Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Isherwood: Labour has passed its sell by date

Speech to the National Assembly for Wales.

"After more than a decade of manipulation and marketing spin, not-so-new Labour has well and truly passed its sell-by date.

This sham of a political party does not possess the ethical status to call for 'a greater sense of mutual respect in society' as it did in the Queen's Speech.

It promised to reduce poverty further, yet poverty and inequality have increased during Labour's period in office.

Under Labour, Wales has lower prosperity and a lower base in skills than any other nation or region in Britain.

Labour's housing cuts have generated the crisis to which Alun Ffred referred, namely the 75 per cent reduction in the number of new build affordable houses since Labour came into power.

In its response to the Queen's speech, the British Chambers of Commerce stated that 'The Government is failing to listen to business'.

The Conservatives will support any effective action to tackle eight years of Labour failure on crime.

With violent crime up 83 per cent, 1 million violent crimes last year alone, gun crime having doubled since 1998, and only one in five crimes being cleared up by the police, it seems unlikely that things will improve while Labour is in the driving seat.

This Labour UK Government has recycled its promise on welfare reform yet again, when the reality is that its New Deal welfare-to-work scheme has utterly failed.

Only 37 per cent of those leaving the New Deal for young people scheme find a 'sustained job', which is defined as a job lasting for just 13 weeks, and there are now over a million young people not in work or education, including 54,000 in Wales.

On Africa, which no-one has mentioned yet, African people will only get the peace and prosperity that they deserve if they have fair trade, honest government in accordance with the rule of law, a reduction in agricultural tariffs, and an end to export subsidies.

However, it remains to be seen whether Mr Blair will emphasise these anti-poverty reforms in his brinksmanship over CAP reform, and, as the Make Poverty History campaign told me last weekend, he has not even mentioned Zimbabwe in his recent speeches on Africa.

Labour promises a pensions Bill, but it will not make progress unless it admits that our pensions are in crisis. Since 1997, over 10,000 pension schemes have started winding up, and 80,000 people have lost retirement savings.

Nearly half of all pensioners have been driven on to means-tested benefits, and Gordon Brown's £5 billion-a-year tax on pensions has fuelled the crisis.

In fact, as Labour MP, Frank Field said, 'when Labour came to office we had one of the strongest pension provisions in Europe and now probably we have some of the weakest'.

The European Union Bill promises to bring the European constitution into force, unless it is rejected in a referendum.

However, it is wrong for the referendum and the ratification of the constitution to be included in the same Bill. Of course, this has now been overtaken by events, and, last Friday, we learned that an agreement has been reached on stopping the ratification process—an agreement that, rather than scrapping the process, merely extends the deadline for countries to agree the constitution.

As the German Europe Minister said, the European constitution is 'the birth certificate of the United States of Europe.'

Noting the statement last week by Mr Blair's close confidant, Peter Mandelson, that 'Europe would be mad to scrap a painfully established consensus', we must question whether the decision to delay ratification, rather than scrap the whole process, is a ruse by EU leaders in the hope that interest in the constitution will die down and that they will be able to press ahead with ratification at a later date, whatever the democratic will of the people.

Proposals to reform the National Assembly for Wales that will lead to a formal separation of powers, between the Welsh Assembly Government as the Executive and the National Assembly for Wales as a legislature, are to be welcomed.

However, I must say that proposals to stop constituency candidates from standing on the regional list are a constitutional disgrace. It is right and proper for governments to propose changes to the electoral system, but it is wrong and improper for governing parties to dictate to other parties how they should select their candidates.

That is the road to electoral dictatorship, and you should be ashamed of yourselves. Labour's proposals do not change the electoral system one jot.

They may change some faces in the Chamber on both sides, but what some Labour Members seem to fail to understand is that, under Labour's proposals, they will continue to share their constituencies with four regional Members.

Therefore, 99 per cent of the objections that you have put up today are completely and utterly irrelevant.

These proposals threaten to give powers to party managers to place candidates according to narrow electoral advantage—I know that Labour already does that, but my party does not—rather than allowing party members to select democratically their constituency candidates, and then democratically rank them on their party regional list, one member, one vote, so that the electorate may choose how it wishes to proceed.

The bottom line is that the contradiction in terms that is New Labour has corrupted and debased most of what it has touched."

"Ar ôl mwy na degawd o droelli, trin a marchnata, mae Llafur nid-mor-newydd yn wir wedi pasio ei dyddiad gwerthu-erbyn.

Nid yw'r esgus hwn o blaid wleidyddol yn meddu ar y statws moesegol i alw am 'fwy o deimlad o barch at ein gilydd mewn cymdeithas' fel y gwnaeth yn Araith y Frenhines.

Addawodd leihau tlodi ymhellach, ond eto mae tlodi ac anghydraddoldeb wedi cynyddu yn ystod cyfnod Llafur mewn llywodraeth. Dan Lafur, mae Cymru'n llai llewyrchus a chanddi sylfaen sgiliau is nag unrhyw genedl neu ranbarth arall ym Mhrydain.

Mae toriadau Llafur ym maes tai wedi cynhyrchu'r argyfwng y cyfeiriodd Alun Ffred ato, sef y lleihad o 75 y cant yn y nifer o dai newydd fforddiadwy ers i Lafur ddod i rym.

Mewn ymateb i Araith y Frenhines, datganodd Siambrau Masnach Prydain 'nad yw'r Llywodraeth yn gwrando ar fyd busnes'.

Bydd y Ceidwadwyr yn cefnogi unrhyw weithredu effeithiol i fynd i'r afael ag wyth mlynedd o fethiant Llafur gyda throseddu. A throseddau treisgar wedi codi 83 y cant, 1 miliwn o droseddau treisgar y llynedd yn unig, troseddau â drylliau wedi dyblu er 1998, a dim ond un o bob pum trosedd yn cael ei datrys gan yr heddlu, nid yw'n ymddangos y bydd pethau'n gwella tra bydd Llafur mewn grym.

Mae Llywodraeth Lafur y DU wedi ailgylchu ei haddewid i ddiwygio budd-daliadau lles unwaith eto, a hithau'n amlwg bod cynllun o fudd-dal i waith y Fargen Newydd wedi bod yn fethiant llwyr.

Dim ond 37 y cant o'r rhai sy'n gadael cynllun y Fargen Newydd ar gyfer pobl ifanc sy'n dod o hyd i swydd 'gynaliadwy', sy'n cael ei diffinio fel swydd sy'n para am 13 wythnos yn unig, ac erbyn hyn mae dros filiwn o bobl ifanc nad ydynt mewn gwaith nac addysg, gan gynnwys 54,000 yng Nghymru.

Ynglyn ag Affrica, nad yw wedi ei grybwyll gan neb eto, ni fydd pobl Affrica'n cael yr heddwch a'r ffyniant y maent yn eu haeddu oni chânt fasnach deg, llywodraethau gonest sy'n gweithredu yn ôl y gyfraith, gostyngiad mewn tariffau amaethyddol, a diwedd ar gymorthdaliadau allforio.

Fodd bynnag, bydd rhaid aros i weld a fydd Mr Blair yn rhoi pwyslais ar y diwygiadau gwrth-dlodi hyn yn ei chwarae ar y dibyn dros ddiwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, ac, fel y dywedodd yr ymgyrch Rhoi Diwedd ar Dlodi wrthyf dros y Sul diwethaf, nid yw hyd yn oed wedi crybwyll Zimbabwe yn ei areithiau diweddar ar Affrica.

Mae Llafur yn addo Mesur pensiynau, ond ni all wneud cynnydd oni bai ei bod yn cyfaddef ei bod yn argyfwng ar ein pensiynau.

Er 1997, mae dros 10,000 o gynlluniau pensiwn wedi dechrau dirwyn i ben, ac mae 80,000 o bobl wedi colli cynilion ar gyfer eu hymddeoliad. Mae bron i hanner y pensiynwyr wedi gorfod gwneud cais am fudd-daliadau sy'n ddibynnol ar brawf modd, ac mae treth £5 biliwn y flwyddyn Gordon Brown ar bensiynau wedi dwysau'r argyfwng.

Yn wir, fel y dywedodd yr AS Llafur, Frank Field, pan ddaeth Llafur i rym yr oedd gennym un o'r darpariaethau pensiwn cryfaf yn Ewrop, ac erbyn hyn mae'n debyg ei bod ymhlith y gwannaf.

Mae Mesur yr Undeb Ewropeaidd yn addo dod â'r cyfansoddiad Ewropeaidd i rym, oni bai ei fod yn cael ei wrthod mewn refferendwm. Fodd bynnag, mae'n amhriodol i'r refferendwm a chadarnhad y cyfansoddiad gael eu cynnwys yn yr un Mesur.

Wrth gwrs, mae digwyddiadau diweddar wedi newid pethau, a dydd Gwener yr wythnos diwethaf, clywsom am gytundeb a gafwyd a fydd yn rhoi terfyn ar y broses gadarnhau—cytundeb sydd, yn hytrach na diddymu'r broses, yn gwneud dim mwy nag ymestyn yr amser a roddir i wledydd eraill i gytuno â'r cyfansoddiad.

Fel y dywedodd Gweinidog Ewrop yr Almaen, y cyfansoddiad Ewropeaidd yw tystysgrif geni Gwladwriaethau Unedig Ewrop.

Gan nodi'r datganiad a wnaethpwyd yr wythnos diwethaf gan gyfaill agos, Mr Blair, Peter Mandelson, y byddai Ewrop yn wallgof i chwalu consensws a fu mor boenus i'w sicrhau, mae'n rhaid inni ofyn a yw'r penderfyniad i ohirio'r cadarnhau, yn hytrach na diddymu'r holl broses, yn ystryw gan arweinwyr yr UE yn y gobaith y bydd diddordeb yn y cyfansoddiad yn pylu ac y byddant yn gallu bwrw ymlaen i'w gadarnhau'n ddiweddarach, beth bynnag fo ewyllys democrataidd y bobl.

Mae'r cynigion i ddiwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru a fydd yn arwain at wahanu'r pwerau'n ffurfiol rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru fel y Weithrediaeth a Chynulliad Cenedlaethol Cymru fel y corff deddfu, i'w croesawu.

Mae'n rhaid imi ddweud, fodd bynnag, fod y cynigion i rwystro ymgeiswyr mewn etholaethau rhag sefyll ar y rhestr ranbarthol yn warth cyfansoddiadol.

Mae'n deg a chyfiawn i lywodraethau gynnig newidiadau i'r system etholiadol, ond nid yw'n deg i'r pleidiau sydd mewn grym orchymyn pleidiau eraill sut y dylent ddewis eu hymgeiswyr.

Bydd hyn yn arwain at unbennaeth etholiadol, a dylech deimlo cywilydd. Nid yw cynigion Llafur yn newid y mymryn lleiaf ar y system etholiadol. Efallai y byddant yn newid rhai wynebau ar y ddwy ochr yn y Siambr, ond yr hyn nad yw rhai Aelodau Llafur fel petaent yn ei ddeall yw y byddant, o dan gynigion Llafur, yn parhau i rannu eu hetholaethau gyda phedwar Aelod rhanbarthol.

Felly, mae 99 y cant o'r gwrthwynebiadau yr ydych wedi eu mynegi heddiw'n gwbl amherthnasol.

Mae perygl y bydd y cynigion hyn rhoi grym yn nwylo rheolwyr y pleidiau i osod ymgeiswyr yn ôl mantais etholiadol fechan—gwn fod Llafur yn gwneud hynny eisoes, ond nid yw fy mhlaid i'n ei wneud—yn hytrach na chaniatáu i aelodau'r pleidiau ddewis eu hymgeiswyr yn yr etholaethau mewn ffordd ddemocrataidd, ac yna'u rhoi mewn trefn ddemocrataidd ar restr ranbarthol eu plaid, un aelod, un bleidlais, fel bo modd i'r etholaeth ddewis sut y mae am fwrw ymlaen.

Y pwynt sylfaenol yw bod y gwrthddywediad a gynrychiolir gan Lafur Newydd wedi llygru a thanseilio'r rhan fwyaf o'r hyn y mae wedi'i gyffwrdd."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech