod falch pan glywais ddydd Mercher fod Llundain wedi ennill gemau Olympaidd 2012 i Brydain.

Cymaint yn fwy oedd fy malchder pan welais ymateb y Llundeinwyr a phobl gyffredin yn cyflawni eu busnes beunyddiol yn sgil yr erchyllwaith ofnadwy sydd wedi digwydd.

Cyfeiriodd y Prif Weinidog a theg oedd iddo wneud hynny at y digwyddiad i goffáu'r 60 mlynedd y penwythnos diwethaf, ac at ba mor bwysig ydyw bod y crefyddau'n dod ynghyd ac yn mynegi'r arswyd a'r undod yr ydym yn eu rhannu yn wyneb y derfysgaeth ofnadwy a welsom.

Yr oedd yn ddigwyddiad nid yn unig er anrhydeddu hen filwyr yr ail ryfel byd, ond hefyd er dangos yr undod yr ydym yn ei rannu, fel gwlad, yn wyneb anfadwaith o'r fath.

Cyfeiriodd y Prif Weinidog a theg oedd hynny at bwysigrwydd Cyngor Rhyng-grefyddol Cymru a gobeithiaf, ac yr wyf yn sicr mai fel hyn y bydd, os bydd angen iddo gwrdd ar frys, y gallwn drefnu hynny, fel y gwnaeth y tro cyntaf iddo gwrdd yn sgil 9/11. Bu'n gorff gwerthfawr, a thalaf deyrnged i'r Prif Weinidog am ei drefnu ac i'r gwaith y mae wedi ei wneud i'r perwyl hwnnw.

Mae'n werth cofio ar adegau fel hyn bod yr hyn sy'n ein huno fel gwlad yn llawer mwy na'r hyn sy'n ein rhannu."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech