Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Morgan: A smoking ban in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"I welcome this statement. I am delighted with your level of commitment to the recommendations of the ad hoc Committee on Smoking in Public Places.

It demonstrates the strength of feeling among you and your colleagues on this issue. I hope that we can move swiftly to introducing a complete ban on smoking in public places. That is clearly the only way in which to protect public health.

The way in which this has been considered across the border in England, in terms of the halfway house that they propose, is ridiculous to say the least.

I suspect that England, at some point, will follow Wales yet again. I look forward to the day when we can go into our pubs, restaurants and bars, not just in the capital city, but elsewhere in Wales, and enjoy ourselves without inhaling the dangerous levels of smoke, which, as you rightly said, have contributed for many years to so many deaths in Wales and further afield.

You say in your statement that the timetable will be one of two to three years. I urge you to clarify, as soon as possible, the date for the implementation of a ban on smoking in public places.

That would not just give the public the certainty that they need; it would obviously give pub landlords and restaurant owners the certainty and the ability to plan as much for the future as possible to get their businesses tuned into the idea that their premises will be non-smoking.

My view on a date would be something like 1 March 2008, but I am not sure whether or not you intend to introduce a ban before then. That date would certainly give people sufficient time to get used to the idea that a ban was to be introduced.

You referred to the enforcement responsibility resting with local government. Clearly, there will be an associated cost to that. When we examined this issue in the committee, the evidence received from the Welsh Local Government Association pointed to the Confederation of Scottish Local Authorities, which considered that the cost of a ban would be around £6 million in the first two years following the implementation of that ban.

Clearly, we would anticipate that the cost within the first two years or so would be fairly high, but I imagine that that would tail off after a time.

What consideration have you given to the likely costs of enforcement, and will you commit the Assembly Government to providing resourcing in full to local authorities for meeting their responsibilities of enforcement?

I do not think that, in putting this responsibility on them, it would be fair for them to cover the cost, even if it is only part of the cost; we ought to cover the entire cost of enforcement, as it will be the Assembly that will legislate for that particular ban.

I also welcome your commitment to stepping up the Government's campaign to encourage smoking cessation. It is a targeted campaign aimed at those people who we know want to give up, and those young people who may be considering smoking as an enjoyable pastime.

Goodness knows why they do it but, sadly, too many young people seem to enjoy smoking from an early age.

Any money and additional resources that can be identified to put into this smoking cessation campaign will run very well side by side with the Government's drive to ban smoking in public places.

My final question relates to the process. You said that one would expect the Bill to be introduced in the autumn, in terms of its First Reading, and that you will then begin the work on draft regulations and the consultation process.

Will you consult on the draft regulations before the Bill becomes an Act of Parliament? I know that that is rather unusual, though I understand that we are able to do that if we wish.

My concern is that, by the time the Bill is introduced in the autumn—and we do not know how long the Bill will take; it may not become an Act until Easter next year—and by the time we then consult on the draft regulations, we could be looking towards the end of next year before we even introduce legislation in the Assembly.

I would be perfectly relaxed about the idea of us consulting on draft regulations before the Bill becomes an Act of Parliament in Westminster.

If that is possible, I would certainly support the Government in trying to achieve that, because—if we are looking at a timeframe of two to three years—the longer we leave any consultation, the more difficult it will be to satisfy the committee recommendation that the ban be introduced within a two to three-year timescale.

Finally, I congratulate the Government and welcome this commitment this afternoon, and I look forward to this ban being introduced."

"Croesawaf y datganiad hwn. Yr wyf wrth fy modd gyda lefel eich ymrwymiad i argymhelliad y Pwyllgor ad-hoc ar Ysmygu mewn Mannau Cyhoeddus.

Mae'n dangos cryfder y teimlad yn eich plith a chan eich cyd-Aelodau ar y mater hwn. Gobeithio y gallwn symud ymlaen yn ddi-oed at gyflwyno gwaharddiad llwyr ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Yn amlwg, dim ond drwy wneud hynny y gallwn ddiogelu iechyd y cyhoedd.

Mae'r modd y mae hyn wedi cael ei ystyried dros y ffin yn Lloegr, o ran yr hanner ateb a gynigir ganddynt, yn chwerthinllyd a dweud y lleiaf.

Yr wyf yn amau y bydd Lloegr, rhyw ben, yn dilyn Cymru unwaith eto. Edrychaf ymlaen at y diwrnod pan allwn fynd i'n tafarndai, tai bwyta a bariau, nid yn unig yn y brifddinas, ond ar draws Cymru, a mwynhau ein hunain heb orfod anadlu lefelau peryglus o fwg sydd, fel yr ydych newydd ei ddweud, wedi cyfrannu ers yr holl flynyddoedd at gynifer o farwolaethau yng Nghymru a thu hwnt.

Yr ydych yn dweud yn eich datganiad y pennir amserlen o ddwy neu dair blynedd. Pwysaf arnoch i roi dyddiad clir, cyn gynted ag y bo modd, ar gyfer cyflwyno gwaharddiad ar ysmygu mewn mannau cyhoeddus.

Byddai hynny nid yn unig yn rhoi'r sicrwydd sydd ei angen ar y cyhoedd; byddai hefyd yn rhoi sicrwydd i landlordiaid tafarndai a pherchnogion tai bwyta fel eu bod yn gallu cynllunio mewn da bryd i'r dyfodol i addasu eu busnesau i'r syniad o adeiladau di-fwg.

Byddwn yn cynnig dyddiad tebyg i'r 1 Mawrth 2008, ond nid wyf yn siwr a ydych yn bwriadu cyflwyno gwaharddiad cyn hynny ai peidio.

Byddai'r dyddiad hwnnw yn sicr yn rhoi digon o amser i bobl ddod i arfer â'r syniad y bydd gwaharddiad yn dod i rym.

Gwnaethoch gyfeirio at y ffaith mai llywodraeth leol fydd yn gyfrifol am orfodi. Yn amlwg, bydd costau'n gysylltiedig â hynny.

Pan fuom yn trafod y mater hwn yn y pwyllgor, yr oedd y dystiolaeth a dderbyniwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dod gan Gonffederasiwn Awdurdodau Lleol yr Alban, a dybiodd mai'r gost fyddai oddeutu £6 miliwn yn y ddwy flynedd gyntaf ar ôl i'r gwaharddiad ddod i rym.

Yn amlwg, byddem yn disgwyl i'r gost fod yn weddol uchel yn ystod y ddwy flynedd gyntaf, ond tybiwn y byddai'n lleihau yn raddol gydag amser.

Pa ystyriaeth yr ydych wedi ei rhoi i gostau tebygol gorfodaeth, ac a wnewch ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad i ddarparu adnoddau llawn i awdurdodau lleol er mwyn iddynt gyflawni eu cyfrifoldebau gorfodaeth?

Nid wyf yn credu y byddai'n deg, wrth roi'r cyfrifoldeb hwn iddynt, eu bod hwy'n gyfrifol am y gost, hyd yn oed os mai rhan yn unig o'r gost ydyw; dylem fod yn gyfrifol am holl gostau gorfodaeth, gan mai'r Cynulliad fydd yn deddfu ar gyfer y gwaharddiad penodol hwn.

Yr wyf hefyd yn croesawu eich ymrwymiad i rymuso ymgyrch y Llywodraeth i annog pobl i roi'r gorau i ysmygu.

Mae'r ymgyrch, sydd wedi ei thargedu, yn anelu at y bobl hynny y gwyddom eu bod eisiau rhoi'r gorau i ysmygu, a'r bobl ifanc hynny a allai fod yn ystyried ysmygu fel rhywbeth pleserus i'w wneud yn eu hamser hamdden.

Dyn a wyr pam eu bod yn gwneud hyn ond, yn anffodus, mae gormod o bobl ifanc fel pe baent yn dechrau cael blas ar ysmygu yn ifanc. Bydd unrhyw arian ac adnoddau ychwanegol y gellir eu neilltuo ar gyfer yr ymgyrch hon i gael pobl i roi'r gorau i ysmygu yn cyd-fynd yn dda iawn ag ymgyrch y Llywodraeth i wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus.

Mae fy nghwestiwn olaf yn ymwneud â'r broses. Dywedasoch y disgwylir y byddai'r Mesur yn cael ei gyflwyno yn yr hydref, o ran ei Ddarlleniad Cyntaf, ac y byddwch wedyn yn dechrau ar y rheoliadau drafft a'r broses ymgynghori.

A ydych am ymgynghori ar y rheoliadau drafft cyn i'r Mesur ddod yn Ddeddf Seneddol? Gwn fod hyn ychydig yn anarferol, ond deallaf y gallwn wneud hyn os dymunwn.

Fy mhryder i yw, erbyn y cyflwynir y Mesur yn yr hydref—ac ni wyddom faint o amser y bydd y Mesur yn ei gymryd; mae'n bosibl na fydd yn dod yn Ddeddf hyd y Pasg y flwyddyn nesaf—ac erbyn inni ymgynghori wedyn ar y rheoliadau drafft, gallai fod yn agos at ddiwedd y flwyddyn nesaf cyn inni hyd yn oed gyflwyno deddfwriaeth yn y Cynulliad.

Byddwn yn gwbl fodlon â'r syniad o ymgynghori ar reoliadau drafft cyn i'r Mesur ddod yn Ddeddf Seneddol yn San Steffan.

Os yw hyn yn bosibl, byddwn yn sicr yn cefnogi'r Llywodraeth gyda'r gwaith, oherwydd—os ydym yn edrych ar amserlen o ddwy i dair blynedd—po hiraf yr ydym yn gadael unrhyw ymgynghoriad, po anoddaf fydd hi i fodloni argymhelliad y pwyllgor i gyflwyno'r gwaharddiad o fewn amserlen o ddwy i dair blynedd.

Yn olaf, yr wyf yn llongyfarch y Llywodraeth ac yn croesawu'r ymrwymiad hwn y prynhawn yma, ac edrychaf ymlaen at weld y gwaharddiad hwn yn cael ei gyflwyno."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech