Speeches recovered from the Conservative party’s online archive More…

Jones: Show racism the red card in Wales

Speech to the National Assembly for Wales.

"Racism in football has barely been out of the newspapers recently.

We are all aware of the abuse aimed at the England black players during a friendly match in Madrid last month. That abuse came from role models in the game. Therefore, how can we expect the general public to do one thing when people in the public eye are doing another?

Racism is also present in Welsh football despite UEFA's attempts to rectify the problem. I was shocked to hear that earlier this year, four black Welsh international footballers suffered abuse at the hands of their own fans.

Although penalties are in place to tackle this kind of behaviour, I am unhappy that anti-racism measures are seemingly failing to address this issue.

We can see racism on the pitch, but we are kidding ourselves if we think that that is the only place where it occurs.

Is racism, in terms of management and administration, being tackled?

As Janice has already said, I suggest that there is a failure to address racism in clubs and in governing bodies.

Questionnaires recently circulated among 92 premiership and football league clubs in the UK found that less then 1 per cent of off-field positions, including boardroom posts, managers and coaching staff, were held by non-white employees.

There are only three non-white managers among the 92 clubs, and every member of the Football Association's board and its 92-member governing council is white.

"Yn ddiweddar, prin bod diwrnod yn mynd heibio heb fod sôn am hiliaeth mewn pêl-droed yn y papurau newydd.

Gwyddom oll am y ffordd y cafodd chwaraewyr croenddu Lloegr eu gwawdio yn ystod gêm gyfeillgar ym Madrid fis diwethaf. Daeth gwawd o'r fath o enau'r rhai sy'n gosod esiampl yn y gêm.

Felly, sut y gallwn ddisgwyl i'r cyhoedd wneud un peth pan fo pobl adnabyddus yn gwneud rhywbeth arall?

Ceir hiliaeth hefyd ym myd pêl-droed Cymru er gwaethaf ymgais UEFA i unioni'r broblem. Fe'm syfrdanwyd i glywed bod pedwar pêl-droediwr rhyngwladol croenddu o Gymru wedi cael eu gwawdio gan eu cefnogwyr eu hunain.

Er bod cosbau ar gael i fynd i'r afael â'r fath ymddygiad, yr wyf yn anfodlon bod mesurau gwrth-hiliaeth yn methu â mynd i'r afael â'r mater hwn i bob golwg.

Gallwn weld hiliaeth ar y cae, ond yr ydym yn twyllo ein hunain os credwn mai dim ond ar y cae y mae'n digwydd. A eir i'r afael â hiliaeth, ym maes rheoli a gweinyddu? Fel y dywedodd Janice eisoes, awgrymaf fod methiant i fynd i'r afael â hiliaeth mewn clybiau ac mewn cyrff llywodraethu.

Yn ôl canfyddiadau holiaduron a ddosbarthwyd yn ddiweddar ymhlith y 92 o glybiau yn yr uwchgynghrair a'r gynghrair pêl-droed yn y DU delir llai nag 1 y cant o swyddi oddi ar y cae, gan gynnwys penodiadau i'r bwrdd rheoli, rheolwyr a staff hyfforddi gan gyflogwyr nad ydynt yn wyn.

Dim ond tri rheolwr nad ydynt yn wyn sydd o blith y 92 o glybiau, ac mae pob aelod o fwrdd Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a'i gyngor llywodraethu o 92 o aelodau yn wyn."

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech